Rødbergvegen 169

Adresse

Rødbergvegen 169
2235 Matrand

Matrikkel

Gnr. 29 bnr. 13 i Eidskog kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger åpent, solrikt og fint til i et godt landbruksområde på Kisen ved Matrand i Eidskog kommune vest for riksvei 2. Fine nærområder, landlig, men allikevel med relativt korte avstand til skoler, idrettsanlegg og butikker.
Avstand til nærmeste barnehage er 2 km. På Skotterud er det barne og ungdomsskole litt over 7,5 km fra eiendommen. Videregående skoler er på Kongsvinger, dit er det ca. 24 km. Nærmeste dagligvare butikk ligger på Skotterud ca. 7 km. Der er kort vei til grensen og stort shoppingsenter i Charlottenberg. Det er ca. 200 meter til bussholdeplass. Nærmeste jernbanestasjon er på Kongsvinger ca. 21 minutter med bil. Kjøreavstand til Oslo Gardermoen lufthavn er 1 time og 18 minutter. Det er ca. 2 km til Matrand og 7 km til Skotterud. Til Kongsvinger er det ca. 23 km og til Oslo er det ca. 100 km. I en radius av 25 mil er det 15 travbaner som er tilgjengelige.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1955

Bygninger og byggemåte

Våningshus: Oppført i 1955
Byggemåte:
Grunnmasser av elveavsetninger/løsmasser (sand o.l.) Støpt betongfundament/gulv i kjeller.
Grunnmur av betong.
Yttervegger av bindingsverk/reisverk kledd med liggende tre kledning.
Vinduer av tre i hvit utførelse med 2-lags glass.
Saltak- konstruksjon av tre.. taket er tekket med takstein imiterte stålplater ( Planka eller lignende).

Kjeller: Åpne kjellerrom og vaskekjeller
1. etasje: Vindfang, gang, WC, bad, kjøkken, spisestue og stue.
2. etasje: Trappegang, 2 soverom samt 20 boder/kott

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 206 kvm, Bruttoareal: 230 kvm

1. kjeller: 81 kvm (BRA)
2.Etasje: 81 kvm (BRA)
3.Etasje: 41 kvm (BRA)

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

Innhold og standard

Våningshus:
Gulv: Laminat, vinylfliser, vinylbelegg og furugulv.
Vegger: Malt panel og ubehandlet panel.
Himling: Ruteplater (Tak-Ess) og panel.
Kjøkkeninnredning: Eldre innredning med skyvbare felt på overskapene og laminert benkeplate. Rommet er utstyrt med stålvask med oppvaskbenk. Ventilator med utblåsning og opplegg for komfyr.
Sanitærutstyr: Toalettrom som er utstyrt med servant, vegghengt speil og gulvstående toalett. Mekanisk avtrekk med til luft under dør. Bad fra 1997. Rommet er utstyrt med servantskap, vegghengt speil og dusj med tett skyvedørramme.
Varmeovn på vegg og mekanisk avtrekk med til luft under dør.

Det er bla. foretatt overflatemessig oppussing av de en del overflater og bad, samt vinduer
og utvendig kledning er mer eller mindre blir skiftet ut for ca. 10 år siden. Det finnes likevel noen overflater fra opprinnelsestiden som har behov for
utskiftning. Boligen har et fremtidig vedlikeholdsbehov og baseres på at tidsaspektet på de flere konstruksjoner og bygningsdeler begynner å se seg gjeldene.
Det er avdekket en del skader som følge av ufagmessige forhold, alderdom samt at vedlikeholdsinnsatsen den siste tiden har vært noe mangelfull. Umiddelbare
utbedringer må påregnes for å hindre forverring eller videreutvikling av skadene. På grunn av alder synes det sannsynlig å påregne kostnader til sanering av
miljøfarlige avfall som bla. asbest og PCB-holdige stoffer.

Låve/Stall.

