Skip to content

Bærekraft på den regionale agenda

Kongsvingerregionen har siden 2018 jobbet målrettet med en felles strategi for miljø og klima. Alle seks kommuner i Kongsvingerregionen politiske vedtak som står bak strategien. «Regional strategi for miljø og klima 2018 – 2030» har som overordnet mål at kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i 2025. Kongsvingerregionen (sivilsamfunn og næringsliv) skal være klimanøytrale i 2030.

Her ser du noen viktige elementer som er med på å gjøre oss til «Norges grønne hjerte».

Største skogregion i Innlandet

Innlandet fylke har 26% av Norges produktive skogareal. I klimaregnskapet for Norge slår skog veldig positivt ut: Halvparten av våre utslipp ”fanges” av skogen. Hvert år binder nemlig tilveksten CO2 tilsvarende halvparten av våre utslipp av klimagasser.

Kongsvingerregionen er den største skogregionen i fylket. Det ble avvirket 1,29 mill. m3 i 2020 til en verdi av 515 mill. De største aktørene er Glommen Mjøsen, Nortlømmer og SB Skog.

Vi har ledende kompetansemiljøer innenfor skogbruk med skog- og naturbruklinje ved Solør Videregående, Sønsterud planteskole og Norsk landbruksrådgivning på Kirkenær. Regionen har store sagbruk med Bergene Holm og Eidskog Stangeskovene i front. I tillegg har John Deere forestry og Ponsse hovedkontor i Kongsvinger. Viktige mindre aktører som Söderhamn Eriksson, Lilleseth kjetting, FeltGIS og Dronedata AS leverer utstyr og teknologi til skogbruket.

Produsent av fornybar energi

Odal vindkraftverk er under utbygging og skal stå ferdig primo 2022. Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner i Nord-Odal kommune. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 500 GWh per år, eller tilsvarende strømforbruket til ca. 31.000 husstander. Odal Vindkraftverk eies av Akershus energi, KLP og Cloudberry). Elvia AS har konsesjon på nett-tilknytning.

Glommavassdaget er sentralt i Kongsvingerregionen. Kongsvinger
kraftverk er et elvekraftverk i Kongsvinger kommune. Med en fallhøyde på 10,25
meter produserer de to rørturbin-aggregatene en årlig energimengde på
gjennomsnittlig 200 GWh.Kongsvinger kraftverk eies av Hafslund E-CO.

Unike formålsbygg i tre

Glommasvingen skole og Kongsvinger ungdomsskole er bygget i massivtre. Det samme er det unike Biblioteket «Samling» i Nord-Odal.

Møbelprodusenten Vestre etablerer seg på Magnor. The Plus er selvsagt et trebygg med ambisjon om å bli verdens mest bærekraftige møbelprodusent.

Norwegian Wood Cluster(NWC) benytter Sør-Hedmark Næringshage som prosjektleder for prosjektet digitalisering og automasjon i skognæringen. Sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg er målet å utvikle internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

Banebrytende bærekraftsstudier

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr bachelor i bærekraftsøkonomi som er et nytt studium som kombinerer økonomisk-administrativ kunnskap med spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Målet er å utdanne framtidige konsulenter, rådgivere og ledere i virksomheter som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

 

 
 
Re-Con-Zero-Evo

Grønn industri-klynge

Industrien jobber sammen for å bli mer bærekraftige gjennom klyngeinitiativet Green Heart Idustry og kompetanse-løftsamarbeidet med Høgskolen i Innlandet.

Det foregår mange spennende prosjekter innen bærekraft –  både på tvers og i enkelt bedrifter. Eksempler på dette er Forestia med et ambisøst prosjekt knyttet til utnyttelse av resirkulert trevirke, Mapei med  sin bærekraftsstrategi og nye produkter og Schütz som resirulerer plastcontainerer. Vi opplever også at flere produsenter tar hjem produksjon fra Kina.

Forskning og utvikling

Gjennom Inter.reg-prosjektet «Bioeconomi Regions in Scandinavia»  jobber vi med innovasjon i trebasert byggenæring. Arbeidet koordineres av Klosser Innovasjon.

I regionen planlegges interessante forskningsprosjekter; reduksjon av treavfall på byggeplass gjennom bedre planlegging (ØMF, Oslo Met, Klosser, m.fl) og re-laft, som fokuserer på gjenbruk av gammelt tre i nye bygg, er eksempler på dette.

 

 
 
 

Regional miljø- og klimastrategi

Vedtatt juni 2018 og gjelder frem til 2030. De overordnede strategiene er:

  1. Kongsvingerregionenskal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa
  2. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse og verdiskapning basert på økt bruk av lokale ressurser.
  3. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by-og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig.
  4. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer.

7sterkes bærekraftnettverk

I 2018 etablerte industriklygen 7sterke et nettverk med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. Nettverket har medlemmer fra både prvat og offentlig sektor.

Bærekraftnettverket skal bidra til både å øke kompetansen og dele kompetansen, mellom bedriftene i industriklyngen, næringslivet og kommunene i Kongsvingerregionen.

 

Nytt om bærekraft

Du kan lese utvlagte nyheter her.

brukte møbler

Verktøykasse sirkulære anskaffelser

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler til innovasjon fra statsforvalteren i Innlandet til «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor». Dette er en påbygging av «Circle

Les mer »

Kongsvingerregionen

Velkommen hit!

