Avdrag – kr 300
Renter – kr 741
Felleskostnader – kr 3 859
Felleskostnadene går til å dekke styrehonorar, avskrivninger, revisjon- og forretningsførerhonorar, kontingent, vedlikehold, forsikring av bygninger, kommunale avgifter, strøm til fellesområder samt kostnader til drift av borettslaget.

Det avholdes generalforsamling den 18/04-23 og pr i dag, 13.03.2023, så er det ingen store saker.

Det diskuteres på rørfornying, men det skjer nok ikke før i 2024-2025.

Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets/sameiets styre og/eller generalforsamling. Opplysninger om fellesutgifter, fellesformue og fellesgjeld er basert på informasjon fra forretningsfører.

Det er kjent for styret i borettslaget at dreneringen rundt husene ikke er optimal og fikk i 2012 en rapport fra Vinger takst og byggvurdering, som sier noe om forholdene rundt fuktproblemene og tiltak for å bedre inneklima. Utfra borettslagets daværende økonomi, ble det bestemt av styret at de husene med verst problem skulle få utbedret dreneringen først. Styre har benyttet VTB i mange år for å følge opp og vurdere eventuelle tiltak.
Tiltak for å bedre inneklima er å ikke sette noe foran betongveggen i underetasjen, ved utforing av vegger bør treverket ligge slik at det ikke berører murveggen. Sørg for god utlufting (åpne ventiler, mekanisk avtrekk ol.) samt holde underetasjen oppvarmet.

Det er pr. i dag ingen planer om utbedringer av drenering rundt husene i borettslaget.