Eiendommen er en landbrukseiendom hvor våningshuset er plassert på et svært flott tun på en høyde med gode solforhold og utsikt over det omkringliggende terrenget. Våningshuset har imidlertid vært fraflyttet noen tiår og boligen er å anse som et kondemnerings/restaureringsobjekt.

Tomten består av 30,6 daa fulldyrka jord, 160,2 daa produktiv skog, 38,4 daa annet markslag og 3,6 mål tun rundt boligen. Eiendommen består av 5 teiger hvor en mindre del grenser mot boligfeltet på Matrand.

Med denne flotte tomten har man virkelig muligheten til å skape drømmesmåbruket.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=217342705