Skillingmarkvegen 228 i Eidskog | To boliger | 76,2 daa. dyrket, 24,6 daa. beite, 375,6 daa. skog og 500 dekar totalt

Skillingsmarkvegen 228 er en bygningsmessig omfangsrik eiendom beliggende fint til ved Klanderudtjernet i Eidskog. På eiendommen ligger et frittstående våningshus, det er en godkjent leilighet/boenhet i driftsbygningen og stabburet er innredet med boligstandard. Stabburet er ikke registrert som en egen boligenhet slik at det er å anse som et forseggjort uthus/stabbur. Den øvrige delen av driftsbygningen er en tradisjonell høylåve oppført i 1954.

Våningshuset på gården ble oppført i 1966 og har et bruksareal på 279 kvm, hvor 173 kvm er P-rom. Boligen ligger godt til på tunet og har fri utsikt til syd og vest. Fra stuen har man adgang til en overbygget veranda som gir en lun og fin uteplass. Boligen står rett og fint i terrenget og fremstår som normalt godt holdt, men har samtidig en gjennomgående eldre standard og det vil være behov for oppgraderinger i større eller mindre grad, spesielt baderommene må rehabiliteres.
Boligens første etasje består av entré med adgang til et større kjøkkenrom og gang. Fra gangen har man adgang til etasjens to soverom, bad og en romslig sydvendt stue. Stuen og kjøkkenet har direkte adgang seg imellom og er to praktiske og fine oppholdsrom i boligen. Fra stuen har man også adgang til den sydvendte verandaen med et forseggjort og solid overbygg som er fint tilpasset den øvrige bygningsmassen. I andre etasje finnes to gode soverom med tilhørende kneloft/garderoberom og et separat baderom med wc og dusj. Mellom soverommene i andre etasje er det også mulig å etablere en hyggelig loftstue. Det er ytterligere to større kneloft/boder i etasjen. Boligen har i tillegg en full kjeller med fem bodrom og garasje.

I søndre del av låvebygningen er det etablert en leilighet i andre etasje med oppgang fra første etasje. Leiligheten ble ifølge eier etablert allerede når låven i sin tid ble bygget av den tids eier av gårdsbruket, i 2011 ble boenheten innvendig oppgradert. Boenheten er på 66 kvm P-rom og består av Entré, bad- og vaskerom, to soverom og åpen kjøkken og stueløsning. Det er fint lysinnslipp med vinduer til øst syd og vest i leiligheten og et eget ildsted i leiligheten mellom kjøkken og stue.
Låvebygningen forøvrig har en tradisjonell utforming med innvendig kjørebru i lengderetning og utvendig tverrstilt støpt låvebru på bygningens vestre langvegg. På låvens grunnplan har man en eldre fjøsdel mot syd og vognskjul, lager og eldre løer mot nord.

Stabburet er et flott og forseggjort bygg på tunet og innvendig er bygningen oppgradert med boligstandard. Det er viktig å bemerke at stabburets bruksstatus er uthus og ikke bolig selv om den er blitt omhyggelig oppgradert av en tidligere eier. Bygningens bruksstatus som uthus betyr i praksis at bygningen ikke er godkjent for varig opphold eller som beboelsesrom. Stabburet er et veldig fint bygg med åpen tømmerlaft i veggene og synlige bærebjelker i himling. Grunnflaten er på ca. 32 kvm. og har i første etasje et åpent rom med kjøkkeninnredning og sittegrupper. Det er også et separat sanitærrom i etasjen bestående av wc, dusjkabinett og vaskeservant. I andre etasje er det to separate rom på hver side av trappegangen. På bygningens utside er det etablert en platting som også utgjør inngangspartiet til bygningen.

Gårdens dyrkede mark og beite ligger i tilknytning til gårdstunet og arealene må sies å ha normalt god arrondering. På eiendommen er det 76,2 dekar dyrket og 24,6 daa. innmarksbeite, en del av innmarksbeite blir i dag også dyrket opp med korn. Jordteigene består av fire skifter hvor tre av skiftene ligger på vestsiden av Klanderudtjernet og et skifte på østsiden. Jordene er utleid for ca. kr 12.000 per år.
Skogen er fordelt på seks teiger dersom man ser bort fra Gbnr: 19/30, hvor den minste teigen er på 1,9 daa. og den største er på 320 daa. Skogteigene ligger i grei driftsavstand fra tunet med en hovedteig på i overkant av 300 daa. De resterende teigene er noe mindre av størrelse og bør driftes som en del av evt. hovedavvirkning i den store teigen. Skogen har en noe lav andel hogstmoden skog men med større andel i hkl 3 og 4, slik at det vil ta noe tid før man kan foreta større avvirkinger.

