Skip to content

Tomter i Åsnes kommune

Åsnes

Det tillates spredt bolig- og hyttebygging i grender med fast bosetting med mindre det kommer i konflikt med jordvernet, hensynet til kulturlandskapet eller innenfor flomutsatte områder. Fradeling av gårdstun til boligformål på små og mellomstore bruk tillates i de gode jordbruksområdene når det øvrige arealet selges som tilleggsareal til aktive brukere, og salget fører til en driftsmessig god løsning.

 

Boligbygging i LNF-område:

Åsnes kommune ønsker å kunne tillate spredt boligbygging i deler av LNF-områdene, fortrinnsvis i form av fortetting av eksisterende grender. Men i stedet for å angi spesielle LNF b-områder, ønsker en å styre disse byggesøknadene gjennom dispensasjonssøknader etter retningslinjene i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel, «Etablering av nye boliger beliggende i LNF-områder».

Boligområde

Byggefeltet ligger i et kupert terreng med stor variasjon i tomters beliggenhet. Det er fjell under overflaten i hele området.

Kupert terreng med stor variasjon i tomters beliggenhet.

Nærmere informasjon:

Morten Wenstad, telefon 952 13 595

morten.wenstad@asnes.kommune.no

Dronefilm her …

Fakta om området

Adkomst:
Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
Antall dekar som er regulert:

Totalt 550 daa hvorav 450 daa er regulert til industri/lager. Mulighet for ytterligere regulering av nye 500 daa.

Grunnforhold:
Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
Arealsituasjon:
Bebygd område i dag er ca. 70 daa.
Regulert til:
Industri/lager
Vann og kloakk:
Tilkoples privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk
Strøm /bredbånd:

Strøm og fiber fra Eidsiva. Vindkraft fra Odal Vind.

Annen industri på området:
BASF, Ruud’s Transport, Brødrene Stenskjær, RaKon AS, Frakt og Spedisjon AS.

Adresse:
Industrivegen, 2120 Sagstua

Avstander:
FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Nord-Odal
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 5 102
Areal: 508 km2

For mer info:
Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
E-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no
Telefon: 904 00 643

Nord-Odal kommune.no