Skip to content

Organisering

Styret

Styret består av ordførere og kommunedirektører fra alle medlemskommuner.

«Det er styrets oppgave å løfte fram og gi faglig grunnlag til samarbeid og diskusjon om de store og viktige sakene som skal til politisk diskusjon i representantskapet.»

Trond Stenhaug, leder rådmannsutvalget

Behandler søknader og fatter vedtak

 

Styret har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak for Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd. Styret kan også velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd og utvalg, og er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas.

Styret skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Vedta å igangsette enkelttiltak og prosjekter innenfor gitte bevilgninger.
 • Avgi uttalelser på regionens vegne der dette er naturlig.
 • Oppnevne representanter i regionale samarbeidsorganer, med mindre disse organenes vedtekter bestemmer noe annet.
 • Styret kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.

Styret fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd er tildelt.

 

For 2020 består ORM av følgende medlemmer:

 • Kari Heggelund (ordfører, Åsnes). Leder.
 • Rune Grenberg (ordfører, Grue). Nestleder
 • Knut Hvithammer (ordfører, Sør-Odal).
 • Kamilla Thue (ordfører, Eidskog)
 • Eli Wathne (ordfører, Kongsvinger)
 • Kjetil Sløtte (fungerende ordfører, Nord-Odal)
 • Anita Olen Aasen (kommunedirektør, Nord-Odal)
 • Anita Orlund (kommunedirektør, Sør-Odal)
 • Ole Frode Mikkelsgård (kommunedirektør, Grue)
 • Otto Langmoen (kommunedirektør, Åsnes)
 • Trond Stenhaug (rådmann, Eidskog)

Kontakt oss