En todelt driftsbygning hvor låven er bygget 1955 med ombygging i 2011 med påbygd stall.

Låvedelen bygget som en tradisjonell kjørebrolåve fundamentert på støpt mur med en støpt låvebru inn på den ene kortveggen fra tunet. Deler er ombygd til hestevirksomheten på eiendommen.
Låven er på to plan med en grunnflate på 250 kvm.
Oppført i tradisjonell låvekonstruksjon delvis støpt plate.
Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp.
På grunnplan stall med 3 hestebokser, isolert salrom og lagerrom med støpt plate, panel på vegger og himling. Det er opplegg for VVS
til dusj/Wc i denne delen av grunnplan som er bygd om. I tillegg flisrom og lagerrom.
I låveplan, lager med tregulv.

Stallen.
En isolert stall oppført i bindingsverk på støpt plate. Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp. Bruttoareal på ca. 180 kvm.
Innvendig 28 mm granplater på vegger og himling. Vinduer i isolerglass.
8 hestebokser i tre og stål med vann i hver boks og en vaskespilt. En luftig og god stall med godt lys og ventilasjon.

Ny stallen.

En uisolert stall oppført i bindingsverk på støpt plate. Utvendig stående kledning og plater på taket med renner og nedløp. Vinduer i isolasjonsglass. Et bruttoareal på ca. 275 kvm
Innvendig støpt plate, 28 mm granplater på vegger og himling. 14 hestebokser i tre og stål med vann i hver boks. Store porter på hver kortvegg.
Stallen har et varmerom med 28 mm granplater på gulv, vegger og himling. En luftig stall med godt lys og ventilasjon.

Eiendommen har store og gode utearealer som er gjerdet inn og har både leskur og foringsskur. Ifølge eier er gården godkjent som trenerstall.

Det er totalt 25 stallplasser. Hvorav 17 er per i dag bortleid for kr. 3.000,- stk. per mnd. Det er ingen bindingstid på leieforholdene.

Oppvarming

Ved og elektrisk.

Parkering

God parkeringsmuligheter på egen grunn.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 644 400 kvm, Eierform: Eiet tomt

Jord, skog og tun

Totalt dyrket areal er på ca. 84 dekar og 6 dekar innmarksbeite Fulldyrka er fordelt på 5 teiger hvor den største er på 29 daa. Det er ifølge eier ikke vanningsanlegg på eiendommen.
I følge Skog og landskap/Kilden er jordkvaliteten definert som svært god. Dreneringstilstanden oppgis å være tilfredsstillende. Fulldyrka har middels stor erosjonsrisiko. Organisk materiale – annen mineraljord klasse 6 og 4. Fulldyrka har ingen driftstekniske begrensninger. Det er ikke planert arealer. Arealet er elveavsetninger ifølge eier. Fulldyrka benyttes til beiter/paddocker, men tidligere korn. Det er satt en verdi på fulldyrka mark avrundet kr. 600.000,-.

