Sirkulære forretningsmuligheter – vi er på jakt etter samarbeidspartnere!

Velkommen til workshop 3 i Circle Scan Kongsvinger Region- en heldigital workshop

Målet for denne samlingen er “business matchmaking” og strategiutvikling. Vi håper å finne samarbeidspartnere, definere rammer og omfang for 3-4 nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House.

Prosjektet O-House er ett resultat av Circle Scan Kongsvinger regionen, målet med prosjektet er å oppføre en prototype på en sirkulær ungdomsbolig der ambisjonen er å resirkulere mest mulig gammelt byggemateriale. Dette prosjektet har allerede mottatt støtte fra fylkeskommunen, og fra prototypen er det ett ønske om å bygge 60 slike boliger i alle 6 kommunene som deltar i prosjektet. Vi ønsker derfor å fokusere workshop rundt piloter for å løse utfordringer i O-House prosjektet. Dere kan lese mer om prosjektet her.

Vi ønsker at dagen skal være effektiv og lede til nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House. Vi vil derfor fokusere på strategien Økt bruk av sekundære materialer.

Når: 18.juni
Tid: 09.30 – 12.00
Sted: Lenke sendes til påmeldte
Påmelding: Arrangementet er over.

Agenda for dagen:
Kl 09:30-10:30 – Del 1 Introduksjon
– Gjennomgang funn fra fase 1 & 2
– Presentasjon av utvalgte strategier
– O-house. En sirkulær prototype – utgangspunkt for nye forretningsideer?
– O-house som katalysator for sirkulærøkonomi. Hvordan får vi skalert/realisert utbygging av 60 slike boliger?
– Q&A

Kl 10:50-12:00 Del 2 – Strategier og pilotprosjekter
– Presentasjon av diskusjon og utvikling av strategier
– Bestemme neste steg i utvikling av strategier

Hovedfokuset for workshopen vil være å jobbe med og utvikle strategier til potensielle pilotprosjekter, de utvalgte strategiene og potensielle retninger er “Økt bruk av sekundære materialer”.
Vi håper du har mulighet til å delta, du kan melde deg på arrangementet her. Da kan du også velge om du deltar i Kongsvinger eller via Teams.  Hvis du ikke er kjent med prosjektet eller ønsker å lære med kan lese mer på kongsvingerregionen.no.

Vennlig hilsen,
Sofie Pindsle, Circular Norway, +47 92 06 78 57
Jordi Pascual, Circle Economy,
Eva Snare, Næringsjef Nord Odal Kommune

Invitasjon til webinar om sirkulærøkonomi i byggenæringen

Circle Economy i samarbeid med Circular Norway inviterer til regionalt webinar om muligheter innen sirkulærkonomi 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.

Som du kanskje kjenner til, gjennomfører Kongsvingerregionen for tiden en studie av mulighetene for sirkulærøkonomi («Circle Scan Kongsvinger Region»). Målet med studien er å bidra til å utvikle en regional visjon for sirkulærøkonomi, fortrinnsvis innenfor byggenæringen siden denne næringen representerer en viktig del av verdiskapingen i regionen. Det er imidlertid ikke nok med en visjon, målet er også at flere av aktørene i næringen har lyst til å være delaktige i spennende, sirkulære pilotprosjekter.

Akkurat nå (i fase 3 av studien) jobber vi konkret med å omforme sirkulære strategier til konkrete pilotprosjekter. I den forbindelse ønsker vi å involvere flere representanter for aktørene i hele byggenæringens verdikjede.

Tror du at dette kan være interessant for deg og din bedrift, er du velkommen til å delta på et webinar om temaet (det blir slik pga usikkerheten rundt korona-situasjonen). Her vil Amsterdam-baserte Circle Economy presentere de viktigste funnene fra fase 1 og 2 av studien. Deretter ser vi nærmere på forskjellige strategier: 1) Økt bruk av sekundære materialer, 2) Korte ned verdikjeden og 3) Kapasitetsbygging og opplæring.

Vi trenger deg som bidragsyter for å:

  • Innhente ytterligere kunnskap om næringen.
  • Få hjelp til å konkretisere tiltak som har gjennomføringspotensial (regional tilpasning, gjennomførbarhet osv.)
  • Definer hva/hvem som er nødvendig for å implementere.
  • Involver deg/din virksomhet som en mulig aktør i fremtidige pilotprosjekter.

