Granli/Gropa

Granli/Gropa

Kongsvinger

Næringstomt ved jernbanen med stort utbygningspotensiale i Kongsvinger er under regulering

Vi har under regulering i underkant av 1000 dekar på Granli. Eiendommen er tenkt bruk til godsterminal og beslektet virksomhet. I dag er det sidespor inn på område og terminal for Benders med plass til flere aktører. Eiendommen ligger på begge sider av jernbanen og med kort avstand til Oslo og Svenske grensen – både på vei og bane. Kongsvingerbanen er bl.a. hovedtrasé for fjerntogtrafikken med utlandet. I tillegg til hovedlager for Benders produkter er det og så et massetak inne på området. Granli ligger 9 km fra Kongsvinger sentrum.

Adresse: Gropavegen 6, 2210 Granli
Regulert til: Er/blir regulert til terminal og industriformål
Eier: Gunnar Holth Grusforretning AS – eier og disponerer området

Fakta om området

Adkomst:
Direkte fra Kongsvingerbanen og 2,3 km fra Rv2
Antall dekar som er regulert:
ca 300 daa er regulert og 700 daa er under regulering
Grunnforhold:
sand ned til ca 4 meter dybde og eller fjell
Arealsituasjon:
For det meste flatt – sanduttak og steinbrudd som medfører utjevning
Regulert til:
Er/blir regulert til terminal og industriformål
Reguleringsplan:
Vann og kloakk:
Er/blir tilkoblet kommunalt anlegg for vann og kloakk
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber avklares ved bygging.
Annen industri på området:

Gunnar Holth Grusforretning og Benders Norge avdeling Granli

Adresse:
Gropavegen 6, 2210 Granli

Avstander:
RV2: 2,3 km
Jernbane: 0 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 8,2 km
Svenske grensen: 33 km
Göteborg havneterminal: 325 km
Karlstad: 150 km
Gardermoen flyplass: 74 km
Oslo havneterminal: 104 km

Kongsvinger
Avstand kommunesenter: 9 km
Folketall: 17 885
Areal: 1037 km2

For mer info:
GHG Eiendom AS
Daglig leder Rune Bergsodden
E-post: rune.bergsodden@gholt.no
Telefon: 951 45 540

http://www.sor-odal.kommune.no

SIVA

SIVA

Kongsvinger

SIVA Kongsvinger
Siva industriområde ble etablert på 70 tallet. Det er i dag lokalisert 20 bedrifter på området. Området ligger ved jernbanen hvor det er mulig å etablere et sidespor. Det finnes flere ledige industri- og kontorbygg pr i dag. Det er ledige tomter ved innkjøringen til Siva området samt inne på selve området. Det har skjedd en rivende utvikling om området siden forrige finanskrise. De bedriftene som er lokalisert der i dag er internasjonalt konkurransedyktige.

Adresse: Norvald Strandsveg, 2212 Kongsvinger
Regulert til: Industri
Eier: Flere eiere Siva område som har ledige lokaler samt ubebygde arealer

Fakta om området

Adkomst:
Tett på E16 vest for Kongsvinger sentrum
Antall dekar som er regulert:
Ledige tomter ca 150 daa
Grunnforhold:
Gode grunnforhold med flate tomter
Arealsituasjon:
Flere ledige tomter
Regulert til:

Industri

Reguleringsplan:
Godkjent følger plan- og bygningslovens bestemmelser
Vann og kloakk:
Tilkoplet offentlig nett
Strøm /bredbånd:
Fiber på området.

Fjernvarme:

Tilgjengelig fra Eidsiva fjernvarmeanlegg

Annen industri på området:
Det er bedrifter innenfor næringsmiddelproduksjon, plastblåsing, drivstoffsystemer til biler, sikkerhet, bruelementer, entreprenører, logistikk, mekaniske fag og design/reklame/Webutvikling.

Adresse:
Norvald Strandsveg, 2212 Kongsvinger

Avstander:
Til Oslo: 90 km
Til Gardermoen: 66 km
Til Hamar/Elverum: 100 km
Til Trondheim: 450 km
Til Stockholm: 450 km
Til Göteborg: 380 km
Til Karlstad: 150 km

For mer info:
Stian Gulli Hanssen
Forretningsutvikler, Klosser Innovasjon AS
Tlf. 905 72 748

Kongsvinger kommune.no

Føsker/Kletta

Føsker/Kletta

Kongsvinger

Kort vei til Sverige og Elverum

Området har beliggenhet omtrent 3 km sør for Kongsvinger sentrum og har lett tilknytning til RV2. Området er for det meste flatt på avskoget grunn. Gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2007 er regulert til kontor/industri og plasskrevende handel. Det er ført frem infrastruktur til store deler av området. Området har utvidelsesmuligheter vestover.

Siste tomt på dette området ble solgt i januar 2021. Det jobbes nå med regulering av mer areal på naboområdene syd og vest for dette området. Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål om disse nye arealene.

Adresse: Mårvegen, 2211 Kongsvinger
Regulert til: Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.
Eier: Kongsvinger kommune

Fakta om området

Adkomst:
Lokalisert syd i Kongsvinger med adkomst til Rv 2 via rundkjøring.
Antall dekar som er regulert:
Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mulighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen
Grunnforhold:
Stabile grunnforhold. Området er avskoget.
Arealsituasjon:
Skrånende flatt terreng med hovedvei inn på område. Byggeklare tomter. Regulert til: Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.
Regulert til:

Industri/bygg og anlegg. Plasskrevende handel.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 9 meter gesimshøyde, utnyttelsesgraden er BYA 60 %.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber inne på området.

Fjernvarme:

Fjernvarmetrasee planalgt til området, usikkert når det blir bygget.
Annen industri på området:
Kongsvinger betong, noen tomter er solgt men ikke bebygd enda

Adresse:
Mårvegen, 2211 Kongsvinger

Avstander:
RV2: 0,5 km
Kongsvinger jernbaneterminal 3,2 km
Svenske grensen: 34,6 km
Gardermon flyplass 80 km
Oslo havneterminal: 96 km

Kongsvinger:
Avstand kommunesenter: 3 km
Folketall: 17 850
Areal: 1036 km2

For mer info:
Stian Gulli Hanssen
Forretningsutvikler, Klosser Innovasjon AS
Tlf. 905 72 748

Kongsvinger kommune.no