Om Prosjektet

Nå kommer det et spennende og helt nytt konsept fra BoligPartner på Skarnes – Trehusene. Her kombineres bruken av tre som hovedmateriale med miljøvennlige løsninger på en ny og bærekraftig måte. Samtidig er det et stort fokus på komfort og arealeffektive løsninger. Selvfølgelig blir det heis og enkel adkomst til alle leiligheter. Kombiner dette med gangavstand til sentrum og flott turterreng like i nærheten, og du har en flott ramme for ditt neste hjem.

Her er det faste priser og ingen budrunder. Etter at borettslaget er etablert vi det bli IN-ordning som betyr at man kan innfri hele eller deler av fellesgjelden. Du kan således selv regulere hvor høyt innskudd du vil betale og hva du skal betale i fellestkostnad pr mnd.

Dette blir en moderne og hyggelig boligblokk i 3 etasjer med leiligheter fra 37 til 139 kvm BRA. Det er tegnet alternative planløsninger hvor to små leiligheter er slått sammen til en 3-roms og to 3-roms leiligheter i toppetasjen er slått sammen til en flott leilighet på 139 kvm. Denne leiligheten vil få bl.a. 2 balkonger, 3 soverom, 2 bad og 2 p-plasser i carport.
Synes du treshusene er et spennende prosjekt og vil vite mer, kontakt megler for mer informasjon.

Prosjektets hjemmeside:
boligpartner.no/trehusene-pa-skarnes

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt innen 1. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 4. kvartal 2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod og en parkeringsplass i carport til hver leilighet. Noen av leilighetene vil i tillegg få en innvendig bod, se plantegninger. Carportene og sportsbodene vil ligge på hver sin side av boligblokken, se illustrasjonsplan.

Det vil være mulighet for å kjøpe ytterligere parkeringsplass. Prisen vil være kr 75.000, – pr. plass. Tilgjengelige plasser fordeles etter liste. Ta kontakt med megler

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Carportene er planlagt organisert som fellesareal og vil bli tildelt av selger. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplasser og boder vil bli.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Generell orientering

Leiligheten selges til faste priser og etter første mann til mølla prinsippet.

Organisasjonsform

Leilighetene er planlagt organisert som ett borettslag.

Borettslaget
Trehusene Skarnes borettslag (under stiftelse) er planlagt å bestå av totalt 12 andeler (antall andeler kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Borettslaget vil bli organisert iht. lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven.

Borettslaget vil bli tilknyttet boligbyggelaget Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL og alle kjøpere plikter å bli medlem her.

Boligbyggelaget fastsetter vedtekter for borettslaget i forbindelse med stiftelsen av borettslaget. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og eventuelle husordensregler for borettslaget. Som medlem av boligbyggelaget og borettslaget og i tråd med vedtektene, vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser.

Generelt om Borettslag
Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne og som organiseres og driftes av andelseierne i fellesskap. Til hver andel er det knyttet en bruksrett med tilhørende borett til en leilighet og borettslagets fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske personer kan eie en andel i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie.

Borettslag plikter å avholde årlig generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre og behandler regnskap og budsjett, og tar beslutninger om større vedlikeholdsarbeider og påkostninger. Hver andel har en stemme i generalforsamlingen.

Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett på boliger solgt av utbygger. Ved senere salg av boligene har medlemmer av borettslaget og dernest medlemmer av Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL forkjøpsrett til boligene. Nærmere regler om forkjøpsrett og frister fremgår av borettslagets vedtekter.

Utleie
Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Innskudd
Innskuddet er den del av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Innskuddet inngår som del av borettslagets finansieringsplan sammen med felleslån og andelskapital. Dersom Selger endrer prisene på usolgte enheter etter at borettslagets finansieringsplan er vedtatt, vil økningen ikke inngå som del av innskuddet, men omtales som kontantdel. Denne verdien vil ikke være sikret med pant i borettslagets eiendom.

Oppvarming

Alle leilighetene får gulvvarme på bad. I leiligheten ellers leveres viftekonvektor med oppvarmet vann via varmepumpe. Videre leveres varmegjenvunnet luft til leilighetene via ventiler fra ventilasjonsanlegget.

Utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Beliggenhet

Boligprosjektet Trehusene er lokalisert sentralt på Skarnes. Boligblokken plasseres i et etablert og populært boligområde bestående av både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Umiddelbar nærhet til dagligvareforretningen Eurospar, Vinmonopolet og apotek. Togstasjonen er kun noen få minutters gange unna med hyppige avganger til Kongsvinger, Gardermoen og Oslo. Lettvin kjørerute med 40 minutter til Gardermoen, 1 time til Oslo, 15 minutter til Kongsvinger og 50 minutter til Charlottenberg med bil på gode veier. Skarnes kan by på mange flotte og varierte tur – og rekreasjonsmuligheter med sin nærhet til både skogen og vannet. Topptur eller terrengsykling til Varden med rast ved Vardlihytta, passende for både store og små, søndagstur rundt Damlitjennet, kajakktur langs Opstadåa eller hva med en sykkeltur rundt Storsjøen en sen sommerkveld. Ved Storsjøen har man i tillegg gode fiske-, padle- og båtmuligheter. Svømmehall ved Sør-Odal Ungdomsskole og bibliotek ved Rådhuset.

