Kongsvinger kommune søker ny økonomisjef!

Kongsvinger kommune er en bykommune sør i Innlandet. Kommunen er regionsenter for Kongsvingerregionen, som består av Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes. Kongsvingerregionen er en del av Osloregionen med reisetid under en time til Gardermoen og en time til Oslo. Kommunen har 18 000 innbyggere, og er en hyggelig by og en stor landbrukskommune, som har stort fokus på å tilrettelegge for befolkningsvekst og næringsutvikling. Vår visjon er «sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger».

Våre kjerneverdier LIVET er viktige for oss og noe vi ønsker at våre medarbeidere skal kjenne seg igjen i:

 • L – livsglede, humor, og en positiv innstilling
 • I – inkludering, medvirkning og toleranse
 • V – verdsetting, respekt, romslighet og raushet
 • E – engasjement , iver og glød for innbyggerne og et bedre samfunn
 • T – troverdighet, åpenhet og ærlighet

Om stillingen
I stillingen som økonomisjef i Kongsvinger kommune, vil du få en sentral rolle i kommunedirektørens lederteam.

Økonomisjefen leder staben Økonomi og regionale tjenester, som har ansvar for budsjettering, rapportering, regnskapsføring og regionalt samarbeid. Du vil bli en viktig støttespiller for ledere og organisasjonen for øvrig, og skal bidra til helhetlig tenkning i arbeidet med å ruste kommunen for fremtidige utfordringer. Helt sentralt for rollen, vil være å legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i kommunen. Du vil også ha ansvar for å:

 • lede og koordinere den samlede økonomistyringen i kommunen
 • tilrettelegge for gode prosesser, rapportering og økonomiske analyser
 • gi faglig støtte til ledere
 • lede, drifte og utvikle stabsenheten økonomi og regionale tjenester
 • videreutvikle systemer, rutiner og støttesystemer
 • lede det regionale innkjøpssamarbeidet

Hvem ser vi etter?
Til stillingen ser vi etter deg som er strategisk, utviklingsorientert, og som evner å omsette mål til handling. Du får ting gjort og trives med mange baller i luften på en gang. I en stilling med ansvar for et område som både befolkning, politikere og andre mener mye om, vil det være viktig at du er motstandsdyktig og står stødig i utfordrende situasjoner. Som leder, er du tillitsskapende og relasjonell, og bidrar til å skape en kultur for samarbeid på alle nivåer. I tillegg, har du et aktivt forhold til egen ledelse, og etterstreber å motivere og engasjere medarbeiderne dine. Du er initiativrik, planmessig og står stødig i omstillings- og utviklingsprosesser.

Formelle krav:

 • Relevant utdannelse på universitets- eller høgskolenivå
 • Ledererfaring

Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

I tillegg, mener vi at du bør ha:

 • sterk generell økonomikompetanse
 • erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • erfaring med samarbeid med ledere og arbeidstakeroganisasjoner
 • god forståelse for politisk styrte organisasjoner
 • gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • kjennskap til økonomi- og budsjettverktøyet Framsikt er en fordel
 • relevant erfaring fra kommunal/offentlig sektor

Personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr:

 • en variert stilling med bredt ansvarsområde i et innovativt og faglig fellesskap
 • tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • konkurransedyktig lønn og gode pensjonsvilkår
 • kontor sentralt i Kongsvinger sentrum

Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med kommunedirektør Lars Andreas Uglem på telefon 977 43 200, eller vår rådgiver i The Assessment Company, Ragnhild Staff, på telefon 917 51 330.

————

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kongsvinger kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. Offentleglova § 25.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i tråd med reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.