Eiendommen er med i andelslag for skogbilvei og medlem i grunneierlag for jakt. Det medfølger derfor en jaktrett på eiendommen i jaktlaget. Det er også tradisjonelt mye fugl/gås på eiendommens innmark og det er bra gjeddefiske i Klanderudtjernet.

Areal under fradeling

Skillingmarkvegen 228 består av flere eiendomsteiger som ligger spredt. Eiendommen Gbnr: 58/152 og Gbnr: 19/30 er påbegynt fradelt fra hovedbølet og medfølger ikke i salget av eiendommen. Eiendommen 58/152 er eid med ideell halvdel av Skillingmarkvegen 228 og ligger som nabo til Eidskog museums og historielag. Det er meningen at historielaget skal overta denne parsellen. Gbnr: 19/30 ligger for seg selv langt nord for hovedbølet og skal overdras til en naboeiendom til denne teigen. Det må da gjøres fratrekk for disse eiendommenes samlede arealer i ulike vedlagte kartverk i salgsoppgaven.
Dersom fradeling, oppmåling, matrikulering og endelig godkjennelse fra kommunen ikke er ferdigstilt innen overtagelse av eiendommen, plikter ny eier av Skillingmarkvegen 228 lojalt og medvirke til å ferdigstille fradeling blant annet ved. signere på nødvendige dokumenter og ellers medvirke til endelig ferdigstillelse av fradeling av den nevnte eiendomsteig.
Vedlagt i salgsoppgaven ligger et kart som viser de aktuelle teigene som fradeles fra eiendommen.

Beliggenhet, adkomst

I Skillingmarkvegen i Eidskog så bor du på landet for deg selv med en halvtimes kjøretur til Kongsvinger sentrum i den ene retningen og Bjørkelangen i den andre, til svenskegrensen er det to minutter. Nærmeste tettsted er bygdesentrumet på Skotterud med både barne- og ungdomsskole som begge har fin størrelse med i overkant av 200 elever per skole. Det er videre toppidrettsgymnas, yrkesfaglige og allmennfaglige skoler i Kongsvinger by. Vestmarka naturbarnehage og Eidskog montessoriskole ligger i gangavstand fra eiendommen.
Rett utenfor stuedøren har man i Vestmarka et utall av flotte turstier både sommer som vinter. Lysløypen i Vestmarka grenser til eiendommen med tursti på sommer og oppkjørte skiløyper på vinteren. Videre er det idylliske badeplasser og fiskevann i nærområdet.

Avstander med bil:
Ca. 34 minutter til Kongsvinger sentrum
Ca. 12 minutter til Skotterud med barne- og ungdomsskole
Ca. 2 minutter til Riksgrensen (Högsäter)
Ca. 33 minutter til Bjørkelangen
Ca. 1 time og 25 minutter til Gardermoen Flyplass
Ca. 1 time og 20 minutter til Oslo S

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 155

Bygninger og byggemåte

Våningshus:
Våningshuset ble oppført i 1966 og er fundamentert på grunnmur i betong med støpt gulv på grunn. Det er ukjent drenering rundt bygget. Yttervegger i bindingsverk som er utvendig kledd med stående trepanel. Vinduer i hovedsak fra byggeår med to lags glass og trevinduer med enkle/koblet glass. Vinduene på kjøkkenet er fra 2009 og er i god stand, de øvrige vinduene og vinduskarmene bærer preg av elde og slitasje. Ytterdør og verandadør er utført i malt treverk. Dørene er av eldre dato og har utvendig slitasje. Saltakkonstruksjon med sperrer. Taket er gjenbygget på undersiden så man får ikke vurdert taksperrenes tilstand. Taket er utvendig tekket med takstein på sløyfer, lekter og panelundertak. Tak over veranda er tekket med stålplater. Nedløp, renner og beslag i stål.

