Kommunene har ansvaret for å tilrettelegge attraktive næringsarealer. Dette er spesielt viktig for Kongsvingerregionen da regionen satser på etablering av virksomheter som ofte er arealkrevende og som forutsetter gode logistikkløsninger og effektiv markedstilgang for å etablere seg /investere. Som et ledd i å tilrettelegge for nye 100 nye arbeidsplasser i regionen, har kommunene utarbeidet og vedtatt en felles arealstrategi for regionale områder.

Med utgangspunkt i næringsstrategi, markedsanalyse, fremtidige infrastrukturinvesteringer og kartlegging av eksisterende og potensielle arealer er det definert 4 strategier:

  1. Det etableres et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane hvor det tilrettelegges for samarbeid med andre næringsområder
  2. Det utvikles et stort næringsområde for bilbasert virksomhet – så nær Kløfta, Gardermoen og Oslo som mulig
  3. Hver kommune skal videreutvikle minimum ett næringsområde hvor pris og infrastrukturtilrettelegging gjør områdene attraktive
  4. Kommunene skal markedsføre regionens næringsarealer i fellesskap

Arealstrategien gir en nærmere beskrivelse av disse.

Arealstrategi for Kongsvingerregionen – behandlet i alle kommunestyrene