Vi har forståelse for den krevende situasjonen en del virksomheter er i om dagen, og vil derfor understreke at deltagelse ikke innebærer noen økonomiske forpliktelser. Du får derimot ideer til nye sirkulære forretningsmuligheter og bærekraftige konkurransfortrinn, samtidig som vi får verdifull bransjeinnsikt!

Vi håper du har mulighet til å delta, enten 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.
Påmelding her.

På vegne av prosjektgruppa,

Jordi Pascual, Circle Economy, Sofie Pindsle, Circular Norway, Eva Snare, Nord-Odal Kommune, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen og Knut Hvithammer, Regionrådet i Kongsvingerregionen

Les mer om fase 1 og 2

Referat fra fase 1 (Kartlegging av byggenæringen og kjennskap til sirkulærøkonomi) ligger her.

I fase 2 har Circular Norway sammen med Circle Economy har brukt mye tid på å samle inn data fra Eurostat, SSB og industriorganisasjoner som underlag for en materialstrømsanalyse av byggenæringen (basert på 2018-tall). Materialstrømsanalysen er også en mulighetskartlegging. Visuelt presenteres metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Parallelt har vi også samlet inn data for å få en oversikt over bygningsmassen i regionen. Basert på disse datasettene har vi identifisert syv sirkulære strategier. Vi har prioritert tre av dem. Innenfor hver strategi er det potensial for å utvikle sirkulære pilotprosjekter. Les mer om fase 2 her.

Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Innlandet, og sammenfaller med Innlandets satsing på bioøkonomi (og herunder sirkulærøkonomi).

Gjenbrukstre som hyllevare, smarte betongelementer og verdifulle «donorbygg»

Regionrådets studietur i Danmark 27. januar ga inspirasjon til mange nye, bærekraftige løsninger for byggenæringen.

I forbindelse med prosjektet «Sirkulær boligprototype – leie til eie», inviterte regionrådet på studietur til København. Prosjektet, der alle 6 kommunene i regionen og Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap er partnere, delfinansies av Innlandet fylkeskommune. Studieturen inngår i prosjektplanen.

Med på tur var Knut Hvithammer (Ordfører, Sør-Odal. Regionrådsleder), Ragnhild Haagenrud Moen (Varaordfører, Nord-Odal), Anne Huse (Administrativ leder, Regionrådet i Kongsvingerregionen), Trond Sørensen (Daglig leder, Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap), Sofie Pindsle (Prosjektleder, Circular Norway), Jon Guttormsen (Daglig leder, Topos Arkitektur og design) og Eva Snare (Næringssjef, Nord-Odal kommune).

Det var lagt opp til et intensivt program med 3 forskjellige besøk i hovedstadsregionen.

Vinner av Circular Construction Challenge 2019

Dagen startet med besøk hos Stark Group på Frederiksberg der vi fikk en introduksjon til GENTRÆ. GENTRÆ vant Circular Construction Challenge 2019.

GENTRÆ er merkenavn for et sirkulært og bæredyktig alternativ til å bruke nytt trevirke på anleggsplassen. GENTRÆ kan bestilles via en app, eller hos den lokale Stark-forhandler, side om side med jomfruelig tre. I første omgang er gjenbrukstreet basert på tre fra anleggsstillas.

Prosjektet er et partnerskap mellom byggevarehuset Stark, rådgivningsselskapet Golder og avfallsselskapet Solum. Maria Ekblad fra Golder kunne fortelle at man er i ferd med å slutte å bruke begrepet avfall. I stedet snakker man om ressurser, noe som også er reflektert i Morten Strandlods tittel hos Solum; hans tittel er Resource manager og ikke leder i et avfallsselskap.

Produktet og tjenesten er utviklet i  tett samarbeid med byggenæringen og det er næringen selv om har konkludert med at GENTRÆ er en konkret og enkel måte å resirkulere noe som ellers ville gått til forbrenning (downcycle), forklarte Louise Askær-Hune som er Sustainability manager hos Stark Group.

Morten Strandlod fra Solum forteller om prosessen rundt GENTRÆ.

Sirkulærøkonomi som omstillingsvirkemiddel

Turen gikk videre til Hillerød (ca 35 km utenfor sentrum), og hovedkontoret til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er en av 5 regioner i Danmark (Erstatter 15 amt etter reform i 2007). Her skulle vil lære mer om hvordan det offentlige jobber med sirkulærøkonomi. I motsetning til i Norge har man i Danmark en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi som er førende for hvordan man jobber med grønn omstilling og utvikling også på regionsnivå.

