Eiendommen har et meget hyggelig tun med våningshus, driftsbygning, redskapshus og hønsehus. Bygningsmassen vil trenge vedlikehold og oppgradering. Åpen, solrik beliggenhet i sørhellende terreng. Den dyrkede marken ligger arronderingsmessig flott til der den omkranser tunet mot nord, vest og syd. Den utgjør 12 daa. Den benyttes i dag til grasproduksjon, noe den er godt egnet til. Innmarksbeite utgjør 5,5 daa, noe av det ligger inntil tunet mot øst og resten på østsiden av gårdsveien. Mesteparten av skogen ligger rett bak det dyrkede arealet mot vest, rundt innmarken. En egen teig på vel 40 daa ligger noe sør for tunet. Samlet utgjør produktiv skog 105,6 daa.