Ønsker du en spennende lederstilling  der du kan påvirke og videreutvikle tjenestetilbudet innen tilrettelagte tjenester? Nord-Odal kommune har ledig stilling som enhetsleder. 

Vi søker en handlekraftig leder som vil være med å forme et framtidsrettet tjenestetilbud. Som enhetsleder får du mulighet til å være med å utvikle tjenesteområdet til mennesker med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse. Du vil få utfordrende og meningsfylte oppgaver innen bokollektiv, ambulerende tjenester, dagaktivitetstilbud, BPA og avlastning. Stillingen er du en del kommunalområdet helse og omsorgs ledergruppe og rapporterer til virksomhetsleder for forebygging og habilitering. Kommunen og tjenestene er i kontinuerlig endring, det skal legge til rette for egenmestring og trygghet. Bruk av ny teknologi, tidlig innsats, forebygging, med fokus på personenes egne ressurser. Enhetsleder har overordnet ansvar for sin enheter og for at tjenestenes kvalitet er i samsvar med de faglige krav som til enhver tid gjelder med hensyn til lovverk, retningslinjer, kommunale føringer og vedtak. Nord-Odal kommune arbeider aktivt med organisasjonsutvikling og omstilling – det kan forekomme endringer i stillingens ansvarsområder.  

Arbeidsoppgaver

 • Økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt og i henhold til gjeldende økonomireglement og resultatrapportering
 • Personal- og arbeidsgiveransvar for enhetene i overensstemmelse med lovkrav og vedtatte mål og retningslinjer
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger   
 • Tilrettelegge for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø ved enhetene
 • Sikre en effektiv organisering i et inkluderende arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med tillitsvalgte
 • Delta i utvikling av gode modeller for kompetanse gliding og oppgavedeling i tjenesten
 • Ansvar for å følge opp Nord-Odal kommunes overordnede satsinger 
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Vernepleier eller sykepleier foretrekkes, evt. annen relevant 3 årig helse og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning kan komme i betraktning
 • Videreutdanning i ledelse er ønskelig, eventuelt vilje til å ta lederutdanning
 • Relevant ledererfaring vil bli tillagt stor vekt
 • Erfaring, god kunnskap og engasjement for brukergruppen er et krav
 • Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid skal være integrert i leders tankesett
 • Krav om gode dokumentasjons ferdigheter, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå
 • Fleksibilitet og evne til nytenking og endringsarbeid
 • God økonomisk forståelse og kompetanse i bruk av data og styringsverktøy
 • Krav om godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til helhetstenkning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert i en hektisk hverdag
 • Stor arbeidskapasitet
 • Endringsvilje

Vi tilbyr

 •  Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med faglige utfordringer
 • Tverrfaglig samarbeid og støttende ledernettverk
 • Mulighet for å påvirke en faglig utvikling av tjenesten
 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Bedriftshelsetjeneste

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Kaja Irene Skogheim, Virksomhetsleder forebygging og habilitering, +47 62978242
Annbjørg Elisabeth Gentenaar, Kommunalsjef helse og omsorg, 45104111

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4807413141
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.06.2024