Hvordan håndtere Korona-krisen?

Mapei er en stor industribedrift i Norsk sammenheng. Selskapet er opptatt av informasjonsdeling og håper deres håndtering av Korona-krisen kan gi læring til andre store og små bedrifter.

Bedriften ønsker å være med på den nasjonale fellesdugnaden for å bekjempe smitte og vil gjøre alt de mener er nødvendig for å sikre medarbeideres helse og opprettholde sine forpliktelser overfor kunder. De setter også i gang tøffe tiltak for å motvirke den betydelige negative innvirkningen Korona-krisen har for bedriftens økonomi og lønnsomhet.

Administrerende direktør i Mapei, Trond Hagerud, er klar på at det er svært krevende å drive industribedrift under slike omstendigheter. Samtidig så er han klar på at smittespredning i bedriften vil gi enda større konsekvenser. Det er derfor avgjørende med omfattende tiltak. Han håper at bedriftens åpenhet om interne rutiner kan hjelpe andre virksomheter som også treffes av Korona-krisen.

Bedriften har innført skjerpede rutiner rundt hygiene og smittevern for ansatte og besøkende. I en omfattende instruks har Mapei beskrevet hva som gjelder av rutiner i tiden fremover. Nedenfor beskrives tiltakene som er innført:

Det har blitt plassert ut hånddesinfeksjon som alle skal benytte ved inngang og på andre møteplasser i bedriften.

Kontaktpunkter som dørhåndtak og trappegelendere i hele fabrikken vaskes daglig

Arrangementer/kurs, besøk til bedriften:

  • All besøksaktivitet til Sagstua stanses og kan evt erstattes med telefon og ITløsninger.
  • Besøk som er kritisk for å opprettholde drift skal forhåndsgodkjennes av Fabrikksjef
  • Kritiske administrative besøk skal forhåndsgodkjennes av Adm. Dir.

Jobbreiser utenfor Norge vil medføre 14 dagers karantene og skal ikke gjennomføres.

Kundekontakt/jobbreiser i Norge:

 • All kundekontakt i Norge skal gjøres digitalt, unntak skal godkjennes av Adm. Dir
 • For ansatte i Driftsavdelingen/Produksjon, avklares dette med Fabrikksjef
 • Reisemetode velges ut fra å redusere smittefaren mest mulig.
 • Ansatte med arbeidssted utenfor Sagstua skal ikke gjennomføre jobbreiser til Sagstua.
 • Alle med kundekontakt må avtale møte med kunden på forhånd – pr tlf eller e-post.
 • Ved kundemøter skal rådene fra Folkehelseinstituttet følges

Private reiser:

 • Alle reiser frarådes på det sterkeste til steder hvor det er fare for smitte, eller hvor anbefalt håndhygiene eller avstand (en meter) ikke kan overholdes. Eksempelvis fly, ferje, køer, konserter, utesteder etc.
 • Ansatte melder fra til HR Manager ved planlagte besøk til et slikt sted.
 • Den ansatte må holde seg orientert om situasjonen dit de har tenkt seg. Dette for å minimere risiko for smitte.
 • Meld fra til HR Manager før oppmøte på jobb hvis du mistenker å ha vært smitteutsatt.

Trafikkhåndtering inne på industriområdet

 • Det er utarbeidet rutiner for lasting og lossing på alle mottak/opplastingssteder i bedriften.
 • Rutinene er gjennomgått og utarbeidet for de forskjellige avdelingene.
 • Transportkontor har ansvar for at sjåfører eller andre besøkende vasker hender og bruker hånddesinfeksjon på transportkontor og vårt personale skal sjekke at dette er gjort ved kontakt med sjåfør.
 • Transportkontoret slipper ikke inn besøkende før det er godkjent av Fabrikksjef.
 • Ingen transportører skal inn i fabrikken som ikke er klarert med Fabrikksjef.
 • Sjåfører skal sitte i bilene der dette er mulig. Der dette ikke er mulig opprettholdes en distanse på to meter.
 • Alle dører i fabrikken er stengt og kan kun åpnes med adgangsstyrte kort.

