Avdelingen

Ønsker du å utvikle deg som leder innen flere felter i helsesektoren på samme sted? Da er dette arbeidsplassen for deg! Avdelingen vil starte opp 1 mai, i Hurdal. Boligen ligger avsindiges i Haraldvangen 7, hvor det er gode muligheter for fritidsaktiviteter. Det er tiltenkt opptil 18 brukere med ulikt omsorgs nivå. Brukerne som er tiltenkt boligene, er primært flykninger. Omsorgsnivåene på brukerne vil variere, samt brukernes sykdomstilstand. Brukere vil ha noe somatiske lidelser som eks krigsskader men også underliggende psykiatriske diagnoser. I tillegg til tjenesteyting til brukere, vil det også være tiltenkt oppfølging av pårørende. Avdelingen har egne boliger til brukere, men også pårørende plasser.

 • Forventede arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for alle oppgaver som inngår i tjenestetilbudet blir bruker, blir gjennomført
 • Personalansvar
 • Avdelingsbudsjett og rapportering av avvik
 • Overordnet ansvar for avdelingens materielle eiendeler
 • Sørge for at avdelingen til enhver tid er rasjonell og hensiktsmessig organisert
 • Ivareta og spre kunnskap og holdning om VBOO sin virksomhetsplan
 • Markedsføre VBOO
 • Sørge for forsvarlig turnusordning etter AML
 • Sørge for forsvarlig bemanning tilsvarende 100% til enhver tid
 • Innføre instruks fra Daglig leder med stab
 • Følge opp og delegere ansvarsoppgaver blant ansatte
 • Ved tildelt oppdrag forventes det møte med Regionleder, Mottaksleder og Kvalitetsleder, hvor det skal gjennomgås ansvar og oppgaver basert på oppdraget
 • Påse at det utarbeides og godkjennes en handlingsplan på bruker senest 3 uker etter at bruker ankommer
 • Det skal gjennomføres månedlige internkontroller og kvartalsvis kvalitetskontroller
 • Mottaksleder skal, før oppstart av avdelingen, kartlegge ansvarsfordelingen på sine ansatte, og følge opp at disse ansvars områdene blir gjennomført i henhold til tjenestetilbud
 • Gjennomføre mottak eller returnering av bruker til hjemland, eller annet botilbud med lavere omsorgsnivå i samråd med primærkontakt
 • Gjennomføre månedlig kombinert personal-, veiledning og behandlingsmøte. Her skal det gjennomgås avvik, revurdering av rutiner, innspill fra personalet basert på foreslåtte endring- og beslutningsprosesser
 • Opprette verneombud og delta i AMU
 • Årlig gjennomgang av arbeidsplassforskriften
 • Delta på stabsmøte hvr. 14 dag
 • Delta på ledermøte ukentlig
 • Påse at vernerunder gjennomføres x 3 per år
 • Delta på overlapper
 • Gjennomføre mål og utviklingssamtale
 • Sikre godt tverrfaglig samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, bruker og pårørende.

Hva kan vi tilby?

 • Bli med på prosessen i å starte en helt ny avdeling
 • Lederutviklingskurs
 • Trygge kollegaer som kan bistå med nødvendig veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø hvor det er rom for å uttrykke seg
 • Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager
 • God og kvalitetssikret opplæring med fokus på lederveiledning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Trygge pensjon- og forsikringsordninger
 • Vinterarrangement

Formell kompetanse

 • Bachelor innen helse og sosial (180stp)
 • Relevant videreutdanning innen ledelse, arbeidserfaring kan kompensere
 • Førerkort B klasse
 • Kjennskap til helsepersonelloven Kap.8 dokumentasjonsplikt
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven
 • Kunnskap om AML
 • Kjennskap til kvalitetssystem og HMS arbeid
 • Kunne kommunisere godt på norsk (C1 grad) og engelsk
 • Godkjent politiattest

Uformell kompetanse

 • Minimum 5 års ledererfaring innen helse
 • Erfaring innen psykiatri og /eller somatikken
 • Kjennskap til arbeid med flyktninger, eller har opprinnelig et annet morsmål
 • Inneha en omstillingsevne til varierende arbeid
 • Bidra til tillit og trygghetsskapende arbeid
 • Sørge for et forutsigbart og støttende arbeidsmiljø
 • Evne til å kunne ta og stå for egne beslutninger etter bedriftens retningslinjer
 • Evne til å beherske utfordrende arbeidsoppgaver
 • Evne til å disponere ressurser
 • Evne til å delegere oppgaver
 • Evne til å tidlig identifisere potensielle konflikter, og løse de på løpende bånd
 • Personlig egnethet vektlegges