Låve:
Låven ble oppført i 1954 og er delvis fundamenter på en støpt kjelleretasje og delvis på støpte pilarer. Yttervegger består av teglmur og grovt bindingsverk utvendig kledd med stående kledning. Takkonstruksjon i sperrer som er utvendig tekket med eternittplater. Eternitt er miljøfarlig avfall og har særskilte regler ved sanering. Det er renner og nedløp på bygningen.
I forbindelse med oppgradering av strøm i leiligheten i låven ble strømmen til driftsbygningen koblet ut. Det er derfor ikke tilkoblet strøm til driftsbygningen i dag.

Leilighet i låve:
Leiligheten er en del av låvebygningen og bygningsstrukturer som fundament, yttervegger og takkonstruksjon er det samme som låvebygningen. Vinduer i boligen er av eldre dato og består av doble glass med trerammer. Vinduene er slitte og har behov for renovering/utskifting. Etasjeskiller mot 1. etasje i bygningen består av støpt dekke med overliggende trebjelkelag og det er trebjelkelag i himling. Det er observert skjevheter i gulv.

Stabbur:
Stabburet er oppført omkring 1800 og er fundamenter på støpte pilarer og hogde trepilarer. Yttervegger er oppført i tømmerlaft som er utvendig isolert og kledd med tømmermannspanel, bygningens 2. etasje har et lite utlegg/karnapp. Takkonstruksjon i sperrer utvendig tekket med taksteinsplater. Det er nedløp og renner på bygningen.
Bygningen er registrert som uthus og er ikke godkjent som bolig.

Arealer og fordeling per etasje

Våningshus: 173 kvm P-rom og 279 kvm totalt.
1. etasje primærrom: Entré, gang, to soverom, trapperom, bad, stue og kjøkken.
2. etasje primærrom: Stue, to soverom og bad. Sekundærrom: 4 kott
Kjeller sekundærrom: 5 boder og garasje.

Leilighet i låve:
Primærrom: Entré, bad/vaskerom, stue/kjøkken og to soverom.

Låve:
1. etasje: Eldre fjøsdel, vognskjul og lager
2. etasje: Kjørebru
Kjeller: Gjødselkjeller og verksted

Stabbur:
1. etasje sekundærrom: Oppholdsrom og sanitærrom
2. etasje sekundærrom: to rom/lager

Oppvarming

Våningshus: Elektrisk oppvarming, vedfyring og en eldre oljekamin. Eldre oljekaminer er ikke lenger lovlig oppvarmingskilde og skal utfases. Oljekaminen er ikke bruk.

Leilighet: Elektrisk oppvarming og vedfyring.

Stabbur: Elektrisk oppvarming.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 471 400 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tun, jord og skog

Tun:
Tunet i Skillingmarkvegen ligger åpent til på et lite høydedrag i terrenget. Det er et romslig tun med gode riggplasser rundt låve og et fint hageareal/boligtun rundt våningshuset. Eiendommens beliggenhet i senter av egen dyrket mark, rett ved Klanderudtjernet, er naturmessig veldig flott.

Jord:
Fulldyrka areal består av 4 skifter, 3 på vestsiden av Klanderud tjernet og ett på østsiden. Arealene varierer noe i størrelse og arrondering. Arealene er relativt flate. Kvaliteten av drenering er ukjent. Noe av arealet nærmest Klanderud tjernet kan til tider være noe fuktige. Deler av areal som har status som innmarksbeite fungerer som fulldyrka areal og er derfor gitt en noe høyere verdi. Det meste av innmarksbeite brukes til kornproduksjon. Gjenstående areal ligger langs vestsiden av Klanderud tjernet.

Skog:
Skogen er fordelt på tilsammen 7 teiger beliggende i nærheten av tunet. Den minste teigen er på 1,9 daa og den største teigen er på 320 daa. Den største teigen ligger øst for tunet med skogsbilveiadkomst i øst og ca midt gjennom teigen. Gjennomsnittlig drifstavstand på ca 250 m og opp mot 500m som lengst. Teig vest for tunet har ikke egen veiadkomst slik at drift må skje over naboeiendommer. Drifstavstand ca 400 m. Relativt små teiger og stor spredning gir høyere dristkostnader enn normalt. Drift alene i de minste teigene er ikke lønnsomt. Driftsforholdene er vurdert som normale for området.

