Innlandet trenger #innsikt

Sammen med det nye forskningssenteret CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft går Høgskolesenteret, 7sterke og Klosser sammen om å lage en ny kunnskapsarena for samfunns- og næringsutvikling i Kongsvingerregionen, med navn #innsikt.

Continue reading

Løsningene finnes lokalt!

Det er de som har skoene på som best vet hvor den trykker.

I tett samarbeid med de unge og de som finnes rundt dem, vil “Ung inkludering” gjennom en ny og positiv tilnærming finne ut hva som fungerer og hvor vi finner de gode løsningene.

Prosjektet Ung Inkludering i Kongsvingerregion ble etablert med bakgrunn i at en alt for stor del av unge mellom 18 og 35 år står utenfor arbeidsliv og skole.

 – Det var behov for å gjøre noe. Vi vet jo at det nærmest «florerer» av ungdomsprosjekter rundt omkring i landet. Tross nasjonale reformer og tiltak har resultatene så langt vært begrenset. Både kommunene og NAV gir uttrykk for at de ikke klarer å finne nye løsninger. Gjennom HiNN fikk vi kjennskap til en metodikk som er benyttet andre steder i verden, og som ser ut til å fungere bra. Denne metoden kalles «Positive deviance», PD, som oversettes til «positive avvik» på norsk. Det handler om å finne ut hva som gjør at enkelte ungdommer klarer seg mot alle odds, hva er det som gjør at de lykkes til tross for, sier prosjektleder Marianne Grøndahl Pedersen.

Prosjektet Ung Inkludering er et utviklings-, og innovasjonsprosjekt, og er et samarbeid mellom de seks kommunene i Kongsvinggerregionen, NAV, Statsforvalteren, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet, HiNN. Prosjektet varer til utgangen av 2023 med følgeforskning fra HiNN.

 

Dialog med ildsjeler og ressurspersoner

Det er de som jobber og bor i kommunen som kjenner til utfordringene og kan si noe om hva vi lykkes med. Prosjektet gjennomførte derfor sju digitale dialogmøter med rundt 120 ulike fagpersoner rundt om i kommunene i slutten av januar. Deltakerne kom fra frivilligheten, skole, barnehager, næringsliv, helsesykepleiere, SLT-koordinatorer, ansatte i kultur, NAV-veiledere, PPT, sykepleiere, FAU, psykologer i tillegg til andre viktige ressurspersoner for barn og unge. Mange er ildsjeler som vet mye om ungdom som ikke lykkes i skolegang og arbeidsliv med et brennende ønske om å finne gode løsninger for å få flere til å lykkes. – En av utfordringene som det pekes på er mangelen på en felles arena å jobbe sammen på for å ivareta de ungdommene som trenger det. Vi trenger samarbeid på tvers av enheter og kommuner, slik at vi kan spille hverandre gode, understreker Grøndahl Pedersen.

 

De unges stemme er viktig

Det er de unge selv som vet hvordan det er å være ung. Det er de som har erfaringene vi ønsker å lære av. Gjennom intervjuer, dialogmøter, workshops og tett samarbeid med de unge på de unges arenaer, skal deres erfaringer tillegges stor vekt i arbeidet.

 

Gode tilbakemeldinger

Prosjektlederen forteller at tilbakemeldingene etter de første møtene har vært svært positive. Det er mange som har et stort engasjement for ungdommen, og som ser at de har en viktig rolle i deres liv. Prosjektet vil følge opp dialogmøtene i januar med egne arbeidsmøter, workshops, i begynnelsen av april. – Vi arrangerer kommunevise og fysiske arbeidsmøter med ildsjeler og ulike fagpersoner. Så må vi sammen finne ut av hvordan vi – samlet sett- kan bidra til at flere unge lykkes som jo er målet med dette prosjektet, sier Grøndahl Pedersen.

 

Internasjonal metodikk

PD-tilnærmingen er så langt ikke mye brukt i Norge, men metoden er brukt i over 65 land til å løse et bredt spekter av sosiale og organisatoriske utfordringer. Utgangspunktet i PD er at det alltid eksisterer noen individer eller grupper som finner løsninger og som lykkes, til tross for lik tilgang til ressursene. Disse «noen» er de positive avvikene. Det vil si at man må lete etter, og ha fokus på, løsninger fremfor problemene, forklarer Grøndahl Pedersen.

For å lære mer om tilnærmingen PD kan du se denne videoen på 3 minutter: What is the Positive Deviance Approach?