Skogen:
Arealene er hentet fra NIBIO/Gårdskart da det ikke foreligger skogplan. Allikevel er eier skogbruker og kunne gi god informasjon. Tonalt er produktivt skogareal ifølge NIBIO ca. 525 daa.
Skogfond: Ifølge Eidskog kommune var saldo 31.12.2019 kr. 105.490,-
Skogsbilveier: Eiendommen har ingen enge skogsbilveier, men grei tilgang til kommunalt veinett.
Skogkultur: Ifølge Eidskog kommune er det ikke plantet siden 2010. Det er utført ungskogpleie på ca. 37 daa siden 2010.
Avvirkning: Det er avvirket ca. 2800 kbm siden 2010 som normaltvil utgjøre ca. 3.200 skogkubikk. Av dette utgjør gran 68%, furu 30% og lauv 5 %.
Boniteter: Skogen er dominert av gran på høye og middels boniteter.
Miljøregistreringer i skog (MIS)/Vern/Vernesko. Det framkommer ingen vernede områder på kart fra NIBIO/GK og ingen MIS -figur(Miljøregistreringer i skog) på kart fra NIBIO.
Hogstklassefordeling: Hogstklassefordelingen er ikke kjent, men ifølge eier er skogen dominert av hogstklasse II og III og mye av hogstklasse II er over i hogstklasse III.
Treslag: Gran er dominerendetreslag.
Volum/Kubikkmasse/ Tilvekst: Volumet i dag er det ikke kjent, men vil være begrenset da skogen er dominert av hogstklasse II og III. Basert på boniteter vil brutt produksjonsevne være rundt ca. 360 kbm som gir en produksjonsevne på 0,69 kbm/daa/år. Nett nyttbar tilvekst rundt 290 kbm pr. år.
Verdiberegning Driftspriser
Selve terrenget er relativt enkelt. Etter samtaler med lokal skogkompetanse er det satt en
gjennomsnittlig driftspris til kr 120 kr/m3.
Skogkultur
En avsetning på 30 kr /m3 vil normalt dekke de fremtidige skogkulturkostnadene.
Andre kostnader:
Det er lagt inn 15 kr til veger, opprydding kjørespor med mer. Videre er det avsatt 5 kr/m3
til administrasjon, 5 kr/m3 til måleutgifter og 30 kr/m3 til skogkultur. Totalt er det avsatt 55 kr/m3.
Tømmerpriser Tømmerprisene er konjunkturbaserte. De svinger opp og ned i takt med verdensmarkedene
sine tilbud og etterspørsel. Det er feil å bruke en tilfeldig høy tømmerpris eller
en lav tømmer pris. Verdsettingen skal utrykke en tømmerpris som gjenspeiler det langsiktige
nivået. Det er innhentet priser 2020 fra Nortømmer.
Verdisetting skog Skogen er oppdelt i flere teiger med relativt enkle driftsforhold, men noe ulike
driftsavstand på de ulike teigene. Anslått gjennomsnittlig driftsvei for alle teigene er 250 m.
Skogen er dominert av gran på høye og middels boniteter og med høy tilvekst, men tom
hogstklasse IV og V.
Basert på dagens sammensetning av hogstklasser er det vanskelig å verdsette skogen på
tradisjonelt vis, men legge et langsiktig bilde inne i vurderingen.
Skogen er verdsatt til kr 900.000, – basert på et snitt mellom anslått framtidig hogstvolum,
skjønn og tommelfingerregler. Viser også til vedlegg.

Jakt Eiendommen tilhører Grasmo jaktlag ifølge eier og det opplyses at bestanden av elg er god.
Det er lagt til grunn en jaktinntekt på kr 4,-. pr daa for storvilt, rådyr og småvilt. Arealet
som er lagt til grunn er 904 daa. Dette gir en nåverdi på avrundet kr 50.000, – basert på 4%
kapitaliseringsrente.

Vei, vann og avløp

Privat vann og privat avløp, Kort privat vei inn til huset fra offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område.
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel(2004) i et LNF område(landbruk, natur og friluftsområde).

Odel

Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.
Informasjon, konsesjonsloven og jordloven.

Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

Ferdigattest

Bestilt hos kommunen, men forefinnes ikke i kommunens arkiver.

Prisantydning

7 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Rolf Langeland
Takstdato : 06.03.2020
Formuesverdi : 493 985,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter D

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 530 pr. år

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen “som den er”, og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.”

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Boligselgerforsikring. Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelsene er hentet fra kommune, NIBIO og takst (evt. tilstandsrapport). Oppgitte arealer er hentet fra kommunens matrikkelrapport, NIBIO skog og landskap og i enkelte tilfeller fra takstmann. Landbrukseiendommer har som hovedregel ikke foretatt oppmålingsforretning på eiendommens grenser og endelig størrelse på teigen derfor sjeldent fastslås med 100% sikkerhet.

Antikk og løsøre

I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

Diverse

Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt “Gi bud”-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Modernisert enebolig med stor hage og uthus!

