Nord-Odal kommune er på søk etter motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt, trygt og attraktivt oppvekstmiljø som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt læringspotensiale.

 

Nord-Odal kommune har ledige følgende:

100 % vikariat fra 01.08.2024 til 13.02.2025, Sand sentralskole, basisfag

80 % vikariat fra 01.08.2024 til 31.07.2025, Garvik barneskole, basisfag med kompetanse i begynneropplæring

85 % vikariat fra 01.08.2024 til 31.07.2025, Nord-Odal ungdomsskole. inntil 15% er voksenopplæring. Det er behov for fagene norsk, kunst & håndverk.
Det er også ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.

100% vikariat fra 26.08.2024 til 06.12.2024, Nord-Odal ungdomsskole. Det er behov for fagene samfunnsfag og engelsk. Det er også ønskelig med
spesialpedagogisk kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i klasse og grupper med hovedvekt på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid.
 • Arbeide for å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene.
 • Samarbeid på trinnteam og i ulike faggrupper.
 • Arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.
 • Samarbeide med andre faginstanser.

Kvalifikasjoner

 • For ungdomstrinnet søker vi etter faglærer med kompetanse i to eller flere av følgende fag; kunst og håndverk,  engelsk, samfunnsfag, norsk, grunnleggende norsk.
  Det er ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.
 • Godkjent utdanning for undervisning på henholdsvis småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinnet, inkl. godkjent kompetanse i fagene. 
 • For ungdomstrinnet; 60 studiepoeng eller mer i fagene norsk og engelsk. Minimum 30 studiepoeng i kunst og håndverk, samfunnsfag og spesialpedagogikk. 
 • For barnetrinnet: ønskelig med formell kompetanse i spesialpedagogikk og begynneropplæring.
 • Undervisning etter fagfornyelsen LK20.
 • Kjennskap til gjeldende lovverk.
 • God digital kompetanse og forståelse.
 • God kommunikasjons- og fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.
 • Krav om norskferdigheter på minimum nivå B2

Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper

 • Trygg, tydelig og inkluderende
 • Engasjert, fleksibel og lojal.
 • Løsningsorientert og evne til å takle endringer
 • Systematisk og evne til å samarbeide
 • Utviklingsorientert i et  helhetlig og langsiktig perspektiv
 • Imøtekommende, lyttende og støttende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeid i et godt fagkompetent miljø og deltakelse i spennende utviklingsarbeid
 • En jobb med mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • En unik mulighet til å jobbe på ei flott skole
 • En skole der åpenhet, inkludering, kultur for samarbeid og deling er kjerneverdier
 • Dyktige, rause og hyggelige kolleger
 • En profesjonell organisasjon
 • En flott elevgruppe og engasjerte foreldre
 • Oppfølging av nyutdannede lærere
 • En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
 • En jobb i en IA-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i SPK
 • Lønn i henhold til avtaleverk

 

Annet

I Nord-Odal kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden. Vi ber om at det spesifiseres om det søkes på fast stilling eller vikariatstilling, evt begge stillingene.

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Ber om at det legges ved kopi av vitnemål og attester, og at det i tillegg oppgis 2-3 referanser. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Eva Oppi Trøftbråten, Rektor Nord-Odal ungdomsskole, 62978302
Else Vik, Rektor Sand sentralskole, 62978400
Yvonne Bunes, Kommunalsjef oppvekst og kultur, 93099734

Arbeidssted

Herredsveien 2
2120 SAGSTUA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4818806249
Stillingsprosent: 100, 80, 85%
Vikariat
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 16.06.2024