Har du lyst til å bli den nye HR-medarbeidaren vår?  

Vi ser etter deg som kan styrkje arbeidet på lønnsområdet og innan andre HR-administrative oppgåver. Vi ønskjer at du har erfaring med SAP. 
I stillinga vil du oppleve stor grad av kontakt med verksemda og du vil arbeide tett med kollegaer i HR.

Seksjon for HR består av 16 medarbeidarar med brei HR-bakgrunn, fordelt på begge SSBs lokasjonar i Oslo og Kongsvinger.

Arbeidsoppgåver

 • Lønnsadministrasjon
 • Forvalte arbeidsforhold frå A til Å, under dette handtere sjukmeldingar, permisjonar m.m
 • Uttrekk av data frå lønnssystemet og bidra med datagrunnlag for rapportering
 • Forvalte og utvikle gode prosessar og rutinar innanfor delar av virkeområdet til seksjonen
 • Handtere reiserekningar og tidregistrering/superbrukar i SAP tid
 • Stillinga kan bli tillagt andre oppgåver innan arbeidsområda til seksjonen

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning innan HR eller administrasjon.  Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning
 • Kunnskap om lovverk og retningslinjer på HR-området med erfaring frå offentleg verksemd
 • Erfaring med lønns-/personalsystemet SAP og SAP tidregistrering
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk

Personlege eigenskapar

 • Strukturert, også når mange oppgåver skal handterast samtidig
 • Nøyaktig og oppteke av å levere god kvalitet
 • Trygg og komfortabel i kommunikasjon med leiarar og medarbeidarar
 • Evner å finne gode løysingar, også i dei situasjonane der det ikkje finst ein fasit
 • Omgjengelig og bidreg til skape eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Løn som førstekonsulent i lønsspenn frå kr 509 300 – 584 500  (ltr. 51-60) etter kvalifikasjonar.
 • Gode høve for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nytilsetteprogram, årleg hackathon og arrangement for fagleg deling på tvers.
 • Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver og eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø
 • Fleksitid, betalt overtid og sommartid i perioden 15. mai til og med 14. september
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som betyr at du får ei av Noregs beste pensjonsordningar og moglegheit til å søkje om boliglån med gunstige vilkår
 • Høve til å trene ein time per veke i arbeidstida, med treningsom i kontorlokala

Verdt å merke seg:

 • For at vi best mogleg skal kunne vurdere søknaden din, treng vi at du innan søknadsfristen registrerer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkjeportalen (attestar, vitnemål osv.). For kandidatar som vi vurderer å tilsetje, kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
 • Når du søkjer jobb hos oss, vil namnet ditt stå på ei offentleg søkjarliste, som kan bli gjort tilgjengeleg for dei som ber om innsyn i lista. Det er mogleg å få unntak frå å stå på denne søkjarlista. Då må du i så fall grunngi kvifor du ønskjer å få unntak. Vi tek deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikkje det, høyrer du sjølvsagt frå oss.
 • SSB skal vere ein god stad å jobbe for alle, og vi ønskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å løyse framtidas oppgåver. Har du hol i CV-en din, funksjonsnedsetjing eller innvandrarbakgrunn vil vi oppmode deg til å krysse av for dette når du søkjer på stillinga. Det gir deg moglegheit for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst éin kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. Dersom du har behov for særskild tilrettelegging, vil vi strekkje oss langt for å imøtekomme behovet ditt. 

Kontaktinformasjon

Inger Kristine Harnæs, Seksjonssjef, +47 97946224

Arbeidssted

Otervegen 23
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Statistisk sentralbyrå

Referansenr.: 4729587624
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.11.2023