Adresse

Rødbergvegen 169
2235 Matrand

Matrikkel

Gnr. 29 bnr. 13 i Eidskog kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger åpent, solrikt og fint til i et godt landbruksområde på Kisen ved Matrand i Eidskog kommune vest for riksvei 2. Fine nærområder, landlig, men allikevel med relativt korte avstand til skoler, idrettsanlegg og butikker.
Avstand til nærmeste barnehage er 2 km. På Skotterud er det barne og ungdomsskole litt over 7,5 km fra eiendommen. Videregående skoler er på Kongsvinger, dit er det ca. 24 km. Nærmeste dagligvare butikk ligger på Skotterud ca. 7 km. Der er kort vei til grensen og stort shoppingsenter i Charlottenberg. Det er ca. 200 meter til bussholdeplass. Nærmeste jernbanestasjon er på Kongsvinger ca. 21 minutter med bil. Kjøreavstand til Oslo Gardermoen lufthavn er 1 time og 18 minutter. Det er ca. 2 km til Matrand og 7 km til Skotterud. Til Kongsvinger er det ca. 23 km og til Oslo er det ca. 100 km. I en radius av 25 mil er det 15 travbaner som er tilgjengelige.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1955

Bygninger og byggemåte

Våningshus: Oppført i 1955
Byggemåte:
Grunnmasser av elveavsetninger/løsmasser (sand o.l.) Støpt betongfundament/gulv i kjeller.
Grunnmur av betong.
Yttervegger av bindingsverk/reisverk kledd med liggende tre kledning.
Vinduer av tre i hvit utførelse med 2-lags glass.
Saltak- konstruksjon av tre.. taket er tekket med takstein imiterte stålplater ( Planka eller lignende).

Kjeller: Åpne kjellerrom og vaskekjeller
1. etasje: Vindfang, gang, WC, bad, kjøkken, spisestue og stue.
2. etasje: Trappegang, 2 soverom samt 20 boder/kott

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 206 kvm, Bruttoareal: 230 kvm

1. kjeller: 81 kvm (BRA)
2.Etasje: 81 kvm (BRA)
3.Etasje: 41 kvm (BRA)

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

Innhold og standard

Våningshus:
Gulv: Laminat, vinylfliser, vinylbelegg og furugulv.
Vegger: Malt panel og ubehandlet panel.
Himling: Ruteplater (Tak-Ess) og panel.
Kjøkkeninnredning: Eldre innredning med skyvbare felt på overskapene og laminert benkeplate. Rommet er utstyrt med stålvask med oppvaskbenk. Ventilator med utblåsning og opplegg for komfyr.
Sanitærutstyr: Toalettrom som er utstyrt med servant, vegghengt speil og gulvstående toalett. Mekanisk avtrekk med til luft under dør. Bad fra 1997. Rommet er utstyrt med servantskap, vegghengt speil og dusj med tett skyvedørramme.
Varmeovn på vegg og mekanisk avtrekk med til luft under dør.

Det er bla. foretatt overflatemessig oppussing av de en del overflater og bad, samt vinduer
og utvendig kledning er mer eller mindre blir skiftet ut for ca. 10 år siden. Det finnes likevel noen overflater fra opprinnelsestiden som har behov for
utskiftning. Boligen har et fremtidig vedlikeholdsbehov og baseres på at tidsaspektet på de flere konstruksjoner og bygningsdeler begynner å se seg gjeldene.
Det er avdekket en del skader som følge av ufagmessige forhold, alderdom samt at vedlikeholdsinnsatsen den siste tiden har vært noe mangelfull. Umiddelbare
utbedringer må påregnes for å hindre forverring eller videreutvikling av skadene. På grunn av alder synes det sannsynlig å påregne kostnader til sanering av
miljøfarlige avfall som bla. asbest og PCB-holdige stoffer.

Låve/Stall.

En todelt driftsbygning hvor låven er bygget 1955 med ombygging i 2011 med påbygd stall.

Låvedelen bygget som en tradisjonell kjørebrolåve fundamentert på støpt mur med en støpt låvebru inn på den ene kortveggen fra tunet. Deler er ombygd til hestevirksomheten på eiendommen.
Låven er på to plan med en grunnflate på 250 kvm.
Oppført i tradisjonell låvekonstruksjon delvis støpt plate.
Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp.
På grunnplan stall med 3 hestebokser, isolert salrom og lagerrom med støpt plate, panel på vegger og himling. Det er opplegg for VVS
til dusj/Wc i denne delen av grunnplan som er bygd om. I tillegg flisrom og lagerrom.
I låveplan, lager med tregulv.

Stallen.
En isolert stall oppført i bindingsverk på støpt plate. Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp. Bruttoareal på ca. 180 kvm.
Innvendig 28 mm granplater på vegger og himling. Vinduer i isolerglass.
8 hestebokser i tre og stål med vann i hver boks og en vaskespilt. En luftig og god stall med godt lys og ventilasjon.

Ny stallen.

En uisolert stall oppført i bindingsverk på støpt plate. Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp. Vinduer i isolasjonsglass. Et bruttoareal på ca. 275 kvm
Innvendig støpt plate, 28 mm granplater på vegger og himling. 14 hestebokser i tre og stål med vann i hver boks. Store porter på hver kortvegg.
Stallen har et varmerom med 28 mm granplater på gulv, vegger og himling. En luftig stall med godt lys og ventilasjon.

Eiendommen har store og gode utearealer som er gjerdet inn og har både leskur og foringsskur. Ifølge eier er gården godkjent som trenerstall.

