Avdelingen

Avdelingen vil starte opp i januar, i Hurdal. Ønsker du å utvikle deg som leder innen flere felter i helsesektoren på samme sted? Da er dette arbeidsplassen for deg! Det er tiltenkt 6 brukere med ulikt omsorgsnivå. Brukerne som er tiltenkt boligene, er primært flykninger. Omsorgsnivåene på brukerne vil variere, samt brukernes sykdomstilstand. Brukere vil variere mellom somatiske lidelser, krigsskader, rus og psykiatri. I tillegg til tjenesteyting til brukere, vil det også være tiltenkt oppfølging av pårørende. Avdelingen har egne boliger til brukere, men også pårørende plasser.

 • Forventede arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for alle oppgaver som inngår i tjenestetilbudet blir bruker, blir gjennomført
 • Personalansvar
 • Avdelingsbudsjett og rapportering av avvik
 • Overordnet ansvar for avdelingens materielle eiendeler
 • Sørge for at avdelingen til enhver tid er rasjonell og hensiktsmessig organisert
 • Ivareta og spre kunnskap og holdning om VBOO sin virksomhetsplan
 • Markedsføre VBOO
 • Sørge for forsvarlig turnusordning etter AML
 • Sørge for forsvarlig bemanning tilsvarende 100% til enhver tid
 • Innføre instruks fra Daglig leder med stab
 • Ansvar for miljøfyrtårn
 • Følge opp og delegere ansvarsoppgaver blant ansatte
 • Ved tildelt oppdrag forventes det møte med Regionleder, Mottaksleder og Kvalitetsleder, hvor det skal gjennomgås ansvar og oppgaver basert på oppdraget
 • Påse at det utarbeides og godkjennes en handlingsplan på bruker senest 3 uker etter at bruker ankommer
 • Det skal gjennomføres månedlige internkontroller og kvartalsvis kvalitetskontroller
 • Mottaksleder skal, før oppstart av avdelingen, kartlegge ansvarsfordelingen på sine ansatte, og følge opp at disse ansvars områdene blir gjennomført i henhold til tjenestetilbud
 • Gjennomføre mottak eller returnering av bruker til hjemland, eller annet botilbud med lavere omsorgsnivå i samråd med ansvarlig sykepleier/vernepleier
 • Gjennomføre månedlig kombinert personal-, veiledning og behandlingsmøte. Her skal det gjennomgås avvik, revurdering av rutiner, innspill fra personalet basert på foreslåtte endring- og beslutningsprosesser
 • Opprette verneombud og delta i AMU
 • Årlig gjennomgang av arbeidsplassforskriften
 • Delta på stabsmøte hvr. 14 dag
 • Delta på ledermøte ukentlig
 • Påse at vernerunder gjennomføres x 3 per år
 • Delta på overlapper
 • Gjennomføre mål og utviklingssamtale
 • Sikre godt tverrfaglig samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, bruker og pårørende.

Hva kan vi tilby?

 • Bli med på prosessen i å starte en helt ny avdeling
 • Lederutviklingskurs
 • Trygge kollegaer som kan bistå med nødvendig veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø hvor det er rom for å uttrykke seg
 • Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager
 • God og kvalitetssikret opplæring med fokus på lederveiledning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Trygge pensjon- og forsikringsordninger
 • Sommer- og vinterarrangement

Formell kompetanse

 • Bachelor innen helse og sosial (180stp) som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning innen ledelse, arbeidserfaring kan kompensere
 • Førerkort B klasse
 • Kjennskap til helsepersonelloven Kap.8 dokumentasjonsplikt
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven
 • Kunnskap om AML
 • Kjennskap til kvalitetssystem og HMS arbeid
 • Kunne kommunisere godt på norsk (C1 grad) og engelsk
 • Godkjent politiattest

Uformell kompetanse

 • Minimum 5 års ledererfaring innen helse
 • Erfaring innen psykiatri og /eller somatikken
 • Kjennskap til arbeid med flyktninger, eller har opprinnelig et annet morsmål
 • Inneha en omstillingsevne til varierende arbeid
 • Bidra til tillit og trygghetsskapende arbeid
 • Sørge for et forutsigbart og støttende arbeidsmiljø
 • Evne til å kunne ta og stå for egne beslutninger etter bedriftens retningslinjer
 • Evne til å beherske utfordrende arbeidsoppgaver
 • Evne til å disponere ressurser
 • Evne til å delegere oppgaver
 • Evne til å tidlig identifisere potensielle konflikter, og løse de på løpende bånd
 • Personlig egnethet vektlegges

Rekrutteringsprosessen vil starte i begynnelsen av januar