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no.

© 1996–2023 FINN.no AS

Prosjektet/selskapet/eiendommen

Stillhet og fritid i harmoni med naturen. I vakre Eidskog finner du det nyetablerte hytteparadiset Kvile – en idyllisk perle rett ved innsjøen Skjervangen. Beliggenheten er perfekt, kun ca. 60 minutters kjøring fra Lillestrøm, noe som gjør det enkelt å bruke hytta både i lange ferier og for korte helgeturer. Et perfekt sted for deg som vil bort fra larm, stress og store folkemengder.  https://kvile-hytte.no/

Her selges det nå 34 romslige, solrike tomter på fra litt over 1000 kvm til nesten 1900 kvm. Tomtene bebygges av selger, og du kan velge mellom flere forskjellige hyttemodeller. I tillegg kan du velge personlige tilpasninger av disse, samt innredningen, overflater, uteområder med mer. Enten du vil bygge en liten, enkel hytte eller en større familiehytte så har vi noe for deg. Det er inkludert 4 timer med arkitekt i ditt kjøp, slik at du kan få profesjonell hjelp til å finne den beste løsningen for nettopp deg!

Tomtene ligger sydvestvendt med meget gode solforhold og fredfull utsikt utover vannet. Plasseringen på feltet sikrer mulighet for privatliv, samtidig som det legges til rette for alt av moderne komfort – strøm, vann, internett, avløp med mer. Det blir kjørevei helt frem, med felles adkomst via elektrisk bom, og det er mulig å velge carport eller garasje som tilvalg.

Selv om det kan velges forskjellige hyttetyper, så har de alle til felles at de får smakfull innredning, moderne løsninger og herlige uteområder. De bygges også som “smarthus”, der lys og varme kan styres via app hjemmefra. Helt supert for å varme opp hytta før du kommer.

Kvile skal fungere i et godt samspill med naturen. Hyttene skal gli naturlig inn i omgivelsene, og opparbeidelsen av veier og fellesarealer foregår skånsomt. Inngrepene i naturen skal være så små som overhodet mulig, og ideen er at bomiljøet skal oppleves som en naturlig del av de vakre omgivelsene: Når hyttene står ferdige, skal du fremdeles føle at du er i naturen.

Det er utarbeidet vedtekter for Kvile hytteforening, som alle hytteeiere har rett og plikt til å være medlem av. Vedtektene har bestemmelser om lysforurensning, om utformingen og bruken av hytter og hyttetomter, og om bruken av fellesarealene, som alle hytteeiere plikter å følge. Formålet er at hytteområdet skal være så enhetlig og bærekraftig som mulig.

Eidskog kommune er et eldorado for aktive familier, med et hav av aktivitetstilbud året rundt. Her får du fantastiske langrennsløyper, turområder og idylliske fiskevann rett utenfor hyttedøra. Om sommeren er det kun en kort rusletur ned til vannet for et forfriskende bad. Her vil det også bli mulighet for båtplass for hytteeierne, da det vil bli etablert en felles badeplass for alle hytteeierne i byggetrinn 1. I byggetrinn 1 vil det også bli etablert fundament, landgang og en 10 m flytebrygge til de 10 første båtplassene, og det legges til rette for lading av el-båter med strøm i nærheten av bryggeanlegget. Anlegget vil bli klartgjort for å utvide med båtplasser etter behov, noe som vil administreres av hytteforeningen. Drift av båtplasser er ikke hensyntatt i budsjettet. Byggetrinn 2 vil få egen båt- og badeplass.

Senk skuldrene og fyll lungene med frisk luft i vakre, fredfulle omgivelser. Bedre blir det ikke!

Hvorfor kjøpe nytt?
– Hytta er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
– Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
– Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Hvem står bak Kvile?
Eiendommen har vært en del av Stangeskovenes skogsforvaltning i mange generasjoner, og det er også Stangeskovene, sammen med entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld Wito, som står bak utviklingen av prosjektet.