Sentralt på Østlandet, mellom Oslo og Sverige, finner du Kongsvingerregionen. Sett fra lufta er det grønt – dominert av skogkledde åser og dyrket mark. Men, la deg ikke lure! Her satses det aktivt på utvikling, både i privat og offentlig sektor.

«Jeg må skryte at det arbeidet som legges ned i Kongsvinger-regionen etter at samtlige kommuner har tatt steg oppover i kommune-NM siden i fjor. Hele Innlandet heier på Kongsvinger-regionen, og vi har alle mye å lære av den jobben som gjøres der.»

Jon Kristiansen, NHO-direktøren i Innlandet

Nytt om sirkulærøkonomiprosjektene

Regionen har gode utdanningstilbud på alle nivå, fra grunnskole til høgskole. Særlig er det verdt å merke seg to nye og unike ungdomsskolene i massivtre, og tilbudene til de som ønsker alternative pedagogiske opplegg. Trygge oppvekstsvilkår er et viktig argument for å flytte hit.

Arbeidsmarkedet i regionen er svært variert og integrert. Mange bor i en kommune og jobber i en annen. God infrastruktur og pendlemuligheter med kollektivtransport gjør dette enkelt. Som i Norge ellers, dominerer tjenesteproduksjon, men også omstillingsdyktige og internasjonale industribedrifter, er attraktive arbeidsgivere for mange.

Mulighetene for fritidsaktiviteter er mangfoldige og omfatter også et variert og spennende kulturliv. Kongsvinger med sin majestetiske festning er regionens by, med Glomma som et forbindingsledd til flere av kommunene rundt.

Velkommen til oss!

Det er godt å leve, jobbe og drive næring regionen vår. Her gir vi deg ti fordeler:

Næringsvennlige kommuner som vil at du skal lykkes

- Gode rammebetingelser med redusert arbeidsgiveravgift og lav eiendomsskatt *)
- Ferdig regulerte næringsarealer og tomter til svært konkurransedyktige priser
- Gratis rådgivning og behovstilpasset bistand av et svært kompetent hjelpeapparat
- Tilgang på risikokapital for de beste ideene
- Norges beste leverandør av fleksibel høgskoleutdanning – med fokus på næringslivets kompetansebehov
- Stabil arbeidskraft
*) NHOs kommunebarometer

Store regulerte næringsarealer nær Oslo-regionen - til en brøkdel av prisen

- Kongsvingerregionen ligger nær Oslo-regionen.
- Som nærmeste kommune er Sør-Odal 4 mil fra Gardermoen og 8 mil fra Oslo sentrum
- Vi har ferdig regulerte næringsarealer og tomter til 1/10 av prisen på Jessheim / Gardermoen / Oslo

Et sterkt næringsliv med solid industrikompetanse

- Kongsvingerregionen har bygget opp en av landets største ansamlinger av industri
- 7sterke er en av landets sterkeste industriklynger. Klyngen arbeider kontinuerlig med å påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion.
- Regionen er av de største i Norge innen bygg- og anlegg

Utstrakt tilgang til bioråvarer og kompetanse

- Kongsvingerregionen er Norges største skogregion med store mengder tømmer og jordbaserte råvarer (potet og korn)
- Vi har Norges reneste vann og store mengder ren kraft.
- Bioøkonomi er et særlig satsingsområde for Norge. Biodrivstoff, dyrefor av trevirke og potetskall som erstatning for kunstig konserveringsmiddel i mat, viser bare litt av potensialet til regionen.
- Vi har et tett samarbeid med forskningsmiljøer på feltet – både i Norge og Sverige.

Sentralt logistikk-knutepunkt gir effektiv logistikk og bred markedstilgang

- Regionen er tett integrert del av Gardermoen- og Osloregionen og nære EU / Sverige
- Kongsvinger som et naturlig knutepunkt i Skandinavia med god vei/banetilknytning til Nord-Norge og Europa

Boligdrømmen for 1/3 av prisen

- Flytter du fra Oslo og Akershus får du mye bolig for pengene.
- Hus med eplehage, småbruk og sentrumsnære leiligheter – budsjettet når langt og mulighetene er mange.

God kommunikasjon tar deg ut når du vil

- Kongsvingerregionen har gode tog og veiforbindelser som gir nærhet til Oslo – Karlstad – Oslo lufthavn Gardemoen når du trenger det.
- Tog til Oslo hver time, som tar 1,20 timer fra Kongsvinger
- Bil til Gardermoen på ca 1 time fra Kongsvinger og 45 minutter fra Skarnes
- Tog til Stockholm på 3,5 timer

Sterk skolesatsning gir resultater

- Kongsvingerregionen har gode skoler med høyt læringstrykk og fagutdannede lærere
- Moderne skoler i både Sør-Odal og Kongsvinger

En aktiv kultur- og idrettsregion som skaper glede

- Vi har et bredt idrettstilbud – fra bredde via toppidrett til utdanningstilbud innen idrett (NTG og NTGU).
- Kongsvinger er den byen i Norge med best utbygde idrettsfasiliteter pr innbygger.
- Norges beste golfbane rett utenfor stuedøra.
- Vi har et aktivt kulturliv for både barn og voksne – enten du vil delta selv eller bare vil oppleve.

Byutvikling for et stadig bedre miljø

- Lekeplasser i sentrum
- Boligbygging i sentrum