Ditte Vesterager Christensen som jobber med regional utvikling fortalte om prosjektet Partnerskab for Cirkulære kommuner hvor man tester kommunenes rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi gjennom fem pilotprosjekter. Med i prosjektet er to avfallsselskap, 6 kommuner et sykehus.

Videre fortalte Pernille Kern Kernel om hvordan Affald og Ressourcer på Tværs skal hjelpe avfallssektorens aktører til å jobb sammen om å skape et marked for gjenbruk av råvarer.

Det tredje prosjektet, Cityloops har som formål å utvikle og demonstrere redskaper, beslutningsverktøy og prosesser som støtter omstilling til sirkulær økonomi innenfor organisk avfall, byggematerialer og jord. Partnere er Høje Tostrup, Roskilde, Sevilla, Porto, Bodø, Mikkeli og Apeldoorn.

Region Hovedstadens investeringer i sirkulære prosjekter er en del av deres Growth and Development Strategy.

Lett å la seg inspirere av Region Hovedstaden, det gjaldt også bevertning. Fra venstre: Ragnhild Haagenrud Moen, Trond Sørensen, Anne Huse, Sofie Pindsle, Knut Hvithammer og Pernille Kern Kernel.

Circle house demonstrator – 90% resirkulerbar bolig

Fra Hillerød gikk veien til Valby og Circle House Demonstrator. Alexander G. Kongshaug, arkitekt hos GXN Innovation startet omvisningen ute, hvor vi fikk se eksempler på ulike typer bekledning – fra gjenvunnet sjampoemaballasje til skinnebaserte keramikkfliser. Selve fundamentet i det 40 m2 store huset er av betongelementer, men disse er selvfølgelig demonterbare (skrunøkkel) og utstyrt med et eget materiale-pass (RFID-Chip).

På visning med Alexander Kongshaug fra GXN Innovation.

Innendørs var det utstyrt med en rekke spennende materialevalg, inkludert mange ulike kreative eksempler på gjenvunnet isolasjonsmateriale.

Alexander kunne fortelle at det er planlagt å bygge 60 kommunale boliger etter dette prinsippet i en byel i Århus.

Sirkulært design som prinsipp

Etterpå reiste vi til 3XNs (3 ganger Nilsen) arkitektkontor eller ”tegnestue” på dansk. Her fikk vi se eksempler på bygninger som bygges med sirkulær design som prinsipp. Vi fikk også lære om som hvordan GXN Innonvation, som er deres FoU avdeling, jobber med å utvikle nye byggematerialer basert på gjenbruk.

Eksempel «Circular, behaviour and digital design». Quay Qarter Tower, Sydney. Ilustrasjon 3XN.

Selv om vi i vår region nettopp har oppført et par flotte skoler i massivtre, var det utroligpennende å se hvordan man i Sydney planlegger å bruke 2/3 av en gammel skyskraper (Golder bruker begrepet donorbygg) til å bygge et nytt høyhus det nye Quay Qarter Tower.  Kikk gjerne på noen av 3XNs prosjekter på hjemmesiden.

Kasper Guldager Jensen, Aleksander Guldager Kongshaug, Oanh Nguyen Henriksen og Eva Snare.

3XN har for øvrig satt spor i Norge, de har blant annet tegnet «Plassen» som er Moldes kulturhus og står bak ideen til Bergen Byarena (Nygårdstangen Utvikling).

Vi gleder oss nå til å gå i gang med vår egen prototype. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ideer eller lyst til å bidra. (Mail: eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. +47 90400643)

Workshop 1 i Circle Scan – kartlegging av byggenæringen i regionen

Vår første workshop i «Circle Scan Kongsvinger Region» gikk av stablen 15. oktober. Fasilitatorer var Circle Economy fra Nederland sammen med Circular Norway.

De som var med på  fase 1-workshoppen, representerte kommunene (næring, teknisk sjefer og innkjøp, KS bedrift) fylkeskommunen/regionråd, akademia/kunnskapsnæring (SINTEF, SSB, Høgskolen innlandet, Klosser Innovasjon) og lokale tjenesteleverandører og bedrifter (GIR, 7Sterke).