Forventet fremdrift

Kvile er et utbyggingsområde som skal utbygges over to trinn.
Byggetrinn 1 består av 34 hytter.
De første hyttene er forventet ferdigstilt 2.kvartal 2023.

Beliggenhet

Kvile hyttefelt har en fantastisk beliggenhet rett ved innsjøen Skjervangen i Eidskog kommune ved den vesle grenda Ljøner, helt sør i Eidskog kommune. Et sted som er perfekt for det gode hytteliv. Hyttene vil ha enkel adkomst fra riksveg 21, og området ligger i en praktisk, kort reiseavstand fra byer som Lillestrøm, Jessheim og Kongsvinger. – perfekt for det gode hytteliv. Feltet ligger i nydelige omgivelser kun ca. 75 minutters kjøretur fra Oslo, med gode solforhold og fredfull utsikt utover vannet.

Her kan du tilbringe ferier og helger omkranset av flott natur med et hav av rekreasjonsmuligheter – enten det er fiske, bading, båtturer eller fotturer som frister mest. Innsjøen er rolig og fredelig, godt tilpasset turer i kano, kajakk eller robåt. Området har også mye bær og sopp. Vinterstid kjøres det opp skiløyper, og det er flere markastuer og andre fine turmål i området.

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Coop Extra og Kiwi i Skotterud. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Skotterud sentrum bank, legesenter, apotek, butikker, bibliotek og kafé m.m. Charlottenberg i Sverige og Kongsvinger ligger også godt innen rekkevidde.

Området byr på offentlig kommunikasjon via buss, og nærmeste holdeplass ligger ca. 5 km unna hyttefeltet. Med bil tar det ca. 16 min til Skotterud, 30 min til Charlottenberg, 37 min til Kongsvinger, samt 60 min til Lillestrøm.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Byggemåte og standard

Nøkkelferdige hytter

Det kan velges mellom ca. 12 forskjellige hyttemodeller. Alle modellene har en smakfull kombinasjon av stilren innredning og moderne løsninger, og det meste kan tilpasses akkurat ditt behov. Planløsningene som er valgt som standard er meget familievennlige, med stue/kjøkken på den ene siden og soveavdelingen på den andre siden. I tillegg er det mulighet for soverom og stue på hemsen. Kontakt megler for mer informasjon om de forskjellige alternativene, og husk at du får med 4 timer hos arkitekt ved kjøp!

Stue og kjøkken: Stue og kjøkken ligger i åpen løsning – et nydelig rom hvor familien kan samles til brettspill og peiskos på kalde vinterkvelder. Det vil være god plass for både sofagruppe og spisebord, og store vinduer slipper inn fint lys på dagtid. Flere modeller har ekstra takhøyde, noe som gir en luftig og fin romfølelse. Gulvene får gulvvarme og enstavs parkett i eik natur eller tilsvarende, og fotlister er parkettlist av eik. Veggene leveres malt i moderne, lyse farger på slette gipsvegger, eller kan og leveres med beiset sprekkpanel – alt etter ønske. Det er muligheter for fondvegger og en kombinasjon av malte flater og panel i samme rom, dette avklares og prises i tilvalgsfsen.

Det leveres kjøkkeninnredning fra Sigdal eller tilsvarende kvalitet, og hvitevarer kan bestilles fra leverandør som tilvalg. Det leveres blant annet vask i rustfritt stål, benkeplate i grå laminat, ventilator, skuffer og skap med dempere, veggfliser med mer. Alle kjøpere kontaktes av kjøkkenleverandør for en gjennomgang og mulighet for tilvalg/andre løsninger. Samme leverandør kan også levere garderober som tilvalg dersom dette er ønskelig. Gjennom tilvalg er det gode muligheter for å tilpasse ditt kjøkken slik du vil ha det, det legges blant annet opp elektro trekkerør til potensiell kjøkkenøy dersom dette velges.

