Kongsvinger kommune søker kommunalsjef for miljø og samfunn!

Kongsvinger kommune er en bykommune sør i Innlandet. Kommunen er regionsenter for Kongsvingerregionen, som består av Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes. Kongsvingerregionen er en del av Osloregionen med reisetid under en time til Gardermoen og en time til Oslo. Kommunen har 18 000 innbyggere, og er en hyggelig by og en stor landbrukskommune, som har stort fokus på å tilrettelegge for befolkningsvekst og næringsutvikling. Vår visjon er «sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger».

Våre kjerneverdier LIVET er viktige for oss og noe vi ønsker at våre medarbeidere skal kjenne seg igjen i:
L – livsglede, humor, og en positiv innstilling
I – inkludering, medvirkning og toleranse
V – verdsetting, respekt, romslighet og raushet
E – engasjement , iver og glød for innbyggerne og et bedre samfunn
T – troverdighet, åpenhet og ærlighet

Kommunal utvikling stiller krav til godt lederskap, god og relevant kompetanse, samskaping og evne til å se helhet. Vi søker en tydelig, kreativ og erfaren leder til å lede et sentralt kommunalområde i utvikling. I stillingen som kommunalsjef for miljø og samfunn, vil du inngå i kommunedirektørens lederteam. Etter en omorganisering leder kommunalsjefen de tre enhetene Kongsvinger kommunale eiendom (KKE), Areal- og byutvikling og Næring og miljø. Det vil kunne bli endringer i kommunens organisering der kommunalområdet tilføres flere oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • lede og støtte tjenestelederne og være en synlig pådriver for samfunnsutviklingen i Kongsvinger
 • forberede og legge fram saker til politisk behandling, samt gjennomføre politiske vedtak
 • nært samarbeid med de folkevalgte, herunder representere kommunedirektøren i politiske råd og utvalg
 • utvikle lokalsamfunnet innenfor arealforvaltning og byggesak, næringsutvikling og eiendom
 • være en pådriver for innovasjon og utvikling av tjenestene i samspill med innbyggere, næringsliv og akademia
 • styrke samhandlingen mellom sektorer, staber og tjenestene og sikre en helhetlig behandling av saker som berører flere fagfelt
 • sikre økonomisk handlingsrom for sektoren gjennom god økonomistyring og effektiv drift
 • bygge tillit, godt omdømme og sterk organisasjonskultur basert på kommunens verdier

Disse kvalifikasjonene ser vi etter

 • relevant høyere utdanning
 • toppledererfaring med resultatansvar i offentlig virksomhet og/eller privat  
 • erfaring fra å lede utviklings- og omstillingsprosesser, herunder digital transformasjon
 • god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon, samt god kjennskap til relevant lovverk
 • erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring i privat og/eller offentlig
  virksomhet
 • interesse for samskaping med omgivelsene, herunder arbeidstakerorganisasjoner
 • gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner og evne til å representere kommunen utad
 • strategisk, trygg og synlig i lederrollen
 • samlende i ditt lederskap og en god relasjonsbygger
 • evner å sette retning og motivere ansatte
 • du leder med åpenhet og integritet
 • god evne til å balansere overordnet styring med et operasjonelt blikk

Vi tilbyr

 • en variert stilling med bredt ansvarsområde i et innovativt og faglig fellesskap
 • tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • konkurransedyktig lønn og gode pensjonsvilkår
 • kontor sentralt i Kongsvinger sentrum

Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Lars Andreas Uglem, Kommunedirektør, +47 977 43 200
Eivind Røvde Solberg, HR- og organisasjonssjef, +47 934 08 550

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4814729820
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.06.2024