Hvordan håndtere Korona-krisen?

Mapei er en stor industribedrift i Norsk sammenheng. Selskapet er opptatt av informasjonsdeling og håper deres håndtering av Korona-krisen kan gi læring til andre store og små bedrifter.

Bedriften ønsker å være med på den nasjonale fellesdugnaden for å bekjempe smitte og vil gjøre alt de mener er nødvendig for å sikre medarbeideres helse og opprettholde sine forpliktelser overfor kunder. De setter også i gang tøffe tiltak for å motvirke den betydelige negative innvirkningen Korona-krisen har for bedriftens økonomi og lønnsomhet.

Administrerende direktør i Mapei, Trond Hagerud, er klar på at det er svært krevende å drive industribedrift under slike omstendigheter. Samtidig så er han klar på at smittespredning i bedriften vil gi enda større konsekvenser. Det er derfor avgjørende med omfattende tiltak. Han håper at bedriftens åpenhet om interne rutiner kan hjelpe andre virksomheter som også treffes av Korona-krisen.

Bedriften har innført skjerpede rutiner rundt hygiene og smittevern for ansatte og besøkende. I en omfattende instruks har Mapei beskrevet hva som gjelder av rutiner i tiden fremover. Nedenfor beskrives tiltakene som er innført:

Det har blitt plassert ut hånddesinfeksjon som alle skal benytte ved inngang og på andre møteplasser i bedriften.

Kontaktpunkter som dørhåndtak og trappegelendere i hele fabrikken vaskes daglig

Arrangementer/kurs, besøk til bedriften:

  • All besøksaktivitet til Sagstua stanses og kan evt erstattes med telefon og ITløsninger.
  • Besøk som er kritisk for å opprettholde drift skal forhåndsgodkjennes av Fabrikksjef
  • Kritiske administrative besøk skal forhåndsgodkjennes av Adm. Dir.

Jobbreiser utenfor Norge vil medføre 14 dagers karantene og skal ikke gjennomføres.

Kundekontakt/jobbreiser i Norge:

 • All kundekontakt i Norge skal gjøres digitalt, unntak skal godkjennes av Adm. Dir
 • For ansatte i Driftsavdelingen/Produksjon, avklares dette med Fabrikksjef
 • Reisemetode velges ut fra å redusere smittefaren mest mulig.
 • Ansatte med arbeidssted utenfor Sagstua skal ikke gjennomføre jobbreiser til Sagstua.
 • Alle med kundekontakt må avtale møte med kunden på forhånd – pr tlf eller e-post.
 • Ved kundemøter skal rådene fra Folkehelseinstituttet følges

Private reiser:

 • Alle reiser frarådes på det sterkeste til steder hvor det er fare for smitte, eller hvor anbefalt håndhygiene eller avstand (en meter) ikke kan overholdes. Eksempelvis fly, ferje, køer, konserter, utesteder etc.
 • Ansatte melder fra til HR Manager ved planlagte besøk til et slikt sted.
 • Den ansatte må holde seg orientert om situasjonen dit de har tenkt seg. Dette for å minimere risiko for smitte.
 • Meld fra til HR Manager før oppmøte på jobb hvis du mistenker å ha vært smitteutsatt.

Trafikkhåndtering inne på industriområdet

 • Det er utarbeidet rutiner for lasting og lossing på alle mottak/opplastingssteder i bedriften.
 • Rutinene er gjennomgått og utarbeidet for de forskjellige avdelingene.
 • Transportkontor har ansvar for at sjåfører eller andre besøkende vasker hender og bruker hånddesinfeksjon på transportkontor og vårt personale skal sjekke at dette er gjort ved kontakt med sjåfør.
 • Transportkontoret slipper ikke inn besøkende før det er godkjent av Fabrikksjef.
 • Ingen transportører skal inn i fabrikken som ikke er klarert med Fabrikksjef.
 • Sjåfører skal sitte i bilene der dette er mulig. Der dette ikke er mulig opprettholdes en distanse på to meter.
 • Alle dører i fabrikken er stengt og kan kun åpnes med adgangsstyrte kort.

Intern møtevirksomhet:

 • Fysiske møter, uavhengig av sted, skal gjennomføres kun hvis det er kritisk for selskapets drift. I så fall skal maks tre personer fra samme avdeling delta på samme møte, med to meter avstand mellom møtedeltakerne. Utover dette avholdes møte på Teams. Driftsavdelingen er å anse som én avdeling.
 • LEAN-møter utgår som stående møter og gjøres digitale eller via telefon. LEAN-tavler oppdateres fortsatt.

Kantine, kaffeautomater og pauser:

 • Kantinen stenges og skal ikke brukes som oppholdsrom.
 • Kaffeautomater holdes åpne, men avstand i køen må være minst to meter.
 • Før betjening av kaffeautomatene skal det brukes hånddesinfeksjon.
 • Kaffeautomatene desinfiseres fire ganger pr dag.
 • Avdelingsledere har ansvaret for at pauser tilpasses slik at alle tilstede i pauserom sitter med to meter i mellom seg og at det ikke er flere enn tre som spiser samtidig.
 • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på pauserom.

Hjemmekontor innføres umiddelbart. Berørte medarbeidere blir informert av leder i ledergruppa og skal ikke tilbake til Sagstua før ny melding gis.

Arbeidsklær og garderober:

 • Garderober stenges.
 • Ved helt nødvendig skift av klær er det maks én om gangen inne i garderoben.
 • Toaletter er åpne.
 • Alle ansatte møter på jobb ferdig skiftet.

Skiftbytte gjennomføres med 15 minutters avstand i tid mellom skiftene (uten overlapp).

Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal den ansatte bli hjemme inntil ett døgn etter at man er symptomfri i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Ved påvist smitte, skal ikke den ansatte under noen omstendighet være på jobb.

Lignende saker