Vi trenger ny sokneprest i Vinger sokn – som utgjør hele Kongsvinger by!

Kongsvinger ligger sentralt til på Østlandet, en time fra Oslo og Gardermoen og bare en halv time fra Sverige. Soknet hører til Solør, Vinger og Odal prosti med mange kolleger som arbeider planmessig og godt sammen: 17 menighetsprester, en fengselsprest og en sykehusprest i 80% stilling. Prestene samles til månedlige konvent for faglig fellesskap.

Kongsvinger by har bare én kirke, men menigheten har et godt og formalisert samarbeid med andre trossamfunn og forsamlinger. Som sokneprest vil du møte en aktiv kirke som stadig arbeider med å bety mer for alle som bor her – både barn, unge og eldre. Vi søker en trygg prest som kan lede og lytte til både ansatte, råd og frivillige og har evne til å gjennomføre tiltak som vokser fram av dette samarbeidet.
Et stort prosti
Prostiet dekker 7 kommuner: Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler. Kongsvinger kirkelige fellesråd består av soknene Austmarka, Brandval og Vinger sokn – by og land, hånd i hånd, som også tilsvarer Kongsvinger kommune.

Kongsvinger – en aktiv by
Sør i Innlandet fylke finner du Kongsvinger kommune, som har 18.000 innbyggere, med 13.500 i selve byen. Byen – som Glomma deler i to – er et senter for handel og utdanning og har en rik og levende historie. Se bare på Kongsvinger festning som har beskyttet byen mot fiender, kirken fra 1699 med løkkuppel som erstattet den gamle stavkirken fra 11-1200-tallet. Vi har høgskolesenter, Statistisk Sentralbyrå, lokalsykehus og fengsel og livskraftige industri-virksomheter. Idretts- og kulturlivet er svært mangfoldig. 

Samarbeidet i kirken
I Vinger kirke er det 90 forordnede gudstjenester. I 2023 hadde vi 76 konfirmanter, 17 vielser, 145 begravelser og 71 dåp.
Kirkekontoret er felles og ligger i idylliske Øvrebyen, hvor prosten, soknepresten i Brandval, soknepresten i Austmarka, soknepresten i Vinger, prostiprest, kirkeverge og de andre fellesrådsansatte inkl. undervisningspresten, har kontor.  Prosten har sin 50% menighetspresttjeneste i Vinger sokn.  Soknepresten i Austmarka har også en del av sin tjeneste i Vinger sokn.

Prestene samarbeider planmessig, med felles begravelsesturnus, konfirmantundervisning, og trosopplæring på tvers av soknegrensene. Soknepresten og undervisningspresten har ansvaret for det etablerte samarbeidet mellom skole og kirke. På de lokale institusjonene er det utviklet regelmessige institusjonsandakter og andre kristne aktiviteter.   Soknepresten er en del av kommunens kriseteam.

Trosopplæringen er organisert med et råd som har representanter fra de tre menighetsrådene. To ansatte undervisningsmedarbeidere jobber i hele kommunen og ledes av undervisningspresten (som er fellesrådsansatt) og har ansvaret for konfirmantarbeidet. Den soknepresten du avløser har satt gode spor å gå i. Samarbeidet med andre kristne organisasjoner er godt innarbeidet og formalisert, bl.a gjennom en stiftelse som eies av kirken og andre trossamfunn. Stiftelsen har sitt faste punkt med aktiviteter i Kongsvinger bedehus og i noen grad på omgang i andre forsamlingshus.  

Den som ansettes må fremvise politiattest uten anmerkning.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Søkerlisten kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om unntak. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene er mange, men de fleste skal soknepresten ikke gjøre helt alene.
Å forberede prekener, andakter, bryllup, dåp og gravferder er selvsagt unntatt, men ved alle kirkelige handlinger finnes det kirketjenere, tekstlesere, klokker og kirkeverter som vil bistå. I råd og utvalg er du leder for flere, i beredskapsordningen i kommunen er du et medlem blant mange flere. Evnen til å lytte for å lære er langt viktigere enn å kunne sette foten ned – men av og til trengs den evnen også.

Her nevnes oppgavene:

Gudstjenester og kirkelige handlinger,

være fungerende prost,

fast medlem i Vinger menighetsråd, andakter på sykehjem,

medansvar for konfirmantundervisningen,

medansvar for kirke/skolesamarbeidets,

deltakelse i beredskapsordningen i prostiet.

 

Kvalifikasjoner

Cand. theol med praktikum eller tilsvarende/master i teologi med praktikum.

Målformen i kirke og skole er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Personlige egenskaper

Evne til å møte dine omgivelser med nærhet, forståelse og omsorg.

Evne til å samarbeide smidig med ansatte og frivillige og evne til kunne lytte til andre.
God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Ønske og vilje til å gjøre kirken mer åpen/tilgjengelig
Trygg person – med presteerfaring og evne til å tenke utradisjonelt.

Det er fint om du trives med gode digitale løsninger og kan bidra til å finne nye og bedre.

Evnen til å lede og ta ansvar som fungerende prost.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter stillingskode 1555 sokneprest på bakgrunn av ansiennitet.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
I tillegg til lønn kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser.
Det legges vekt på etterutdanning og kompetansehevende tiltak, som ABV.
 Tilsettingen skjer i henhold til lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke.
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

Vil du komme å besøke oss på Kongsvinger og få omvisning på bispedømmets regning? Ta kontakt for avtale!

Kontaktinformasjon

Trine Færevåg, Prost, 91622449
Eli Bekken, Rådgiver, 62550350

Arbeidssted

Nygata 6
2213 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Den norske kirke

Referansenr.: 4812954909
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.06.2024