Prosjektet/selskapet/eiendommen

Flotte leiligheter er snart klare for innflytting på Sandsjordet. Kjøper du leilighet nå kan du i stor grad fortsatt få den tilpasset dine ønsker. Hvitevarepakke med induksjonstopp inkludert ved leilighetskjøp innen 15.02.21.

Den største leiligheten har allrom, bad, ekstra toalett og 2 rom som du kan bruke som soverom eller etter behov. Det er valgt å fjerne det 3. soverommet slik at allrommet er blitt større, men det er forberedt for å dele av dette rommet. Du kan selv velge størrelse på rommet etter hva du vil bruke det til – soverom / bod / TV rom eller liknende.
De mindre leilighetene har allrom og 1 soverom. Også her er det lagt inn fleksibilitet ved at soverommet har 2 dører. Rommet kan da deles slik at man får en ekstra sovealkove, eller en romslig bod / walk-in-closet. De store verandaene på 18 m2 er forberedt for innglassing og terrassevarmere, slik at du kan velge å nyte kveldsol og utsikt mesteparten av året.

Leilighetene er tilknyttet borettslag, og innskudd er i henhold til prisliste 40%. Borettslaget vil få IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) hvilket åpner for at hver enkelt kan velge å innbetale mer enn 40%, og inntil 100%.

Budsjetterte månedlige kostnader er ca kr 16,- pr kvm. I tillegg kommer tv/internett kr 470,- pr mnd og budsjettert kommunale avgifter kr 1.250,- pr mnd.
Eksempelvis vil månedlig felleskostnad ved 100% innskudd på 54 kvm leilighet utgjøre kr 889,- + kr 470,- + kr 1.250,- = 2.609,- mnd.
Eksempelvis vil månedlig felleskostnad ved 100% innskudd på 89 kvm leilighet utgjøre kr 1.464,- + kr 470,- + kr 1.250,- = 3.184,- mnd.

Budsjett fra forretningsfører legger til grunn 1,75% rente på fellesgjeld og nedbetaling på 40 år.
Eksempelvis vil månedlig felleskostnad ved 40% innskudd på 54 kvm leilighet i 2 etg utgjøre kr 2.609,- + kr 4.960,- (renter og avdrag) – rentefradrag (22%) kr 545,- = 7.024,- pr mnd.
Eksempelvis vil månedlig felleskostnad ved 40% innskudd på 89 kvm leilighet i 4 etg utgjøre kr 3.184,- + kr 8.800,- (renter og avdrag) – rentefradrag (22%) kr 968,- = 11.016,- pr mnd.

For mer informasjon, gå inn på www.sandsjordet.no

Forventet fremdrift

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Sentrum.
Innflytting forespeiles 2. kvartal 2021.
Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blandt annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i denne salgsoppgave)

Beliggenhet

Med leilighet på Sandsjordet vil du få gode solforhold og bo med flott utsikt over kulturlandskapet, mot Storsjøen, og med gangavstand til det aller meste. Prosjektet ligger i sentrum og har meget god beliggenhet i forhold til alle fasiliteter i området. Det er gangavstand til blant annet butikker og bank, bibliotek og flotte turstier i nærområdet.
En kort spasertur unna finner du Milepelen vertshus og hotell, kafe, apotek, legesenter og Sand kirke. I nærområdet ligger også både barnehage og skole, samt idrettsanlegg både sommer og vinter.
Fantastiske Storsjøen som ligger i umiddelbar nærhet byr på både badestrender, båtmuligheter og fiske for den interesserte. Om man skal ut å reise er det kun 25 minutter til Eidsvoll som er knutepunkt til både Gardermoen, Oslo og Jessheim.

Adkomst

Det vil bli praktisk adkomst fra Bunesvegen til leilighetene.

Standard

Prosjektet bygges med strenge krav til isolasjon og oppvarmingskilder, og leilighetene vil oppleves med et godt inneklima. Alle leilighetene vil få en meget god standard og leveres som standard med eikeparkett. På bad får gulvet keramiske fliser.
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK’17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Byggemåte

Prosjektet Sandsjordet består av 15 leiligheter fordelt i en blokk med fem etasjer. Bærende konstruksjoner utføres i betong / betongelementer og stål, og yttervegger utføres hovedsaklig som bindingverksvegg. Under bygget blir det parkeringskjeller med heis til boligetasjene. I tillegg utvendig garasjeanlegg med tilknyttet en sportsbod tilhørende hver leilighet.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten vil disponeres av borettslaget.

Parkering

Alle leiligheter får parkering i garasje. Det blir både parkeringskjeller og utvendig garasjeanlegg i henhold til fordeling på leilighetene. Gjesteparkeringer mot tilførselsvei.

Boder

Det blir sportsbod / bod i utvendig garasjeanlegg til hver leilighet..

Utstyr

Innebygget trapp og heis direkte fra parkeringskjeller og inngangsplan. Veranda ca 18 kvm.

Internett/TV

Leilighetene blir tilknyttet felles løsning for tv / nettverk.

Ventilasjon

I hver leilighet plasseres enhetsaggregater. Det benyttes fortrinnsvis volumhetter som standard. Avtrekk føres fortrinnsvis opp over tak.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser

Se vedlagte prisliste. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsling.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 16 pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, a konto varme, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Forlag til fellesutgifter følger vedlagt i utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettes på generalforsamling..
Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Nord Odal kommune. Eiendomsskatt fastsettes etter ferdigstillelse av leilighetene, og er ikke med i budsjettert felleskostnad. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Borettslaget

Selger etablerer borettslaget, og avholder generalforsamling / stiftelsesmøte, herunder inngåelse av avtale med forretningsfører. Borettslaget får IN-ordning som gir deg mulighet til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden din, og dermed få lavere månedlige felleskostnader.

Forretningsfører

På vegne av borettslaget vil det bli inngått en tidsbegrenset kontrakt med KOBBL.:

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller borettslaget skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Selger etablerer borettslaget og avholder generalforsamling / stiftelsesmøte, herunder inngåelse av avtale med forretningsfører. Det blir utarbeidet vedtekter / budsjett for første driftsår. Så snart dokumentene er ferdige vil de bli tilsendt kjøper eller de kan innhentes hos megler. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere generalforsamlinger.

Utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven §5-6(1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Eiendommens betegnelse

Sandsjordet 1 borettslag.

Vei/vann/avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, Juptjenn vannverk og kommunalt avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesum + omkostninger.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Sentrum. Plannummer 20170001.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

I Nord Odal kommune er det “0-konsesjon”. Dette betyr at boligeiendom skal nyttes til helårsbolig.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Forbehold

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse / innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadsoppføringslova §10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt- og byggearbeid.

Kjøper må være inneforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmatriell vil ikke passe for alle boliger i prosjektet. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning.

Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning utover dette.

Dersom det er avvik mellom tegninger i prospektet/internett og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt / salgsoppgave.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 31.250,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Vår samarbeidsbank Odal Sparebank kan bistå deg med lånetilbud til finansiering av din nye leilighet.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3414
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 206

https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=143649986&location=1.22034.20069&location=1.22034.20070&location=1.22034.20062&location=1.22034.20067&location=1.22034.20068&location=1.22034.20071