Verktøykasse sirkulære anskaffelser

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler til innovasjon fra statsforvalteren i Innlandet til «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor». Dette er en påbygging av «Circle Scan Kongsvinger Region» -prosjektet som ble fullført i november 2020. Prosjektet «Parallelle sirkulære anskaffelser i Kongsvingerregionen», er ett av tre pilotprosjekter under denne paraplyen.

Det offentliges innkjøpsmakt er stor. Ved å vektlegge sirkulære kriterier i anbudsprosessen, kan kommunene i regionen fremprovosere økt etterspørsel etter varer og tjenester som oppfyller sirkulærøkonomiske prinsipper.

Prosjektet hadde opprinnelig som hovedmål;

« Å utvikle konkurransegrunnlag/kriteriesett for anskaffelser basert på sirkulære prinsipper» 

Etter å ha hatt to innledende møter med prosjektgruppa, har det blitt avdekket at den største utfordringen i dag for ett sirkulære innkjøp, er mangel kunnskap om hva som faktisk er sirkulært og ikke, samt hvordan kan dette måles og avgjøres. Derfor har prosjektgruppa justert målformuleringen blitt noe:

Det vil derfor være prosjektets mål å utvikle en «verktøykasse» for sirkulære innkjøp.

Denne verktøykassen skal/kan inneholde;

 • Generelt kriteriesett for sirkulærøkonomi – hvordan avgjøre om ett produkt/tjeneste er sirkulært
 • Hvor begynner med sirkulære innkjøp
 • Markedsføringsmateriell
  Hva er sirkulær økonomi
  Hva betyr det for kommunene å tenke sirkulært
  Hvorfor gjennomføre sirkulære innkjøp
  Hvordan passer dette inn med andre klima og miljøprosjekter i kommunen/regionen

Prosjektleder er Sofie Pindsle, Circular Norway
e-post: sp@circularnorway.no, tel: +47 92 06 78 57.

Prosjektleder Sofie Pindsle

Øvrige prosjektmedlemmer fra kommunene utnevnes snart:

Nord-Odal kommune: Paul Reidar Løsnes
Sør-Odal kommune:
Grue kommune:
Eidskog kommune:
Kongsvinger kommune:
Åsnes kommune:

Lignende saker