Invitasjon til webinar om sirkulærøkonomi i byggenæringen

Circle Economy i samarbeid med Circular Norway inviterer til regionalt webinar om muligheter innen sirkulærkonomi 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.

Som du kanskje kjenner til, gjennomfører Kongsvingerregionen for tiden en studie av mulighetene for sirkulærøkonomi («Circle Scan Kongsvinger Region»). Målet med studien er å bidra til å utvikle en regional visjon for sirkulærøkonomi, fortrinnsvis innenfor byggenæringen siden denne næringen representerer en viktig del av verdiskapingen i regionen. Det er imidlertid ikke nok med en visjon, målet er også at flere av aktørene i næringen har lyst til å være delaktige i spennende, sirkulære pilotprosjekter.

Akkurat nå (i fase 3 av studien) jobber vi konkret med å omforme sirkulære strategier til konkrete pilotprosjekter. I den forbindelse ønsker vi å involvere flere representanter for aktørene i hele byggenæringens verdikjede.

Tror du at dette kan være interessant for deg og din bedrift, er du velkommen til å delta på et webinar om temaet (det blir slik pga usikkerheten rundt korona-situasjonen). Her vil Amsterdam-baserte Circle Economy presentere de viktigste funnene fra fase 1 og 2 av studien. Deretter ser vi nærmere på forskjellige strategier: 1) Økt bruk av sekundære materialer, 2) Korte ned verdikjeden og 3) Kapasitetsbygging og opplæring.

Vi trenger deg som bidragsyter for å:

 • Innhente ytterligere kunnskap om næringen.
 • Få hjelp til å konkretisere tiltak som har gjennomføringspotensial (regional tilpasning, gjennomførbarhet osv.)
 • Definer hva/hvem som er nødvendig for å implementere.
 • Involver deg/din virksomhet som en mulig aktør i fremtidige pilotprosjekter.

Vi har forståelse for den krevende situasjonen en del virksomheter er i om dagen, og vil derfor understreke at deltagelse ikke innebærer noen økonomiske forpliktelser. Du får derimot ideer til nye sirkulære forretningsmuligheter og bærekraftige konkurransfortrinn, samtidig som vi får verdifull bransjeinnsikt!

Vi håper du har mulighet til å delta, enten 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.
Påmelding her.

På vegne av prosjektgruppa,

Jordi Pascual, Circle Economy, Sofie Pindsle, Circular Norway, Eva Snare, Nord-Odal Kommune, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen og Knut Hvithammer, Regionrådet i Kongsvingerregionen

Les mer om fase 1 og 2

Referat fra fase 1 (Kartlegging av byggenæringen og kjennskap til sirkulærøkonomi) ligger her.

I fase 2 har Circular Norway sammen med Circle Economy har brukt mye tid på å samle inn data fra Eurostat, SSB og industriorganisasjoner som underlag for en materialstrømsanalyse av byggenæringen (basert på 2018-tall). Materialstrømsanalysen er også en mulighetskartlegging. Visuelt presenteres metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Parallelt har vi også samlet inn data for å få en oversikt over bygningsmassen i regionen. Basert på disse datasettene har vi identifisert syv sirkulære strategier. Vi har prioritert tre av dem. Innenfor hver strategi er det potensial for å utvikle sirkulære pilotprosjekter. Les mer om fase 2 her.

Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Innlandet, og sammenfaller med Innlandets satsing på bioøkonomi (og herunder sirkulærøkonomi).

Melding til bedriftsledere i Kongsvingerregionen

I samarbeid med Klosser Innovasjon og 7sterke har NAV laget en kort spørreundersøkelse som adresserer et eventuelt rekrutteringsbehov og som kan bidra til at rekrutteringen skjer enklere og raskere for berørte virksomheter.

Hvordan blir det i din virksomhet? Vil sykefraværet øke på bakgrunn av den pågående pandemien? Blir det nødvendig å rekruttere arbeidskraft for å holde produksjon i gang? Dette er viktige spørsmål å stille seg så tidlig som mulig!

I en rekrutteringsprosess av nye medarbeidere kan NAV bistå berørte bedrifter med rekruttering, tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering av arbeidssøkere , slik at de blir i stand til å gjøre den jobben bedriften din trenger. NAVs bidrag skal være en trygg formidling, det betyr at vi jobber for å finne rett kandidat til rett virksomhet.

Klosser Innovasjon hjelper til med distribusjon av undersøkelsen vedr rekrutteringsbehov. Trykk her for å åpne undersøkelsen.

Samordnet støtte til næringslivet

Regjeringen har nå lagt frem en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen. Gjennom pakken får bedriftene dekket en stor del av sitt tap. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april.

Ta kontakt med næringsutviklingsapparatet i Kongsvingerregionen hvis du trenger råd om den nye ordningen eller har andre behov for støtte i Korona-krisen. Se kontaktinformasjon til hjelpeapparatet her. NAV vil bistå de som har spørsmål om permitteringer og arbeidskraft.

Les mer om regjeringens konkrete forslag:

 • Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april.
 • Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai.
 • Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned i 2020 og 2019. Hvis bedriften ikke var i virksomhet i mars 2019, brukes et gjennomsnitt for januar og februar 2020. Bedriftene skal også rapportere faste utgifter.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer (20 prosent eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen.
 • Bedrifter som er stengt ned av staten, blir ikke belastet med egenandel. Andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner hver måned.
 • Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.
  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90% av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90%
  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30% eller mer (20% i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80%

Les mer om kompensasjonsordningen på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Stortinget vil behandle tiltakene i løpet av påskeuken.

Regn på hva din bedrift vil få igjen gjennom kompensasjonsordningen (EXCEL_FIL)

 

Samordnet støtte til næringslivet

Kommunene i Kongsvingerregionen samordner sine næringsressurser slik at de i størst mulig grad skal kunne støtte opp under et næringsliv i krise.

Bedrifter som ønsker informasjon om støtteordninger eller råd og veiledning knyttet til støtteordninger eller andre problemstillinger de står i bes om å ta kontakt med 1.linjen i kommunene, Klosser Innovasjon eller næringshagene.

Både førstelinjen, Klosser Innovasjon og næringshagene samhandler også tett med Innovasjon Norge, bankene, NAV og fylkeskommunen for å sikre god informasjon og en smidig behandling av krevende saker.

I tillegg til staten har fylkeskommunen utarbeidet en tiltakspakke hvor de styrker innovasjonsapparatet i fylket slik at de i større grad blir i stand til å bistå det regionale næringslivet. Disse behandles politisk i påskeuken.

 

Kontaktinformasjon ved informasjon og støtte:

 

Førstelinje kommunene

Eidskog kommune
Steinar Grønnerud
steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

Grue kommune
Haakon Gjems, næringssjef
haakon.gjems@grue.kommune.no

Kongsvinger kommune
Stian Gulli Hanssen,
forretningsutvikler Klosser Innovasjon
stian@klosser.no

Nord-Odal kommune
Eva Snare,
næringssjef
eva.snare@nord-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune
Tove Guldbrandsen,
rådgiver Sør-Hedmark Næringshage
tove.gulbrandsen@onu.no

Åsnes kommune
Anette Strand Sletmoen,
rådgiver Solør Næringshage
anette@solornh.no

 

Klosser Innovasjon

Kjersti Wangen, daglig leder
kjersti@klosser.no

 

Sør-Hedmark Næringshage

Borge Nordfjell, daglig leder
bn@magnorhagen.no