Barnehage/skole/ Sfo
Kommunen har 8 barnehager, 4 kommunalt drevne og 4 privat drevne. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.
Alle barn i kommunen sokner til nye storskolen Glommasvingen skole på Skarnes for elever fra 1.- 10. klasse. Ta kontakt med Sør-Odal kommune for mer informasjon, tlf 62 96 80 00.
Skarnes videregående skole med flere studietilbud. Ta kontakt med Innlandet fylkeskommune, tlf. 62 00 08 80 for nærmere informasjon.

Offentlig kommunikasjon:
Fra Skarnes stasjon går det tog i retning Oslo/ Askim og Kongsvinger med noen enkelte avganger videre til Sverige. Lokalbusser i retning og Kongsvinger, Sand og Oslo.
Ta kontakt med Innlandstrafikk eller ruteopplysningen 02040 evt. 625 44 014 eller www.entur.no , for mer informasjon.

Adkomst:
Fra Oslovegen tar du av i rundkjøringen ved Esso-stasjonen og kjører over brua i retning sentrum. Ta så rett fram i både første og andre rundkjøring. Ta deretter til venstre inn på P. G. Mangsets veg og eiendommen vil da ligge på venstre side av veien.

Lånebetingelser fellesgjeld

Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 60 % fellesgjeld og 40 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 40 års løpetid hvorav de første 10 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Nominell rente er pt. 1,65 % pa. iht. fast avtale med DNB om langsiktig finansiering av borettslag og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må påregnes at disse vil øke i løpet av lånets løpetid.

Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler for 2019, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt.

Borettslaget eier eiendommen og står ansvarlig for å betjene felleslånet. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. Dette innebærer at andelseiere kan holdes ansvarlig for manglende betaling av fellesutgifter fra øvrige andelshavere med mindre borettslaget er tilknyttet en Husleiegarantiforsikring.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i Borettslagenes sikringsordning. Premien for sikringen er hensyntatt i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.

Stipulering av felleskostnader

Felleskostnader består av drifts- og vedlikeholdskostnader for Borettslaget og kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld. Felleskostnader vil avhenge av rente- og avdragsvilkår på felleslånet samt hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnader inkl. renter og ev. avdrag er stipulert for første driftsår og fremgår av prislisten. Det er lagt til grunn at kommunale avgifter, eiendomsskatt, TV/bredbånd, forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, forretningsførsel, premie for husleiegarantiforsikring, vaktmestertjenester som snømåking, gressklipping og renhold, vedlikehold og andre driftskostnader er inkludert. TV/Bredbånd er budsjettert med kr 400 pr boenhet pr mnd, som også er inkludert i felleskostnadene. Utgifter til oppvarming og varmtvann kommer i tillegg til felleskostnadene. Endelig budsjett fastsettes på generalforsamlingen.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader bygger i utgangspunktet på areal, og kan reguleres i borettslagets vedtekter. Enkelte elementer i budsjettet kan fastsettes til fordeling likt på alle andeler, eller etter forbruk.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Tomt

Prosjektet Trehusene på Skarnes skal oppføres på eiendommen gnr 41, bnr 136 og 342 i Sør-Odal kommune. Bruksnumrene skal sammenslås og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for hele utbyggingsområdet er oppgitt til ca. 2493m².
Adressen er Kampenvegen 15,17 og 23, 2100 Skarnes. Endelig adresse vil bli fastsatt før overtagelse.

Prosjektet er planlagt å bestå av 12 leiligheter oppført i en lavblokk på 3 etasjer. Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter og kjøper vil bli andelshaver og ha bruksrett til sin bolig samt tilhørende fellesarealer.

Hver leilighet vil få en carport, samt en utvendig sportsbod.

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bod og carportanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Diverse

Alle leilighetene får en romslig balkong eller terrasse med fine solforhold. Her ligger alt til rette for et trivelig og sosialt liv med både venner og familie. Leilighetene bygges iht. TEK 17 (de nyeste byggeforskriftene) og vil få meget god standard. Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon, vannbåren gulvvarme på bad og viftekonvektor med oppvarmet vann via varmepumpe.

Som standard leveres gulv med hvitpigmentert 3-stavs eikeparkett og gipsvegger.

Badene har fliser på gulv, vegghengt klosett, baderominnredning, dusjvegger, og LED downlights i tak. På badene blir det også opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Kjøkkeninnredningen blir av svært god kvalitet og leveres i en glatt, grå utførelse. Her blir det godt med skapplass, innebygd stekeovn, induksjonsplatetopp og oppvaskmaskin.
Vinduene er godt isolerte og leveres med barne- og tyverisikring.

Det blir muligheter for å gjøre enkelte tilvalg i leilighetene. Se leveransebeskrivelsen for flere detaljer.

Ansvarlig megler

Siv Iren Helle

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 342

Kommunenr: 3415
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 136