Reiselivet er i endring, og det trengs forpliktende samarbeid og digitale løft for å lykkes. Tirsdag 5. september samlet reiselivsnæringen og kommunene i regionen seg for å diskutere framtidas strategi.

Vegard Amundsen fra Odal kano og fritid og Odd Erland Dalen fra Solør Arrangement var to av aktørene til stede under strategisamlingen på Vinger hotell. De mener erfaringsutveksling og felles samlingspunkter er nøkler til suksess.

– Det er veldig fint å bli bedre kjent med hverandre. Får vi til et godt samarbeid, klarer vi å skape bedre produkter totalt sett. Det er også mange med mye erfaring som en kan lære av. Jeg oppfatter også at vi har et felles mål om å skape vekst i reiselivet, sier Amundsen, og får støtte av Dalen.

– Det er viktig å få innspill fra hele regionen. Hvilke muligheter finnes? Det er mange flotte opplevelser i regionen, men vi kjenner ikke til hverandre. Derfor er det viktig å møtes. På den måten kan vi samarbeide om å utvikle og bygge hverandre, og få flere turister hit, utrykker han.,

Utvikler reiselivsstrategi

Bakgrunnen for samlingen var arbeidet med å utvikle en reiselivsstrategi for Kongsvingerregionen. For å få svar på reiselivsnæringens ambisjonsnivå og tanker om fremtidig satsing, inviterte Byregionprosjektet, Kongsvinger kommune og Visit Kongsvingerregionen til strategiworkshop.

Et av hovedelementene i denne prosessen er å koble de lokale aktørene sterkere sammen, både for å få til kunnskapsdeling på tvers og for å få et sterkere og mer forpliktende samarbeid mellom bedrifter og kommuner.

Strategien skal peke en langsiktig retning for arbeidet med destinasjonsutvikling. I dette arbeidet er det viktig å avklare ambisjoner, strategier, roller og ansvar.

– Det å samles er en fantastisk mulighet til å lære om hverandre og muligheten i regionen. Dette er også et første viktig steg på veien mot å bygge et helhetlig reiseliv hvor vi pakker gode opplevelser i regionen sammen. Skal vi lykkes, må vi samarbeide og sende folk videre til andre opplevelser i distriktet, sier varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen.

Regionens fyrtårn

Gjennom workshopen ble reiselivsaktørene utfordret på hvilke «merkevarefyrtårn» regionen har. Ikke overraskende ble Finnskogen, Festningen/Øvrebyen, Magnor Glassverk, Glomma og regionens mange vannveier trukket fram. Men hvordan kan disse attraksjonene benyttes for å fremme vekst i reiselivet?

– Reiselivet er i forandring. Vi søker etter informasjon og booker reiser digitalt. YouTube er verdens nest største søkemotor. Vi ønsker opplevelser i større grad enn tidligere, og unge voksne er reiselivsgruppen som vokser mest. I tillegg er det i hovedsak kvinnene som bestemmer hvordan ferien skal være, forteller Linda Ramberg i Rådhuset Vingelen og som har prosjektlederansvaret for strategiprosessen.

– Hva dette betyr de for oss? Hva må vi gjøre for å nå nye gruppers atferd? Skal vi lykkes med å utvikle reiselivet i en region, må vi forholde oss til disse trendene, sier Ramberg.

Som svar på denne utfordringen var reiselivsaktørene blant annet enige om at regionen må jobbe med å skape gode og unike opplevelsespakker tilpasset målgruppene. Pakkene må romme både uberørt natur og unike kulturopplevelser. Regionen må også ha en offensiv og koordinert markedsføring på digitale kanaler. Ikke minst må film benyttes for å nå frem til framtidas reisende.

Uten forpliktelse, ingen suksess

Prosjektlederen mener et trepartssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med destinasjonsutvikling i regionen.

– Kommunene, destinasjonsselskapet og næringsaktørene må alle bidra, men det må være en tydelig avklaring av hvem som gjør hva. Men skal vi lykkes, må det skapes tillit. Det betyr at vi må prate sammen, og tørre å være uenige. Det må også være en forpliktelse i samarbeidet; alle må stå bak det vi har vært enige om. Uten forpliktelse, ingen suksess, er den klare beskjeden fra Ramberg.

Nå starter arbeidet med å nedfelle en konkret strategi med utgangspunkt i innspill fra næringen. Strategien skal legges til grunn for en sak som skal til politisk behandling i kommunestyrene i regionen i løpet av høsten 2017.

Reiselivet vil bli ytterligere involvert i det videre arbeidet med konkretisering av strategien.