Bad: Bad leveres med lyse fliser på gulv og vegger, i størrelsen 60×60 som standard, men her finnes tilvalgsmuligheter. Det legges termostatregulerte varmekabler i gulvet, og det blir opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. I taket monteres det innfelte downlights med dimmer. Innredningen leveres av anerkjent leverandør og består av servant, underskap/skuffer og speil. I tillegg monteres det toalett, samt dusjhjørne med innfellbare dusjvegger.

Soverom, hems og loftstue: Soverommene leveres med parkettgulv, eventuelt annet valgt gulv, og veggene leveres lysmalte som standard. Det monteres panelovner på soverommene i hovedetasjen. I tillegg kan det leveres garderobeskap som tilvalg. Enkelte hyttemodeller vil har soverom eller innrede rom på hemsen. Det også være mulighet for en koselig loftstue, noe som gir litt ekstra spillerom på “innedager”.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Areal

Planløsning, eksempel hyttetype KL1
1. etasje: Entré, wc-rom, bad, stue, kjøkken og 2 soverom.
Hems: Tre innredede rom (loftstue og 2 soverom).

Planløsning, eksempel hyttetype KL5
1. etasje: Entré, bod, wc-rom, 2 bad, 4 soverom og stue/kjøkken.
Hems: Loftstue, 2 soverom og 2 innredede rom/hemsrom (soverom).

Det kan også velges mindre/større hyttemodeller (begrenset av regulering og tomt).

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 24.08.22. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor fritidsboligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Eiet tomt på alt fra ca 1.000kvm til 1.900kvm.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier og grøntareal.

Det er stort sett fjell, stein og morene på alle hyttetomter som bearbeides og tilpasses for grøfter, innkjøring, parkering og hytter.
Hyttene leveres med ringmur og isolert støpt betongplate på mark.

Parkering

Det skal opparbeides minst to biloppstillingsplasser på hver tomt. Det kan leveres garasje eller carport som tilvalg.

På fellesarealene vil det være parkeringsplasser som kan benyttes av hytteeierne til gjesteparkering. Parkeringsplassene skal for øvrig være allment tilgjenglige.

Alle hytter er forberedt for el-bil lading. Med dette menes at det er tilstrekkelig plass i sikringsskap for innsetting av vern og det er medtatt trekkerør ut fra sikringsskap. Hovedsikringer er begrenset til 4x25A, en vanlig el-bil lader tilkobles med en 16A sikring og sammen med en “Smart strømstyring” lar den deg bruke all ledig kapasitet til elbil-lading uten at hovedsikringene ryker.

Utstyr

Teknisk: Hyttene leveres med elektrisk oppvarming, herunder gulvvarme, og peisovn/peis med stålpipe kan leveres som tilvalg. Det legges varmekabler i alle gulv i 1.etg for uten om soverommene.

Det elektriske anlegget leveres i henhold til NEK 400,

Alle hyttene leveres som “smarthus” med varmestyring og muligheter for styring hjemmefra.

Internett/TV

Det forutsettes i dagens samfunn at det er et internett på hytta. Det er klargjort for fiber til alle hyttene, men hver kjøper må ha eget abonnement fra en leverandør.

Ventilasjon

Det leveres naturlig ventilasjon med veggventiler, samt mekanisk, fuktstyrt avtrekk på bad. På kjøkken monteres det ventilator. Alle hytter med BRA over 150 kvm har krav til balansert ventilasjon, og dette leveres eventuelt der det er aktuelt

Tilvalg

Erfaringsmessig vet vi at de fleste ønsker å sette sitt personlige preg på hytta. I tillegg til å kunne velge mellom ca 12 forskjellige hyttemodeller legges det opp til utvidede muligheter for tilvalg. Det kan blant annet velges endring i planløsning, størrelse, uteområder, gulv, farger, innredning m.m.