Intern møtevirksomhet:

 • Fysiske møter, uavhengig av sted, skal gjennomføres kun hvis det er kritisk for selskapets drift. I så fall skal maks tre personer fra samme avdeling delta på samme møte, med to meter avstand mellom møtedeltakerne. Utover dette avholdes møte på Teams. Driftsavdelingen er å anse som én avdeling.
 • LEAN-møter utgår som stående møter og gjøres digitale eller via telefon. LEAN-tavler oppdateres fortsatt.

Kantine, kaffeautomater og pauser:

 • Kantinen stenges og skal ikke brukes som oppholdsrom.
 • Kaffeautomater holdes åpne, men avstand i køen må være minst to meter.
 • Før betjening av kaffeautomatene skal det brukes hånddesinfeksjon.
 • Kaffeautomatene desinfiseres fire ganger pr dag.
 • Avdelingsledere har ansvaret for at pauser tilpasses slik at alle tilstede i pauserom sitter med to meter i mellom seg og at det ikke er flere enn tre som spiser samtidig.
 • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på pauserom.

Hjemmekontor innføres umiddelbart. Berørte medarbeidere blir informert av leder i ledergruppa og skal ikke tilbake til Sagstua før ny melding gis.

Arbeidsklær og garderober:

 • Garderober stenges.
 • Ved helt nødvendig skift av klær er det maks én om gangen inne i garderoben.
 • Toaletter er åpne.
 • Alle ansatte møter på jobb ferdig skiftet.

Skiftbytte gjennomføres med 15 minutters avstand i tid mellom skiftene (uten overlapp).

Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal den ansatte bli hjemme inntil ett døgn etter at man er symptomfri i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Ved påvist smitte, skal ikke den ansatte under noen omstendighet være på jobb.

Workshop 2, Circle Scan. Materialstrømsanalyse og sirkulære muligheter

Onsdag 4. mars skulle vi endelig få se resultatene av fase 2 av Circle Scan-prosjektet. Basert på tilbakemeldinger underveis, har konsulentene fra Circle Economy lagt mye tid i å samle data fra blant annet Eurostat, SSB og egne databaser. Vi var flere som var spente på å se materialflytsanalysen i form av sk. Sankey diagram.

Et prosjekt med mange interessenter

Fasislitator for workshopen var som sist, Jordi Pascual. Han hadde med seg Noah Baars og Sofie Pindsle fra Circular Norway. Det var ellers spesielt hyggelig å ha med ordførerne Lise Selnes og Knut Hvithammer. Politisk engasjement er veldig viktig for å forvandle resultatene av analysen til politiske verktøy – rett og slett gjøre sirkulær økonomi til en viktig grønn transformasjonsmotor i regionen vår.

Vi var også denne gang også heldig å ha eksterne gjester; Kia Klavenes fra Pure (som nå er en del av KPMG) og Marianne Haugland fra KS Bedrift er viktig for inspirasjon og kunnskapsdeling, og kan dele erfaringer videre i egne organisasjoner og kretser. Ellers var vi samlet fra administrasjonen i seks kommuner, GIR (renovasjon), Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet, samt Topos Arkitektur fra prototype-prosjektet.

Ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes med assistent.

 

Marianne Haugland, KS Bedrift, Kia Klavenes, Pure, Alexander Christiansen, Circular Norway, Jon Guttormsen, Topos Arkitektur.

 

Lars Helge Aasvestad, Kongsvinger kommune, Lars Gillund Klosser Innovasjon, Steinar Grønnerud, Eidskog kommune.

 

Materialflytsanalyse – private boliger genererer mest avfall og utslipp

En stor del av arbeidet siden forrige workshop hadde gått med til å samle data og visualisere materialeflyt. Tallene er basert på grunndata fra regionale selskap, offentlig litteratur og studier, nasjonal statistikk (SSB) og EXIObase (Circle Economys egen database) og Eurostats registrerer klassifisert etter NACE-sektorer (bransje-).