Beregninger i taksten er basert på opplyninger fra skogbruksplan utarbeidet i 2018, fremskrevet til 2022.. Siden utarbeidelse av skogbruksplan er teig nr 3 gnr.
6/94 på 66 daa fradelt. Teig nr. 5 gnr 19/30 på 28 daa og teig nr. 10, gnr. 58/152 på 11 daa påbegynt fradelt og omfattes ikke av salget. Arealer stemmer derfor
heller ikke med NIBIO’s Gårdskart da dette ikke er oppdatert.

Avtale med Finnskogen Turistforening

Finnskogen Turistforening har bruks- og vedlikeholdsrett til turstier over landbrukseiendommen. Avtalen gjelder for Grensesømmen: Fredsplassen – Leirsjøen – Holmsjøen – Svenby – Kladerud – Fisketjern.
Avtalen er vedlagt under vedlegg i salgsoppgaven.

Vei, vann og avløp

Privat vann fra brønn. Det anbefales å etablere en borebrønn på eiendommen for sikrere vannforsyning.
Privat avløp i septiktank med spredegrøfter.
Det foreligger et generelt påbud om etablering av godkjente private avløpsanlegg. Etablering av godkjent avløpsanlegg vil innebære en investeringskostnad for kjøper.

Eiendommen er med i andelslag for skogbilveier og må bidra øknomisk til eventuelle utbedringer av veistruktur. Årlig kostand varierer.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert og følger av kommuneplanens arealdel: Landbruk-, natur- og friluftsområde sone D Privat turveg for allmenn bruk.

Eiendommen er i hovedsak uregulert og ligger i arealdelen som LNF sone D. I forbindelse med regulering av reguleringsplan 57 Klanderudlia ble det regulert inn en trase for turveg. Det vises til denne planens bestemmelse 5.1.1 om privat turveg og 6.1.3 rekkefølgebestemmelser. Se vedlagte dokumenter i salgsoppgaven.

Andre viktige forhold:
Eiendommen grenser mot Allmenninga 8/58 og 8/31 som er regulert i reguleringsplan 27 Allmenningen. På grunn av at dette er en eldre plan vil unøyaktigheter gi treff på at 8/101 også er regulert i denne planen, det er ikke riktig. Eiendommen 8/101 er ikke regulert i 27 Allmenningen. Plandokumentene er vedlagt for å belyse dette.

Eiendommen grenser til Reguleringsplan for Klanderudlia. Planen er datert 09.06.2009. Klanderudlia er et mindre område for boligbebyggelse øst for eiendommen.

Servitutter og heftelser i grunnbok

Gnr: 8 Bnr: 101
2013/370415-2/200 Jordskifte
08.05.2013 Jordskiftesak 0410-2010-0017 Almenningen
Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr: 6 Bnr: 10
1917/900149-1/13 Erklæring/avtale
10.07.1917 Bestemmelse om bruksrett til grunn for taugbane.
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/3211-1/13 Jordskifte
26.10.1960 Gjelder denne registerenheten med flere

1978/3497-1/13 Erklæring/avtale
31.05.1978 rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:6 Bnr:56
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/5358-1/13 Erklæring/avtale
21.09.1987 rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:6 Bnr:63
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/7086-1/13 Bestemmelse om vannrett
26.11.1987 rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:6 Bnr:63
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/363142-2/200 Bestemmelse om veg
01.08.2006 rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:6 Bnr:67
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/474166-1/200 Elektriske kraftlinjer
28.06.2010 Rettighetshaver:EIDSIVA NETT AS Org.nr: 981963849
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/72511-1/200 Jordskifte
25.01.2013 Jordskiftesak 0410-2010-0003 Klanderud
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2155722-1/200 Jordskifte
26.02.2020 21:00 18-086765REN-JKON Klanderud
Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr: 6 Bnr: 16
1960/3211-1/13 Jordskifte
26.10.1960 Gjelder denne registerenheten med flere