Inkludert i prisen er 4 timer med arkitekten vår på prosjektet for å diskutere løsninger og modeller, forutsetningen er at man kjøper tomt og hytte. Dersom man velger å ikke kjøpe så dekkes arkitektkostnaden av interessenten.

Ta kontakt med megler for en hyggelig prat og ytterligere informasjon.

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøres for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen etter valgt hyttemodell.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer

Før fritidsboligen blir bygget, vil kjøper bli invitert til befaring av tomten sammen med entreprenør for å sikre best mulig plassering av hytta innenfor byggegrensene. Dette er en stor fordfel mtp å sikre best utsikt, solforhold, skjerming, utnyttelse o.l.

Hoveddelen av tomten vil bli naturtomt, og det tilstrebes å berøre minst mulig av tomtearealet utover det som er nødvendig for å bygge ut.

Under hyttetakets utstikk leveres det støpt betongplate med skuret overflate, og denne plasseres ca, 60 mm under gulv inne slik at man eventuelt kan legge treplatting, skifer eller annen overflate selv hvis man ønsker. Avhengig av terrenget kan det tilbys utvidet betongplate eller treplattinger som tilvalg

Veier og gårdsplasser opparbeides med grus og avrettes som standard, og det er mulighet for oppføring av garasje eller carport på tomten. Arealer berørt etter bygging av hytter, veier og fellesarealer blir levert grovplanert. I tilknytning til området vil det bli etablert et felles renovasjonsanlegg som driftes av kommunen og inkluderes i de kommunale avgiftene.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Det er stort sett fjell, stein og morene på alle hyttetomter som bearbeides og tilpasses for grøfter, innkjøring, parkering og hytter.
Hyttene leveres med ringmur og isolert støpt betongplate på mark.

Kr. 10 000,- av kjøpesummen gjelder fellesarealer og fellesanlegg. Beløpet innbetales sammen med kjøpesummen ved overtakelse av hytteeiendommen og avsettes på meglers klientkonto frem til Kvile Hytteforening overtar driften av fellesarealene og fellesanleggene. Ved hytteforeningens overtakelse skal innestående utbetales til Skjervangen Utvikling AS.

Ev. gjenstående arbeider på hyttetomten skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når hytteforeningen er etablert og overtakelse av fellesarealene skal gjennomføres, vil selger innkalle styret i Kvile Hytteforening til overtakelse.

Drift av fellesarealer frem til trinn 2 er ferdigstilt
Hyttene på Kvile bygges i to trinn. Skjervangen Utvikling AS planlegger å ta ansvar for drift av fellesarealene frem til byggetrinn 2 er ferdigstilt. Hytteeierne i byggetrinn 1 og 2 plikter, fra og med midlertidig brukstillatelse foreligger, å betale et fast beløp på kr. 3600 pr. år til Skjervangen Utvikling AS for drift av fellesarealene frem til Kvile Hytteforening overtar ansvaret for driften.

Drift av vei, vann og avløp besørges og bekostes av hytteforeningen, og kostnadene fordeles mellom hytteeierne, se vedlagt budsjett i salgsoppgaven.

Driftskostnadene omfatter kostnader til drift og vedlikehold av felles veier, bom, vannbehandlingsanlegg, renseanlegg, renovasjonsanlegg og parkeringsplass, samt kostnader til strøm til fellesanlegg

Priser

Fra kr. 3.690.000,- + omk

Kommunale avgifter

Privat vei, vann og avløp: Det etablerers et eget grunnvannsanlegg for drikkevann, og naturligvis et moderne og effektivt renseanlegg for avløp.

Det er kun hytterenovasjon som vil faktureres fra kommunen, pålydende kr 1104,- for 2022.

Drifting av fellesarealene dekkes av felleskostnadene via hytteforeningen, avsatt til kr. 3600,- pr år frem til hytteforeningen er stiftet.