Materialene er delt inn i følgende kategorier:

 • Biomasse: Inkluderer forskjellige tresorter brukt i form av konstruksjon som tømmer, trelast osv.
 • Mineraler og kjemikalier: Inkluderer faste materialer som er til stede i naturen, som leire, sand, stein, aggregat, kalkstein, granulat etc. brukt til bygningskonstruksjon.
 • Metall: Inkluderer rå- og bearbeidede metaller og produkter av jern og stål brukt i bygging av bygninger i regionen.
 • Vann: Inkluderer mengde konsumert i et gitt år for de forskjellige byggefaser (konstruksjon, bruk, nedriving).
 • Energi: Inkluderer energi i forskjellige former, fra drivstoff til varmeenergi og strøm. Utslippsstrømmene inkluderer klimagassutslipp, hvorav majoriteten består av CO2.

Materialstrømmene er igjen  fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Tallmaterialet er basert på tall fra 2018 som var et rolig år i bygg- også anleggsbransjen i regionen, med 128 bygg.

Boliger til private utgjør mest i form av avfall og utslipp.

Figur 1, Materialflyt i ulike typer byggesegmenter.

Tydelig endring i bygningsmasse i et 100-års perspektiv

Videre ble er det gjort en analyse av fordeling og konsentrasjon av ulike typer bygningsmasse etter typologien i våre boliger og formålsbygg. Dette ble satt sammen med  befolkningsframskriving og behov for nye boliger de kommende årene.

Det er helt klart både utfordring og muligheter knyttet til sammensetningen. Circle Economy påpekte blant annet at mineraler fra 50-tallet og fremover, er vanskelig å gjenbruke/resirkulere.

Figur 2, Typologi i bygningsmasse fordelt på år.

 

For å se på mulighetsbildet, ble vi presentert ulike framskrivnings-scenarier, og ulike rivingssecanrier. Basert på bygningens typologi vil det potensielt være tilgang på ulike typer frigjort sekundært materiale.

En utfordring, men også en mulighet, er å matche tilgang på sekundære råvarer med behovet for materialer til nye bygg.

Figur 3, Frigjort, sekundært  materiale i bygninger fra 1920-1960 basert på behov i perioden 2020 -2040

 

7 mulige strategiske retninger identifisert

Etter lunsj jobbet vi videre med strategiske retninger. Circle Economy hadde identifisert syv ulike strategiske valg, som vi skulle prioriteter ned til tre konkrete strategier. Selv om dette var en vanskelig prosess, tror vi at vi har konkludert. Prosjekt kommer tilbake med konkrete anbefalinger.

Prioritering avregionale. sikrulære strategier. Sofie Pindsle, CN og Noah Baars, CE.

 

Nå må næringslivet med

I fase 3 og 4 er det lagt opp til tett dialog med aktørene i byggenæringen i regionen.

Vi kommer tilbake med detaljert om hvordan vi tenker oss at dette skal foregå, og allerede 17. mars i møtet i Bærekraftsnettverket på Maarud, blir det mulighet til å høre litt nærmere om hvordan næringsaktørene kan involveres i prosjektet.

Sirkulær boligprototype underveis

Som noen kjenner til, er Regionrådet i Kongsvingerregionen i gang med å bygge en prototype på en sirkulær bolig, målrettet ungdom.

Byggeprosjektet er et samarbeid med Skarnes Videregående, bygg- og anleggssteknikk, Topos Arkitektur og GIR (vårt interkommunale avfallsselskap). En forutsetning for bygningen er at minst 50% av alle byggematerialer er basert på gjenbrukte eller resirkulerte materialer.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å bidra til å realiser prototypen, eller ønsker å høre mer om hvordan næringslivet kan koble seg på videre arbeid i Circle Scan – Kongsvinger Region.

Kontakt: Eva Snare, eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. 904 00 643.