Workshopen ble innledet av Eva Snare, initiativtakeren til dette prosjektet. Eva er næringssjef i Nord-Odal kommune. Det var etter deltakelse på Circular Economy Hotspot Glasgow i november 2018 at hun forsto hvor stor interesse en region kan ha av å gjennomføre et prosjekt etter Circular Scan-metoden.

Siden da har Fylkesmannen i Hedmark støttet prosjektet med 1 mill. Fase 1  startet for fullt juni 2019, og hele prosjektet vil vare i ca. 12 måneder. Hovedfokus er lagt på verdikjeden for byggenæringen.

Fra lineær til sirkulær

Ilektra Kouloumpi fra Circle Economy startet med å forklare litt om hva sirkulærøkonomi er. Det kan enkelt forklares som en omstillingsmotor for bærekraftig forbruk og produksjon. I dag lever vi stort sett i en lineær verden der varer blir til avfall. I sirkulærøkonomien ønsker vi å forlenge ressurser levetid og bevare dem i kretsløp så lenge som mulig. Resirkulering klarer ikke bidra til denne endringen alene.

Byggenæringen omfatter mange sektorer

I Kongsvingerregionen har sysselsetting og verdiskapningen innen byggenæringen stor betydning ifølge Jordi Pascual fra Circle Economy. Hvis man ser på hele verdikjeden omfatter den flere sektorer – skogbruk og masseutvinning, foredling og produksjon, eiendomsinvestorer, entreprenører, transport og logistikk, energi, vann og avfallshåndtering.

Totalt har vi funnet ca. 200 aktører med flere enn 3 ansatte i 16 relevante sektorer/bransjer. Verdikjeden har stor innflytelse på den totale ressursbruken i regionen.

Akkumulert sysselsetting, verdiskaping og utslipp i sektorene. Kilde: Eurostat, SSB
Jordi Pascual fra Circle Economy forklarer grafene.

Målet for første fase av prosjektet har vært å få oversikt over aktører, initiativer, utfordringer, politiske mål, strategier og retningslinjer i verdikjeden. Vi har sendt ut spørreundersøkelser og foretatt dybdeintervjuer med de viktigste aktørene.

Det viser seg at de fleste vet hva sirkulærøkonomi er, men mangler det i sin strategi og forretningsplan.

Aktører i verdikjeden i Kongsvingerregionen.

Initiativ kategorisert etter 7 prinsipper

Julia Koch, Circle Economy.

Circle Economy benytter 7 nøkkelprinsipper for å forklare sirkulærøkonomi, og ut ifra dette har de kategorisert de sirkulære initiativene som pågår i regionen. Med utgangspunkt i disse prinsippene kunne Julia Koch, Circle Economy, konkludere med at næringslivet i regionen bruker mange fornybare ressurser, men at det er lite fokus på teknologi.

Etter diskusjon rundt bordene med utgangspunkt i grafiske illustrasjoner over verdikjeden, aktører og initiativ,  kom flere nye sirkulære potensielle initiativ frem.

Eksempler er: opprette nettverk for bedre samarbeid, fokus på kommunale/regionale/fylkeskommunale innkjøp, markedsplass for sirkulære materialer/ressurser, inkludere mer sirkulærøkonomi i utdanning og bedre prising av gjenbrukte materialer.

Flere av disse initiativene svarer på utfordringene som ble fremhevet av deltakere i undersøkelsen.

Gruppearbeid: Jury Jarkov, RIIG, Sofie Pindsle, Cirular NOrway, Ronny Olsson, Klosser Innovasjon, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen, Steinar Grønnerud, Eidskog kommune.

Neste fase av prosjektet starter nå

Fremover vil fokuset ligge på analyse av materialstrømmer. Vi ønsker å få en oversikt over materialstrømmene (inn og ut) i verdikjeden, for å kunne se hva det er mye av, og hva som har potensial til å bli brukt andre steder i verdikjeden. Hvis du ønsker å bidra med kunnskap eller data til dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av oss. Vi vil gjerne også ha tips om andre som kan bidra til datagrunnlag, f.eks. bransjeforeninger, myndigheter og forskermiljø. Workshop 2 blir i februar 2020.

Sofie Pindsle
Prosjektleder i Circular Norway,
Tlf; 92067857
Epost; sp@circularnorway.no

Eva Snare,
Næringssjef i Nord-Odal Kommune,
Tlf; 40646650
Epost; Eva.Snare@nord-odal.kommune.no