Eiendomsskatt

Det gjøres oppmerksom på at det er innført eiendomsskatt i Eidskog kommune. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon

Velforening

Medlemskap i Kvile Hytteforening
Alle hytteeiere har rett og plikt til å være medlem av Kvile Hytteforening, som stiftes av selger. Rett og plikt til å være medlem av hytteforeningen vil tinglyses på alle hyttetomtene. Kvile Hytteforening vil stiftes senest når byggetrinn 2 er ferdigstilt.
Kvile hytteforening vil være ansvarlig for å drifte og vedlikeholde fellesarealer for hyttene. Hyttenes fellesarealer vil bestå av felles adkomstvei med bom, vannbehandlingsanlegg, to renseanlegg, to trafoer, gjenvinningsstasjon, badeplass og småbåtanlegg, parkeringsplass, høyspentanlegg, samt arealer til skogbruk og arealer til friluftsformål.
Det er selgers målsetning å overføre eiendomsretten til fellesarealet (restareal på gnr. 1 bnr. 79 og bnr. 80 etter fradeling av ca. 74 hyttetomter) til Kvile Hytteforening. Dersom slik overføring helt eller delvis ikke lar seg gjennomføre, vil selger i stedet tinglyse de nødvendige bruksrettigheter og tilhørende plikter til Kvile Hytteforening.
Utkast til vedtekter for Kvile Hytteforening er inntatt som vedlegg salgsoppgaven. Selger tar forbehold om justering av vedtektene forut for stiftelsen.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Vei/vann/avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via XX. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Privat vei, vann og avløp: Det etablerers et eget grunnvannsanlegg for drikkevann, og naturligvis et moderne og effektivt renseanlegg for avløp.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser

Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
Det vil bli tinglyst pant til fordel for hytteforeningen på kr 50.000,- på beste prioritet.

Reguleringsmessige forhold

Hyttene ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse, jfr “Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for Skjervangen Hytteområde, sist revidert 03.10.2013”.

Tomtene 3, 4-6, 9-11, 12-14, 29-30, 31-32, 39-40, 41-42, 43-46, 58-60, 61-66: For disse er øvre grense for bruksareal BRA pr. tomt 180 m² der forholdene ligger til rette for det. Bruksareal BRA pr. tomt må uansett avstemmes etter gjeldende byggegrenser, naturgitt situasjon på stedet m.v. Minimum 30 m² skal være iberegnet i BRA og være reservert for bod/garasje.

Tomtene 1-2, 7-8, 15-16, 17-20, 21-28, 33-34, 35-38, 47-51, 52-54, 55-57, 67-74. For disse er øvre grense for bruksareal BRA pr. tomt 230 m² der forholdene ligger til rette for det. Bruksareal BRA pr. tomt må uansett avstemmes etter gjeldende byggegrenser, naturgitt situasjon på stedet m.v. Minimum 30 m² skal være iberegnet i BRA og være reservert for bod/garasje. Hyttene kan ha inntil to etasjer på hovedhuset for å sikre en hensiktsmessig utnyttelse og en god utsikt.

Tillatt maksimal mønehøyde på tomtene nr.: 3, 4-6, 9-11, 12-14, 29-30, 31-32, 39- 40, 41-42, 43-46, 58-60, 61-66 er: 5,0 m.
Tillatt maksimal mønehøyde på tomtene nr.: 1-2, 7-8, 15-16, 17-20, 21-28, 33-34, 35-38, 47-51, 52-54, 55-57, 67-74 er: 7,0 m.

Det kan tillates inntil tre bygninger pr. tomt forutsatt at forholdene på tomta ligger til rette for dette.
Eventuell oppbygd terrasse skal ikke være mer enn 1,0 m over terreng.

Salgsbetingelser

Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve frtisbolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når hytten er ferdigstilt før kjøpsavtale inngås. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

Forbehold

Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på hytten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for fritidsboligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 100.000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte hytte. P.t. er tomteverdien antatt å være i snitt kr. 1.200.000-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 30.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr. 206,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3416
Gårdsnr: 1
Bruksnr: 79