Tronbøl Næringsområde

Tronbøl Næringsområde

Sør-Odal

Byggeklare næringstomter med meget god beliggenhet

Tronbøl Næringsområde ligger ved fylkesvei 175 på Skarnes i Sør-Odal kommune. Området ligger én kilometer fra Skarnes sentrum, cirka 2,5 kilometer fra E16 og under en time fra Oslo. Det går tog hver time mellom Skarnes og Oslo på Kongsvingerbanen.

Reguleringsplan vedtatt i 1981. Området er regulert til industri. Veiledende utyttelsesgrad er på 75 prosent. Maksimal byggehøyde på 10 meter eller tre etasjer.

Adresse: Disenåvegen, 2100 Skarnes (nabotomt til Disenåvegen 47).
Regulert til: industri
Eier: Sør-Odal kommune.

Innhold

Ferdig opparbeidede og byggeklare industritomter. Store mengder fjell er sprengt ut, og det er lagt ut ei stor steinfylling.

Infrastruktur til tomtegrense, fiber i området. Arbeidet med klargjøringen er utført av Lesja Bulldozerlag.

Eier: Sør-Odal kommune.

Eksisterende næringsstruktur i området: Småbåthavner AS, Martemoen Transport, Lilleseth Kjetting, Trans AS, Conmodo, Scan Light AS og flere andre virksomheter.

Tomter

Tomta i sin helhet er på om lag 16 dekar, hvor cirka 13.000 kvadratmeter er opparbeidet. Det åpnes opp for kjøp av hele tomta eller i mindre parseller.

Tomta ligger inntil jernbanespor, og på andre siden av jernbanen ligger Glomma. På den andre siden av fylkesvei 175 ligger et stort boligområde.

Takst er gjennomført av sertifisert takstmann.

Takst: 1000 kr per kvadratmeter.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse, ta kontakt med Sør-Odal kommune.

Les mer her: https://www.sor-odal.kommune.no/naeringsutvikling/byggeklare-naringstomter-med-meget-god-beliggenhet

Fakta om området

Adkomst:
Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
Antall dekar som er regulert:

Totalt 550 daa hvorav 450 daa er regulert til industri/lager. Mulighet for ytterligere regulering av nye 500 daa.

Grunnforhold:
Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
Arealsituasjon:
Bebygd område i dag er ca. 70 daa.
Regulert til:
Industri/lager
Vann og kloakk:
Tilkoples privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk
Strøm /bredbånd:

Strøm og fiber fra Eidsiva. Vindkraft fra Odal Vind.

Annen industri på området:
BASF, Ruud’s Transport, Brødrene Stenskjær, RaKon AS, Frakt og Spedisjon AS.

Adresse:
Industrivegen, 2120 Sagstua

Avstander:
FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Nord-Odal
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 5 102
Areal: 508 km2

For mer info:
Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
E-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no
Telefon: 904 00 643

Nord-Odal kommune.no

Slomarka industriområde

Slomarka industriområde

Sør-Odal

Slomaka er et svært sentralt industriområde i Kongsvingerregionen.
Området ligger tilknyttet ny E16 , med kort vei til store markeder i Osloregionen. Næringsområdet har store utvidelsesmuligheter og grunnforholdene gjør at området har god utbyggingsøkonomi.

Adresse: Slomarka, 2100 Skarnes
Regulert til: Industri
Eier: Opplysningsvesenets fond

Fakta om området

Adkomst:
Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.

Antall dekar som er regulert:
Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mlighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen.

Grunnforhold:
Stabile grunnforhold, ubebyg areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.

Arealsituasjon:
Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.

Regulert til:
Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 0 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.

Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.

Strøm/bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:
Ja.

Annen industri på området:
Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adkomst:

Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.
Antall dekar som er regulert:

Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig.  Ytterligere 1000 daa ferdig regulert til næringseiendom innen sommeren 2022.

Grunnforhold:
Stabile grunnforhold, ubebygd areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.
Arealsituasjon:
Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:

Byggehøyde inntil 10 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.

Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adresse:
Slomarka, 2100 Skarnes

Avstander:
E16: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67,4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Sør-Odal
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 7 030
Areal: 1229,33 km2

For mer info:
Ingunn C. Brøndbo Moss
Spesialrådgiver plan og næring, Sør-Odal kommune
Telefon: 958 59 265

Sør-Odal kommune.no

Hernesmoen næringspark

Hernesmoen næringspark

Sør-Odal

Flatt terreng med byggeklare tomter
Ledige tomter i etablert område med kort vei til jernbane. Hernesmoen næringspark ligger på sydsiden av Glomma mellom Skarnes og Kongsvinger.

Adresse: Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander
Regulert til: Industri
Eier: Sør-Odal komuune

Fakta om området

Adkomst:
Lokalisert langs fylkesvei175, ca. 4 km fra Sander-krysset som er tilknyttet E16.
Antall dekar som er regulert:
Totalt 600 daa hvorav ca. 200 daa er ledig.
Grunnforhold:
Blanding elveavsetninger (sandmo) og torv/myr, varierer på tomta.
Arealsituasjon:
Flatt terreng med byggeklare tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 9 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Eidsiva bredbånd og Telenor gjennomgående fiber rett ved areal. 2 x 2 fiberveier til Oslo mulig. Normaldrift for strøm gir 5 MW ledig kapasitet. Det kan opparbeides forsyning fra flere trafoer.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap, Hernesmoen biobrensel, Skarnes Maskinutleie.

Adresse:
Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander

Avstander:
E16: 7 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 11 km
Svenske grensen: 47 km
Gardermoen flyplass: 67,7 km
Oslo havneterminal: 84,7 km

Sør-Odal
Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 7 030
Areal: 1229,33 km2

For mer info:
Ingunn C. Brøndbo Moss
Spesialrådgiver plan og næring, Sør-Odal kommune
Telefon: 958 59 265

Sør-Odal kommune.no