Kongsvingerregionen har naturressursene, kompetansen og en beliggenhet som gjør det mulig for oss å skape større verdier samtidig som vi tar et globalt ansvar for økt bærekraft. Hvordan kan vi som kommuner bidra?

Informasjon til det felles formannskapsmøtet om Bærekraft

Som region har vi langsiktige utfordringer knyttet til befolkningsvekst, utdanning, utslipp og folkehelse. Hvordan skal vi snu denne trenden? Som «Norges grønne hjerte» har vi en unik mulighet til å skape vekst i en verden som krever nye løsninger!

Det ble høsten 2016 tatt et politisk initiativ til en felles satsing på miljø og klima i regionen. Kommunene har fulgt opp initiativet gjennom vedtak om felles strategi for miljø og klima. Fellessatsingen skal være med på å etablere en politisk enighet om et langsiktig hovedmål og langsiktige strategier. Dette skal være med på å understøtte FNs bærekraftmål samtidig som vi skaper vekst.

Derfor skal formannskapene i Kongsvingerregionen møtes den 26.10 for å diskutere hvordan regionens skal bidra til økt bærekraft. Last ned program her


Nasjonal og regional dugnad

Klimautfordringen og Parismålet om maksimalt 1,5-2 Co global temperaturøkning krever 80-90 % reduksjon av klimagassutslippene fram mot 2050. For å nå målene, må kommunene i regionen ta en aktiv rolle i den globale dugnaden og være med på å legge til rette for norske utslippsreduksjoner og et framtidsrettet bærekraftig næringsliv. Konkret kan regionen bidra innenfor disse områdene:

  • Redusere transportbehov og økt fossilfri transport
  • Offensiv knutepunktsstrategi som legger til rette for bærekraftig logistikk
  • Benytte fornybare energikilder
  • Bygge klimavennlig for eksempel gjennom økt bruk av tre
  • Støtte oppunder utviklingen av nye industriprosesser med minimale klimagassutslipp

Hvor kan vi ta et globalt ansvar?

Jeg ønsker at kommunene i Kongsvingerregionen skal gå foran og vise retning! Dette betyr at vi må være støttespillere for klima-gründere og innfasing av nye grønne teknologier. Vi må bidra til miljøvennlig transport og logistikk. Vi må utvikle tettsteder og en by som fremmer bærekraft og som er klare for å takle framtidens klimautfordringer. Vi kan for eksempel videreutvikle en innkjøpsordning som stimulerer til lavere utslipp, og gjennom det påvirke næringslivet til å satse på klimaeffektive løsninger. Parallelt skal vi jobbe for økonomisk vekst i regionen blant annet gjennom kompetanseutvikling og forskning / utvikling (FoU), samt økt verdiskaping basert på lokale ressurser.

I tillegg er det viktig at hver enkelt av oss tar ansvar på hver vår måte, som å sykle til jobb, velge kollektivt, sortere avfall eller spare strøm. Den enkelte må selv velge sine tiltak, det viktigste er at alle jobber mot samme mål.

Jeg håper vi som kommuner kan være ambisiøse og bli klimanøytrale i 2025, fem år før Norge som nasjon. På denne måten viser Kongsvingerregionen muskler og vi tar for alvor posisjonen som Norges grønne hjerte.

Lise Selnes, regionrådsleder