Første prioritet hos NHO Innlandet og Veiforum Innlandet er fullføring av prosjektene som allerede ligger i Nasjonal Transportplan. E6 Ringebu og E16 Kongsvinger er med dette krystallklart prioritert. Begge disse ligger nå i porteføljen til Nye Veier.

– E16 er mellom Kongsvinger og Kløfta en sentral internasjonal transportkorridor som skal bidra til effektiv og sikker transport av mennesker og gods mellom landsdeler og til utlandet. Dette sier Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Han begrunner det videre med at E16 er en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre samtidig som den er viktig bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region

– Det er derfor av stor betydning at tempoet i planlegging og prosjektering holdes oppe. Videre at det er fokus på optimalisering av linjer og redusering av kostnader slik at nytten på prosjektet blir best mulig. Dette vil sikre en raskere gjennomføring av ny E16 sier Kristiansen.

NHO Innlandet og 7sterke er derfor krystallklare på:

  1. De berørte kommunene må ha både ha tilstrekkelig trøkk på den regionale planprosessen, slik at målet om vedtak av kommunedelplaner i alle fire kommune 1. juli 2021 blir nådd.
  2. De berørte kommunene må evne å ha et regionalt / nasjonalt perspektiv i planprosessen.
  3. Innlandet fylkeskommune må prioritere ferdigstillelse av prosjektene som ligger i dagens NTP i sine innspill til ny NTP. Altså E16 Kongsvinger og E6 Ringebu

Ferdigstilling av E16 vil gi flere fordeler nasjonalt og regionalt:

Understøtte utvikling av en region i sterk vekst: E16 er et viktig bindeledd mellom store bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region. Det er forventet ytterligere vekst og det er flere store prosjekter under utvikling i regionen.

Knytte sammen bo- og arbeidsmarkeder: I dag er det total ~150 000 innbyggere innenfor regionen som er mulige brukere av veien, i tillegg kommer de som benytter veien som gjennomfartsåre. I 2040 er dette tallet forventet å vokse til ~190 000.

Styrke ferdselsåren Østlandet – Sverige: Sammen med rv.2 representerer strekket fra E6 til Kongsvinger og videre inn i Sverige den grenseovergangen med nest størst ÅDT (årsdøgntrafikk) i Norge.

Vesentlig reduksjon av reisetid: En veistandard med 110 km/t fra Kongsvinger til E6 i området Kløfta-Jessheim vil redusere kjøretiden på denne strekningen med ca. 20 min (ca. 40%).
Flytte trafikk fra overbelastet fylkesvei: Dagens trafikksituasjon preges av overbelastede fylkesveier (eksempelvis fv.174) som følge av at veisystemet ikke er bygget ut i henhold til dagens behov.

Ivaretakelse og utvikling av lokalt næringsliv: Det finnes enkelte næringsvirksomheter langs strekningen som er avhengig av god og forutsigbar infrastruktur. Regionen må legge til rette for at disse får gode rammevilkår og utviklingsmuligheter for at disse fortsatt skal ha tilhold til regionen. Ferdigstillelsen bidrar til realisering av det grønne skiftet og skape økt bærekraft gjennom mer effektiv transport og høyere utnyttelse av Norges grønne naturressurser. Ferdigstillelsen vil legge til rette for avlastning av Oslo-området gjennom en fremtidig Ring 4 og å understøtte vekstmotoren Gardermoen.

Forbedret trafikksikkerhet: Ingen flere dødsulykker

 

Ferdigstillelse av E16 er viktig for industrien

– Frem mot 2040 vil E16 ha en trafikkvekst på 40 prosent og tungtrafikken vil øke mest. Dette skaper store utfordringer for de som bor langs vegen, både i form av støy og farlige situasjoner, og for de som bruker veien til transport. For industrien i regionen bidrar dagens vei både til økonomiske ulemper og klimautfordringer forteller regiondirektøren i NHO.

Dette bekreftes av Stine Lilleseth i Lilleseth Kjetting og Trond Hagerud i Mapei er medlemmer i 7sterke. Klyngen representerer 75 bedrifter med ca. 4000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 9,5 milliarder kroner, hvor i overkant av 2 milliarder er eksportrettet.

Veiforum Innlandet har også fullføring av prosjektene som ligger i dagens NTP øverst på lista.

-E16 har vært et viktig tall i Lotto-rekka, som var med på å få fart på vegutbyggingen i Innlandet. Da Vegforum Innlandet og kommunene satte fokus på daværende riksveg 2 for 15 år siden, trodde vi at det skulle være firefeltsveg fra Oslo til Kongsvinger i 2015. Dessverre gikk det ikke slik. Nå er vi glade for at Nye Veger AS har overtatt prosjektet. Optimismen er tilbake. Vi ser fram til at regionen endelig får den vegen til hovedstaden som regionen fortjener – Sier Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund og leder i Vegforum Innlandet.

– 7sterke har stått på barrikadene for ferdigstillelse i mange år. Ferdigstillelse av E16 er svært viktig for industrien og næringslivet i regionen. Vi er derfor glade for at NHO Innlandet og Veiforum Innlandet har som første prioritet å fullføre E16 Slomarka – Nybakk, sier Hagerud og Lilleseth

– Dagens E16 mellom Nybakk og Slomarka har en blanding av fjerntrafikk og lokaltrafikk. Det betyr at E16 til tross for økende trafikk, fremstår som en lokalvei, med rundkjøringer, trange broer, og 40-, 50- og 60-soner. Dette har store konsekvenser for alle som bruker E16 forteller de.

7sterke er klar på at den dårlige veien både gir økonomiske ulemper og klimautfordringer.

– En vei der vogntog kan holde jevn fart bidrar til redusert drivstofforbruk, som igjen bidrar til redusert CO2-utslipp. I tillegg gir dagens veg industrien et årlig tap på titalls millioner i form av ekstra tidsbruk på transport sier Lilleseth og Hagerud.

Dårlig vei gir det lokale næringslivet også utfordringer når det gjelder å rekruttere kompetent arbeidskraft.

– Dårlig vei gir unødvendig kødannelse og langsom trafikk. En ferdigstillelse av veien gjør at vi blir en integrert del av Oslo-regionen, og at vi får lettere tilgang på kompetanse sier Lilleseth og Hagerud.