Interessant å følges av forskning

– Å følges tett av forskningen er både interessant og nyttig. Vi får metodeveiledning, bistand til nettverksanalyser og ellers mange gode råd og tips som vi bruker aktivt i prosjektarbeidet, sier Grøndahl Pedersen. Samarbeidet med HiNN bidrar til at vi jobber mer kunnskapsbasert og vi har tilgang til forskere med ulik kompetanse som har jobbet med ulike faglige tilnærminger og metoder, så dette er utrolig spennende, avslutter Grøndahl Pedersen.

Veien videre

Mange har allerede meldt seg på til workshops i april, men vi har plass til flere.  Har du tanker og erfaringer om hva som fungerer godt i ditt arbeid, i ditt fagmiljø og på din arbeidsplass? Hva opplever du som utfordrende? Har du ideer om hva som kan gjøres bedre? Ønsker du mer samhandling innad i kommunen og i regionen? Har du en tro på at man sammen kan komme frem til bedre løsninger som på sikt hindrer ungt utenforskap? Har du et ønske om å gjøre en forskjell i dette arbeidet?  Da er dette et samarbeid du vil være en del av.

Les mer om prosjektet her.

Jubel for ny industrietablering!

First Seafood etablerer Norges mest moderne fiskefileterings-anlegg på SIVA i Kongsvinger. Med anlegget i Kongsvinger tar First Seafood hjem produksjon som i dag foregår i utlandet. Det betyr nye arbeidsplasser i Kongsvingerregionen og økte Norske eksportinntekter. Satsningen er derfor viktig både for nasjonen og Kongsvingerregionen.

– Anlegget i Kongsvinger vil ta imot laks som kommer på trailer fra Vestlandet og Nord-Norge. Lokasjonen i Kongsvinger er perfekt da den både ligger nære Gardermoen og nært markedet forøvrig forteller Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood.

Fisken som kommer fra kysten må være to til tre dager gammel før en kan fjerne bein fra fileten etter at den er slaktet. Det passer perfekt med den tiden det tar å transportere den til Østlandet forteller Sundnes.

Fabrikken som etableres i Kongsvinger vil i første omgang ha 35 arbeidsplasser, men Sundnes håper på at det vil kunne økes til ca 60 etter relativt kort tid.

– Teoretisk kapasitet i fabrikken er 60 tonn råstoff pr dag og det vil være vår målsetning på sikt. Dette tilsvarer en omsetning på nærmere 1 milliard.

Sundnes presiserer også at etablering av en filetfabrikk i nærheten av Oslo og Gardermoen vil være besparende på logistikk kostnader, og gi et lavere CO² avtrykk enn den produksjonen som gjøres i dag. I tillegg vil produksjonen i Kongsvinger gi økt holdbarhet for sluttkundene og derfor redusere svinn. Kongsvinger som lokasjon åpner i fremtiden opp for bruk av jernbane på logistikk.

Sundnes roser aktørene i Kongsvingerregionen for den bistanden og støtten de har fått i forbindelse med etableringsprosessen.

Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood

– Mottakelsen vi har fått i Kongsvinger har vært avgjørende for etableringen i Kongsvinger! Klosser Innovasjon har hjulpet oss med ulike avklaringer underveis og bidratt til å sørge for at prosessen har gått smidig. Jeg vil si at det å ha Klosser er svært viktig for Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune har hele veien vært imøtekommende, og vi føler oss varmt velkommen i regionen.

Det viktigste nå fremover blir å få rekruttert folk riktig kompetanse til fabrikken forteller Sundnes.

– Automatiseringen gjør at kravet til kompetanse er mye høyere enn tidligere. Vi trenger fagarbeidere og flinke folk i alle ledd. Vi er spesielt opptatt av å rekruttere unge med arbeidslyst. For ungdom som har evne og vilje til å jobbe og lære kan vi tilby en spennende karrierevei avslutter Sundnes.

Klosser som har jobbet med etableringen av First Seafood jubler for etableringen.

– Dette er en svært viktig etablering både for regionen og Norge. Når bearbeiding av Norsk laks tas hjem fra utlandet betyr det flere nye norske arbeidsplasser og økt nasjonal verdiskapning. Etableringen vil i tillegg gi store ringvirkninger lokalt! Klosser har i flere år, sammen med ulike aktører i regionen, jobbet intenst med å stimulere til etablering av nye i industribedrifter og det er fantastisk for Kongsvingerregionen når dette lykkes. Det er få steder på Østlandet hvor det skjer så mye spennende innen industriutvikling som i Kongsvingerregionen – både i den eksisterende industrien og gjennom nye industrietableringer. Det har vært en glede å jobbe med så gode industrigründere som First Seafood og Berggren sier Ola Boisen og Stian Gulli Hansen i Klosser.