Skip to content

Organisering

Styret

Styret består av ordførerne fra medlemskommunene:

 • Rune Grenberg (ordfører, Grue), leder
 • Kamilla Thue (ordfører, Eidskog), nestleder
 • Knut Hvithammer (ordfører, Sør-Odal).
 • Einar Ottesen Toverud, (ordfører Åsnes)
 • Elin Såheim Bjørkli (ordfører, Kongsvinger)
 • Kjetil Sløtte (fungerende ordfører, Nord-Odal)

Behandler søknader og fatter vedtak

 

Styret har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak for Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd. Styret kan også velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd og utvalg, og er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas.

Styret skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Vedta å igangsette enkelttiltak og prosjekter innenfor gitte bevilgninger.
 • Avgi uttalelser på regionens vegne der dette er naturlig.
 • Oppnevne representanter i regionale samarbeidsorganer, med mindre disse organenes vedtekter bestemmer noe annet.
 • Styret kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.

Styret fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Kongsvingerregionen interkommunalt politisk råd er tildelt.

 

Kontakt oss