1976/8186-1/13 Jordskifte
20.12.1976 Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/5798-1/13 Erklæring/avtale
09.08.1989 Rettigheter for HEAS.
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/363142-2/200 Bestemmelse om veg
01.08.2006 rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:6 Bnr:67
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/72511-1/200 Jordskifte
25.01.2013 Jordskiftesak 0410-2010-0003 Klanderud
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2155722-1/200 Jordskifte
26.02.2020 21:00 18-086765REN-JKON Klanderud
Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr: 9 Bnr: 11
1914/900160-1/13 Skjønn
03.02.1914 Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Gjelder denne registerenheten med flere

1914/900159-1/13 Skjønn
21.02.1914 Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Gjelder denne registerenheten med flere

1957/193-1/13 Jordskifte
25.01.1957 Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/990003-1/13 Erklæring/avtale
29.05.1963 Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere

1982/3215-1/13 Best. om adkomstrett
30.06.1982 Rettighetshaver Torstein Fjeld
Gjelder denne registerenheten med flere

1992/7129-1/13 Elektriske kraftlinjer
23.12.1992

2010/474166-1/200 Elektriske kraftlinjer
28.06.2010 Rettighetshaver:EIDSIVA NETT AS Org.nr: 981963849
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/370415-2/200 Jordskifte
08.05.2013 Jordskiftesak 0410-2010-0017 Almenningen
Gjelder denne registerenheten med flere

EIENDOMMER SOM ER UNDER FRADELING:
Gnr: 58 Bnr: 152
1965/741-1/13 Skjønn
01.03.1965 Vedk. senking av Vrangselva.
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/826-1/13 Jordskifte
04.02.1980 Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr: 19 Bnr: 30
1956/314-1/13 Jordskifte
16.02.1956 Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/200-1/13 Erklæring/avtale
26.01.1959 Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Eidskog kommunes arkiver.

Kulturminner og fredninger

Stabburet er avmerket med gul Sefrak registrering. Det er ikke registrert øvrige kulturminner på eiendommen ifølge miljøstatus.no

Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

Prisantydning

4 200 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Hans Andreas Trætteberg
Markedsverdi : 4 200 000,-

Tilstandsgrader

TG3 Enebolig – Store eller alvorlige avvik:
Innvendig > Innvendig trapp til kjeller
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : 10 000 – 50 000

Våtrom > Generell > Bad 1.etg.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen synlig rørmansjett til rørgjennomføringer, fare for utetthet i våtsone. Vindu er plassert i våtsone.
Kostnadsestimat : 100 000 – 300 000

Våtrom > Generell > Bad 2.etg.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen synlig membran, sprekker i fuger, bom i flis og ingen synlig rørmansjett til rørgjennomføringer, fare for utetthet i våtsone.
Kostnadsestimat : 100 000 – 300 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er montert sikringsskap med hovedsakelig skrusikringer og noen automatsikringer i kjeller og i 2.etg.
Kostnadsestimat : 10 000 – 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er montert røykvarslere og utplassert brannslukningsutstyr i boligen.
Kostnadsestimat : Under 10 000

TG2 Enebolig – Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Påbegynt rustdannelse på stålplater.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Noen beslag har behov for utbedring, et vindu mangler del av beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Maling flasser av vindskiene. Noen panelbord er ikke malt.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dører med bruksmerker.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Skader på sokkel fire steder, ti sprukne flis over benk. Misfarget benkeplate.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

TG3 Leilighet – Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Vinduer Gå til side
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
Kostnadsestimat : 50 000 – 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat : 10 000 – 50 000

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom Gå til side
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen synlig rørmansjett til rørgjennomføringer, fare for utetthet i våtsone. Lite fall mot sluk.
Kostnadsestimat : 100 000 – 300 000

TG2 Leilighet – Avvik som kan kreve tiltak:
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød – Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 85026264

Kommunale avgifter

Kr. 7 973 pr. år
Kommunale avgifter er en estimert årsprognose fra Eidskog kommune. I tillegg vil eiendom få kostander ved tømming av slam/septiktank. Givas har ikke gitt megler noe årsprognose på denne kostanden. Kommunale avgifter vil variere etter forbruk.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Diverse

Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Antikk og løsøre

Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt “Gi bud”-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen “som den er”,og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.”

Med unntak av beboelseshus er landbrukseiendommen med driftsbygninger og innmark/utmark i utgangspunktet en næringseiendom og selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9 (1). Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.