Det er totalt 25 stallplasser. Hvorav 17 er per i dag bortleid for kr. 3.000,- stk. per mnd. Det er ingen bindingstid på leieforholdene.

Oppvarming

Ved og elektrisk.

Parkering

God parkeringsmuligheter på egen grunn.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 644 400 kvm, Eierform: Eiet tomt

Jord, skog og tun

Totalt dyrket areal er på ca. 84 dekar og 6 dekar innmarksbeite Fulldyrka er fordelt på 5 teiger hvor den største er på 29 daa. Det er ifølge eier ikke vanningsanlegg på eiendommen.
I følge Skog og landskap/Kilden er jordkvaliteten definert som svært god. Dreneringstilstanden oppgis å være tilfredsstillende. Fulldyrka har middels stor erosjonsrisiko. Organisk materiale – annen mineraljord klasse 6 og 4. Fulldyrka har ingen driftstekniske begrensninger. Det er ikke planert arealer. Arealet er elveavsetninger ifølge eier. Fulldyrka benyttes til beiter/paddocker, men tidligere korn. Det er satt en verdi på fulldyrka mark avrundet kr. 600.000,-.

Skogen:
Arealene er hentet fra NIBIO/Gårdskart da det ikke foreligger skogplan. Allikevel er eier skogbruker og kunne gi god informasjon. Tonalt er produktivt skogareal ifølge NIBIO ca. 525 daa.
Skogfond: Ifølge Eidskog kommune var saldo 31.12.2019 kr. 105.490,-
Skogsbilveier: Eiendommen har ingen enge skogsbilveier, men grei tilgang til kommunalt veinett.
Skogkultur: Ifølge Eidskog kommune er det ikke plantet siden 2010. Det er utført ungskogpleie på ca. 37 daa siden 2010.
Avvirkning: Det er avvirket ca. 2800 kbm siden 2010 som normaltvil utgjøre ca. 3.200 skogkubikk. Av dette utgjør gran 68%, furu 30% og lauv 5 %.
Boniteter: Skogen er dominert av gran på høye og middels boniteter.
Miljøregistreringer i skog (MIS)/Vern/Vernesko. Det framkommer ingen vernede områder på kart fra NIBIO/GK og ingen MIS -figur(Miljøregistreringer i skog) på kart fra NIBIO.
Hogstklassefordeling: Hogstklassefordelingen er ikke kjent, men ifølge eier er skogen dominert av hogstklasse II og III og mye av hogstklasse II er over i hogstklasse III.
Treslag: Gran er dominerendetreslag.
Volum/Kubikkmasse/ Tilvekst: Volumet i dag er det ikke kjent, men vil være begrenset da skogen er dominert av hogstklasse II og III. Basert på boniteter vil brutt produksjonsevne være rundt ca. 360 kbm som gir en produksjonsevne på 0,69 kbm/daa/år. Nett nyttbar tilvekst rundt 290 kbm pr. år.
Verdiberegning Driftspriser
Selve terrenget er relativt enkelt. Etter samtaler med lokal skogkompetanse er det satt en
gjennomsnittlig driftspris til kr 120 kr/m3.
Skogkultur
En avsetning på 30 kr /m3 vil normalt dekke de fremtidige skogkulturkostnadene.
Andre kostnader:
Det er lagt inn 15 kr til veger, opprydding kjørespor med mer. Videre er det avsatt 5 kr/m3
til administrasjon, 5 kr/m3 til måleutgifter og 30 kr/m3 til skogkultur. Totalt er det avsatt 55 kr/m3.
Tømmerpriser Tømmerprisene er konjunkturbaserte. De svinger opp og ned i takt med verdensmarkedene
sine tilbud og etterspørsel. Det er feil å bruke en tilfeldig høy tømmerpris eller
en lav tømmer pris. Verdsettingen skal utrykke en tømmerpris som gjenspeiler det langsiktige
nivået. Det er innhentet priser 2020 fra Nortømmer.
Verdisetting skog Skogen er oppdelt i flere teiger med relativt enkle driftsforhold, men noe ulike
driftsavstand på de ulike teigene. Anslått gjennomsnittlig driftsvei for alle teigene er 250 m.
Skogen er dominert av gran på høye og middels boniteter og med høy tilvekst, men tom
hogstklasse IV og V.
Basert på dagens sammensetning av hogstklasser er det vanskelig å verdsette skogen på
tradisjonelt vis, men legge et langsiktig bilde inne i vurderingen.
Skogen er verdsatt til kr 900.000, – basert på et snitt mellom anslått framtidig hogstvolum,
skjønn og tommelfingerregler. Viser også til vedlegg.

Jakt Eiendommen tilhører Grasmo jaktlag ifølge eier og det opplyses at bestanden av elg er god.
Det er lagt til grunn en jaktinntekt på kr 4,-. pr daa for storvilt, rådyr og småvilt. Arealet
som er lagt til grunn er 904 daa. Dette gir en nåverdi på avrundet kr 50.000, – basert på 4%
kapitaliseringsrente.

Vei, vann og avløp

Privat vann og privat avløp, Kort privat vei inn til huset fra offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område.
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel(2004) i et LNF område(landbruk, natur og friluftsområde).

Odel

Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.
Informasjon, konsesjonsloven og jordloven.

Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

Ferdigattest

Bestilt hos kommunen, men forefinnes ikke i kommunens arkiver.

Prisantydning

7 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Rolf Langeland
Takstdato : 06.03.2020
Formuesverdi : 493 985,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter D

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 530 pr. år

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Boligselgerforsikring. Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

Antikk og løsøre

I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

Diverse

Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt “Gi bud”-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
“Endå eigedomen er selt “som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.”
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.