.extended-profile-job__profile-image {
background-image: url(“https://images.finncdn.no/dynamic/1280w/2020/2/vertical-5/26/5/53f/cbc/c0-/58a/2-1/1ea/-9d/9a-/f9d/d5c/859/ef5_1546273193.jpg”);
background-position: center;
background-size: cover;
padding-top: 38.27%;
}

.extended-profile-job .expansion-panel {
background: #000000;
border: 1px solid #000000
}
.extended-profile-job .expansion-panel__clicktarget, .extended-profile-job .expansion-panel__summary {
color: #FFFFFF;
background: #000000
}

.extended-profile-job .expansion-panel__details {
background-color: #FFFFFF
}

.extended-profile-job__org-info > a.link {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}
.extended-profile-job__chevron {
fill: #FFFFFF
}
.extended-profile-background {
background-position: center;
background-size: cover;
padding-top: 38.27%;
background-image: url(https://images.finncdn.no/dynamic/1280w/2020/2/vertical-5/26/5/53f/cbc/c0-/58a/2-1/1ea/-9d/9a-/f9d/d5c/859/ef5_1546273193.jpg);
}
.button.extended-profile-job__action-button {
background: #000000;
color: #FFFFFF;
border: 1px solid #000000;
}
.button.extended-profile-job__action-button:hover {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
border: 1px solid #000000;
}

const imageHolder = document.querySelector(
“.extended-profile-job__image-holder”
);
if (imageHolder) imageHolder.innerHTML = ‘n

n ‘

Statistisk sentralbyrå – Tall som forteller

Les om arbeidsplassen

Flere stillinger

SSB

Facebook

Jobb i SSB

Seksjon for næringslivsundersøkingar har ansvar for å samle inn data frå næringslivet. Innsamling skjer i hovudsak via eigenutvikla skjematenester på Altinn-plattforma, men seksjonen har også fokus på innsamling frå nye datakjelder. Seksjonen søker nå etter ein medarbeidar som kan bidra til at metadata- og dataflyten fungerer som den skal, inn og ut av SSB. 

Arbeidsoppgåver
Arbeid med utsending, mottak og transformering av data frå næringslivet som kjem inn via Altinn-plattforma.Administrere metadata og omsetje/mappe mellom interne og eksterne dataformatOpprette og oppdatere skjemakonfigurasjonar i metadatasystemet, og overføre data mellom test- og produksjonsmiljøFeilsøking i metadatasystemet, retting og resendingDesigne og utvikle ny funksjonalitet i tenestene for datainnsamling på SSBs skyplattform, og vere ein teknisk ressurs på seksjonen

Kvalifikasjonar
Bachelor eller tilsvarande innan informasjonsvitskap, datateknologi eller digital forretningsutvikling. Annan utdanning med innslag av IT-relaterte fag er også relevant.Relevant erfaring med verktøy, plattformer og format som nyttast i tilknyting til utsending, innhenting og transformering av data frå næringslivet (som Linux, Oracle, SAS og Python, XSD-, XML- og XMI-filer), er ønskelegRelevant arbeidserfaring kan kompensera for utdanningskravet

Personlege eigenskaper
God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norskGode samarbeidsevnerEvne til sjølvstendig tilnærming til arbeidetLøysingsorientert og målrettaSystematisk og leveringsdyktigOmgjengeleg og motiverande for eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
Løn som førstekonsulent/rådgivar (kode 1408/1434) i lønsspenn frå kr 471 300 – 648 700 etter kvalifikasjonar. Høgare løn og/eller stillingskode kan vurderast for søkjarar som er særleg godt kvalifiserteEin kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver og eit hyggjeleg og uformelt arbeidsmiljøEit godt fagleg miljø som gir gode høve for eigenutviklingHøve for éin time trening i veka i arbeidstida, med treningsrom i kontorlokalaHyggjelege lokale med parkeringsmoglegheiterFleksibel arbeidstid og god pensjonsordningGenerelt:Attestar/vitnemål skal registrerast/ bli lagde ved i søknadsportalen innan søknadsfristen. Vi utfører kontroll av dokument, og vi gjennomfører bakgrunnsjekk.Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom den ønska reservasjonen ikkje vil bli teken til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette før offentleg søkjarliste blir utforma.Vi meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønskjer derfor medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til endå betre oppgåveløysing. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. Eksempel på det kan vere tekniske hjelpemiddel, fysisk tilrettelegging eller endring av rutinar, arbeidsoppgåver og arbeidstid.Vi oppmodar søkjarar til å krysse av dersom dei har funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil minst ein søkjar i kvar av desse gruppene bli kalla inn til intervju. For å bli vurdert som søkjar i desse gruppene, det vil seie bli positivt særbehandla på denne måten, må søkjarane oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen.