Videreføring av omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen? Informasjonsmøte 20. sept 2021

Kongsvingerregionen har i flere år mottatt omstillingsmidler fra Innlandet (Hedmark) fylkeskommune. Dette er midler som har bidratt til bl.a å finansiere deler av Byregionprosjektet. Fra 2022 vil ikke lenger regionen få omstillingsmidler.

Det er nå gjort en arbeid og utarbeidet en sak om å videreføre omstillingsprogrammet med egen finansiering. I orienteringsmøte med formannskapene og næringsutvalgene/-komiteene i Kongsvingerregionen mandag 20. september, presenterte Rune Lund, kommunalsjef i Kongsvinger og Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon, Kongsvinger, hvordan dette kan gjøres videre.

Saken behandles i Kongsvingerregionen IPR 30. september, deretter i den enkelte kommune.

Møtet kan du se her.

 

Kongsirk – interkommunalt ombruksmarked

Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor og et anerkjent og effektivt virkemiddel for å oppnå målene i blant annet Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Målet med sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorda på best mulig måte. Det innebærer at vi blant annet beholder råvarer og materialer i kretsløpet gjennom ombruk og resirkulering.

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet til “Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor”. Dette er en videre påbygging av prosjektet “Circle Scan Kongsvinger Region” som ble fullført i 2020. «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor» består av etablering av tre sirkulære pilotprosjekter i offentlig sektor. Kongsirk er ett av disse pilotprosjektene.

Kongsirk er et ambisiøst ombruksprosjekt for regionens kommuner og interkommunale selskaper. Det skal gjennom prosjektet etableres et interkommunalt ombruksmarked for å omsette møbler og annet inventar ved bruk av den digitale gjenbruksplattformen Loopfront. Kongsirk vil være Norges første interkommunale ombruksprosjekt for omsetting av møbler og inventar!

Prosjektet har som hovedmål;

«Å oppnå klimagevinster så vel som økonomiske besparelser gjennom bedre og lenger utnyttelse av møbler og annet inventar»

Prosjektet skal sikre en omlegging til ombruk fremfor kast av møbler og inventar, slik at avfallsmengden reduseres, møbler og inventar få lenger levetid, og etterspørselen dreies mot reparasjon fremfor nykjøp. På sikt vil dette føre til mange positive effekter for kommunene og de interkommunale selskapene i regionen, som blant annet reduksjoner i kommunenes avfallsmengder, redusert utslipp av CO2-ekvivalenter og økonomiske besparelser.

Prosjektet er nå i en oppstartsfase, og mer informasjon om prosjektet vil derfor komme fortløpende.

 

Leder for prosjektet er Hanne Lundberg Hogseth

E-post: hanne.hogseth@inn.no

Telefon: 480 45 796

Oslo International Career Fair 28. september

Oslo International Career Fair arrangeres for første gang 28. september. Har din bedrift behov for å rekruttere kompetanse ?

Her kan du :

  • Møte hundrevis av internasjonale og nasjonale kandidater
  • Få mulighet til å markedsføre selskapet som positiv til internasjonale søkere.
  • Være tilstede på Oslo Innovation Week med et arrangement
  • Bli med på en koordinert innsats for å tiltrekke flere internasjonale talenter til Osloregionen
  • Få mulighet til å delta til et “pre-fair”-webinar hvor du får tips til hvordan du kan gjennomføre arrangementet.

Invitasjonen kan du lese her.

Agenda Innlandet 2021

12. august blir Agenda Innlandet-konferansen 2021 – i hele fylket!

Sammen med Agenda Innlandet har vi gleden av å invitere til Agenda Innlandet-konferansen 2021.

Agenda Innlandet er den viktigste møteplassen for næringsliv, politikere og kunnskapsmiljøene i Innlandet. Den 12. august avholdes det lunsjmøter på åtte ulike steder i Innlandet, der det er felles digital konferanse og en regional panelsamtale om Innlandet.

På drøyt to timer tart vi pulsen på Innlandet. Du får høre om ambisjonene for Innlandet fra både Erna, Jonas og Trygve, rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik, KS Innlandet og representanter for noen av fremtidens næringer i Innlandet. Og vi engasjerer både panelet og møtedeltakerne til en felles, regional samtale om Innlandet, våre muligheter og løsninger på utfordringene.

Det blir arrangert lunsjmøter i Kongsvinger, Elverum, Hamar, Tynset, Gjøvik, Valdres, Lillehammer eller Otta. Du kan også følge konferansen digitalt sammen med noen av de regionale panelsamtalene. Alle møteplassene vil selvsagt følge reglene for smittevern og det er et begrenset antall plasser.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

Program lunsjmøte i Høgskolesenteret i Kongsvinger 12. august

Regionrådet for Kongsvingerregionen og 7sterke inviterer til Agenda Innlandets regionsamling i Kongsvingerregionen. Dette blir et lunsjmøte som tar for seg hvorfor store nasjonale og internasjonale bedrifter velger Kongsvingerregionen som utgangspunkt for sine bedrifter. Deltakere i panelsamtalen er Trond Hagerud (Mapei), Jan Hultman (Glamox) og Erland Løkken (Bergene Holm). Programvert er Lars Løfsgård.

Tid: 11:00-13:00
Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 1-2.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

“Å samhandle i regionen er viktigere enn kommunegrenser”

Påstanden kommer fra en av 15 arbeidsgrupper i felles møte for kommunestyrene i Kongsvingerregionen 27. mai. Kommunestyrene i Kongsvingerregionen hadde felles møte 27. mai. Rundt 150 kommunestyremedlemmer deltok på digitalt møte. Møtet ble filmet, og hele møtet kan du se her.

 

Victor Norman, professor emeritus NHH, innledet med Demografiutvalgets rapport (NOU 205:15 – Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene)

Norman trakk blant annet fram:

Fraflytting fra distriktene har stoppet opp fordi det er så få unge igjen som kan flytte. Dette gjelde hele Norge, men med en forsterkning i Kongsvingerregionen.

Det er ikke nok unge igjen til at distriktene klarer å reprodusere seg selv.

Folketall i seg selv er ingen interessant størrelse. Målet må være gode samfunn, samfunn som det er godt å bo i og økonomisk bærekraftige; Demografisk bærekraft.

Virkeligheten i distriktskommunene er blitt en annen.

Bolyst – man må dyrke formatet man har. Vi kan ikke

Et særs spennende innlegg, hvor Norman også diskuterte synspunkter med deltakerne. Du kan se innlegget med påfølgende diskusjon her.

 

 

“Ung involvering” er et prosjekt, finansiert av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet og kommunene i Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune er eier av dette 3-årige prosjektet. Prosjektet har fokus på unge som står utenfor arbeidslivet.

Prosjektet er i startfasen, og ble presentert av Lars Andreas Uglem (rådmann Kongsvinger), Mai-Britt Aasen (leder NAV Kongsvinger) og Hilde Opberget (prosjektleder).

Presentasjon 27 mai felles kommunestyremøte Ung involvering

 

Møtedeltakerne ble delt inn i grupper for gruppearbeid relatert til dagens innledere. Det ble gjort mye godt arbeid i gruppene. Resultatet av dette arbeidet kan du lese her: Innspill fra grupperarbeid i felles møte kommunestyrene 27.05.21

Circle Scan Kongsvinger Region – først i Norge!

Norges første Circle Scan er nå fullført her i Kongsvingerregionen. I den siste workhopen ble det etablert handlingsplaner for fire sirkulære pilotprosjekter. Disse vil bidra til mindre CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse, nye sirkulære arbeidsplasser og offentlige besparelser.

Sammen med representanter fra offentlig sektor og næringsliv har Kongsvingerregionen gjennomført en Circle Scan (også kalt City Scan) for byggenæringen. 

– Circle Scan er et verktøy for å løse framtiden utfordringer og nå bærekraftsmålene, sier prosjekteier Anne Huse fra regionsrådet.

Innlandet fylke har de en ny, ambisiøs strategi med fokus på bærekraft. Regionsrådet mener at Circle Scan har vært med til  å gi konkret innhold til deler av strategien. Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, støtter opp under budskapet fra Huse.

– Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte, og vi har en ambisiøs regional næringsstrategi med bærekraft som et viktig satsingsområde. Nå kan vi ta ledertrøyen innenfor sirkulærøkonomi, sier Hvithammer.

I sirkulærøkonomi er målet å gjenbruke eller ombruke alle råmaterialer slik at det ikke produseres avfall. Hvithammer understreker at de har gode råvarer i tømmeret i regionen, og har en byggebransje som er stor og ledende. Effekten av å bli mer sirkulær i denne sektoren er derfor høy.

 

Hør hvordan vi jobber med sirkulærøkonomi. Regionrådsleder Knut Hvithammer (ordfører Sør-Odal), Trond Sørensen (GIR), Anne Huse (regionrådet), Eva Snare (Nord-Odal kommune), Ole Gunnar Holen (Sør-Odal kommune), Jon Guttormsen (Topos arkitektur) og Sofie Pindsle (Circular Norway) forteller om metoden og et pågående sirkulært byggeprosjekt.

Samarbeidsprosess med mange interessenter

Prosjektet har vart et år og har involvert både politikere, offentlig administrasjon og aktører fra bygg- og anleggsnæringen i de seks kommunen i regionen.

– Vi er veldig fornøyde med prosessen i Circle Scan Kongsvinger. Samarbeidet har vært helt unikt, og vi er imponert over det lokale engasjementet som har ført til at flere piloter allerede er iverksatt, sier Jordi Pascal, prosjektleder Circle Economy.

Prosjektet har vært ledet av nederlandske Circle Economy i samarbeid med Circular Norway og har gått over fire faser der sentrale aktører fra lokalsamfunnet har deltatt. I fase en kartlegges regionens sosioøkonomiske forhold. Deretter utføres en materialstrømsanalyse, så utvikles strategier for økt sirkularitet. Til sist lages handlingsplaner for sirkulære piloter.

– Circle Economy har veldig gode verktøy for å engasjere og involvere folk. Det har også vært veldig godt å ha med seg Circular Norway som det norske bindeleddet for forankring i metodikken, forteller Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune og lokal prosjektleder.

Solid lokal innsats

Sofie Pindsle har vært Circular Norways prosjektressurs. Hun fremhver at de sirkulære pilotene i fase fire er viktige slik at dette ikke bare blir en skrivebordsøvelse.

– Handlingsplanene som er utviklet viser både samfunnsnyttige effekter, såvel som de økonomiske besparelsene som kommer av at man gjenbruker flere materialer, sier Pindsle som er svært fornøyd med den lokale innsatsen i Kongsvingerregionen.

Les mer om pilotene her

Daglig leder for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap, Trond Sørensen, bekrefter at prosjektet har medført økt sirkulær praksis.

– I prosjektet utfordrer vi avfallspyramiden. Avfallspyramiden begynner nederst med å legge ting på deponi. Og så er det energigjenvinning eller brenning av søppel, deretter er det materialgjenvinning, og øverst er det ikke å produsere avfall. Det er dit vi vil. Det krever en endring hos forbrukerne, og hos produsentene. I fremtiden skal vi ikke lage avfall, men ting som kan brukes om igjen. 

– Ved siden av å øke sirkulariteten så bidrar Circle Scan også til at Kongsvingerregionen leverer på seks ulike bærekraftsmål. Dette er noe kommunene også måles på, så Circle Scan er relevant også innenfor bærekraftsmålene, sier Pindsle.

 

Revidering av næringsstrategi for Kongsvingerregionen 2016-2028

Revidering av næringsstrategi for Kongsvingerregionen 2016-2028

Næringsstrategi for Kongsvingerregionen 2016-2028 er under revidering. Prosjektleder ved Byregionprogrammet Lars Gillund leder arbeidet i tett samarbeid med Kongsvingerregionens ordførere, næringsrådgivere, regionråd og næringsliv.

Høringsfrist 12.11
Vi inviterer nå deg til å gi innspill på konkrete fokusområder tilknyttet hovedstrategiene.

Høringsuttalelser sendes til post@klosser.no eller til Klosser Innovasjon, Markensvegen 1B, 2212 Kongsvinger innen 12.11 og merkes «Høringsuttalelse næringsstrategi».

Næringsstrategien skal behandles av regionrådet 19.11 og deretter i den enkelte av kommunene.

Slik ble Drømmehelga for Ine og Marcus i Kongsvingerregionen

Ine Lindseth Slettbakken og Marcus Borger fikk den glade nyheten om at de var vinnere av “drømmehelga” rett før sommerferien. Den siste helgen i august kom paret “hjem” og la ut på en reise for å oppleve mulighetene i Kongsvingerregionen. Utenom en omfattende pakkeliste så har de ikke hatt noen anelse om hva som venter.

Helga i korte trekk

Første stopp på reisen var Pan tretopphytter i Åsnes. Da de våknet etter en god natts søvn blant tretoppene visste de lite om at de noen timer senere skulle svinge seg fra tre til tre i Gjesåsen klatrepark, fiske med Explore Finnskogen, spise middag ved bålet og sove i Lavvo på en øde øy i Røgden.
Lørdag startet dagen med en fartsfylt båttur til fastlandet etter overnatting på Storholmen. Gleden var stor da de to fikk beskjed om at neste stopp på reisen var velværehotellet Finnskogtoppen. Etter noen timer med ren velvære fikk de beskjed om å møte i Kongsvingerhallen, hvor “To sprelske” ventet ved klarteveggen. Litt senere fikk paret en varm velkomst og historiefortelling av Lars Ovlien på Kongsvinger Festning. Ordfører i Kongsvinger, Margrethe Haarr, og Runa Sørlie Rekstad med kollega Erik Øvrum fra SSB Kongsvinger tok turen til for å snakke om karrieremuligheter i regionen. Etter en nydelig middag ved Festningen Hotel & Resort gikk paret videre til Kafé Bohem i Øvrebyen hvor artist Kenneth Norum fylte lokalene med stemningsfulle toner.
Søndag startet med kongelig frokost på festningen før avreise til Eidskog kommune. På Magnor Glassverk ble de møtt av Cato Amundsen som viste frem glassblåsefaget. Det ser forholdsvis enkelt ut når en dreven glassblåser former glass. Paret fikk erfare at det ikke er like enkelt som det kunne se ut. Litt senere og noen meter bort i gata disket Ingelsrud Konditori opp med lekre smørbrød, baristakaffe og hvetebakst til lunsj. Rett før avreise til helgens siste stopp fikk Ine og Marcus vite at vannski var helgens siste utfordring.

Vel fremme på Slåstad Vannskiklubb ble paret godt tatt imot av Knut Einar Kvisla med juniorlandslaget og andre engasjerte i klubben. Sondre Stalheim fremførte triks, slalom og hopp sammen med sine lagkamerater. Imponerende nok så mestret både Ine og Marcus vannski. Sistnevnte ble utfordret til å hoppe og stod allerede på tredje forsøk.

Hele helgen fikk Ine og Marcus kjøre en splitter ny Mercedes GLB. Takk til Kongsvinger bilsenter for lån av bil.

Kortfilm

Resultatet av drømmehelga blir en kortfilm som skal vise frem mulighetene i Kongsvingerregionen. Mats Birkeund og Hallvard Kolltveit har fulgt paret gjennom kameralinsa hele helgen. – Målet er å lage en så naturlig kortfilm som mulig uten for mye regi, og det ser det ut til at vi får til med det materiellet vi nå har sanket inn, sier regissør Mats Birkelund fornøyd. Filmen skal være klar i løpet av høsten, men blir det for lenge å vente så kan man glede seg over “behind the scenes” filmklipp og bilder fra helga på Kongsvingerregionens Instagram-profil.

Bli med bak kulissene i drømmehelga! Se arkiverte historier (stories) i mappen “drømmehelga” rett over nyhetsfeeden.

Kompetanserekruttering og reiseliv hånd i hånd

Drømmehelga-prosjektet er en del av omdømme- og kompetanserekrutteringsprogrammet i Kongsvingerregionen. Har man som gjest fått et godt inntrykk av et sted så vil naturlig nok sannsynligheten være større for at man faktisk vurderer å flytte til det stedet på et senere tidspunkt. Vårt mål med drømmehelga er nettopp det, at Ine og Marcus skal få et godt inntrykk, dele det med sin krets, og kanskje til og med én dag ta med seg sin kompetanse og vurdere å flytte «hjem» til regionen, sier utviklingssjef i Kongsvingerregionen, Lars Gillund.
Kongsvingerregionen retter en stor takk til alle involverte aktører i Drømmehelga og ser frem til lansering av filmen i høst.

Hvem vant sommerkonkurransen?

 

I sommerens konkurranse på Facebook og Instagram utfordret vi våre følgere på hvor godt de kjenner Kongsvingerregionen. Det er gledelig å se at flere hundre har vist engasjement i konkurransen gjennom sommeren.

Tre heldige deltakere premieres for sitt engasjement i sommerens fleip eller fakta-konkurranse. Her er de tre vinnerne:

1. premie: Mette Elisabeth Myrvold. 4 stk Happy Champagneglass i de glade fargene rosa, blå, gull og grønn fra Magnor Glassverk.
2. premie: Astrid Dahl.  Tokyo TBH stormlykt/vase 165 cm fra Magnor Glassverk.
3. premie: Marte Spigseth. Tokyo TBH stormlykt/Vase 105mm fra Magnor Glassverk.

Vi gratulerer!

Følg gjerne Kongsvingerregionen på Instagram og Facebook i høst og få med deg nyheter fra regionen.

Kan du tenke deg å få vite hva som var fleip eller fakta? Her er alle svarene:

Spørsmål 1: 
Kongsvingerregionen er en av Norges sterkeste landbruksregioner. I regionen ligger Norges to største potetprodusenter, Grue og Åsnes. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 2: 
I gjennomsnitt spiser hver nordmann 7,1 kg potetgull eller snacks per år. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 3: 
Kongsvinger sykkelfabrikk, O. Westby, var den første produsenten av sykler i Norge.

Svar: Fleip. Men Kongsvinger sykkelfabrikk, O. Westby, bygde den første norskfabrikerte sykkelen i 1897.

Spørsmål 4: 
Magnor Glassverk ble opprinnelig etablert i 1896 som Geijersfos Glasverk. Den første tiden var glassverket nærmest en parallell bedrift til svenske Eda Glasbruk. Navnet de har i dag fikk bedriften i år 1905, som en del av den Norske unionsoppløsningen. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Rett svar: Magnor Glassverk ble etablert som offisielt navn i 1972/1973.

Spørsmål 5: 
Flisa trykkeri er den største aktøren innen grafiske tjenester mellom Oslo og Trondheim. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 6: 
Det populære skomerket TagYourShoes ble etablert i 2013 av gründeren Luisa Arango som er fra Colombia. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 7: 
Det offisielle ønske fra Sør-Odal kommune om utbygging av riksvei 2 skjedde i 1975. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Det riktige svaret er 1984.

Spørsmål 8: 
Jernbanestrekningen fra Kongsvinger til Flisa ble åpnet allerede i 1893. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 9: 
Kongsvingers golfklubb ble for sjette året på rad stemt frem som Norges beste golfbane under prisutdelingen World Golf Awards i 2019. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 10: 
Kongsvingerregionen består av følgende seks kommuner: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 11: 
Orkla produseres omtrent 1 milliard tannstikkere årlig i Orkla-fabrikken på Flisa. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 12: 
Glomma renner gjennom fire av våre kommuner: Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Rett svar: Glomma renner gjennom Kongsvinger, Sør-Odal, Grue, Åsnes.

Spørsmål 13: 
7sterke har i dag 77 medlemsbedrifter som til sammen har 10 mrd. kr. i omsetning. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta.

Spørsmål 14: 
Kongsvinger festning er en av regionens største attraksjoner. Arbeidet med å reise byggverket startet på 1300-tallet. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Rett svar: Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra 1673 til 1784.

Spørsmål 15: 
Supporterklubben til Kongsvinger IL Toppfotball ble stiftet i forbindelse med nedrykket fra toppserien i 1999. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. KILSK ble stiftet allerede 16. februar 1977.

Spørsmål 16: 
Vrangselva renner fra Lierfløyta i Kongsvinger kommune og gjennom Eidskog kommune og videre over grensen inn i Eda kommune i Sverige. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 17: 
Kongsvinger festning vant i 2017 pris for beste festnings- og slottshotell i Europa. Prisen bærer navnet Historic Hotel Castle Award. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 18: 
Storsjøen i Odalen er kjent for Storsjøudyret, en skapning som siden midten av 1800-tallet er sett med ca. ti års mellomrom, og beskrives som en 25 meter lang skapning. Fleip eller fakta?

Svar: Åpenbart fleip. Men sjøen rommer hele 18 ulike fiskeslag, deriblant Gjedde som kan veie opp til 30 kg.

Spørsmål 19: 
Glomma regnes som Nord-Europas lengste sandstrand, fra Gråsand nord for Kongsvinger, til Eidsfossen i Våler. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Det er fin sandstrand flere steder langs Glommas bredd, men ikke sammenhengende.

Spørsmål 20: 
I 2003 ble Norges største elg felt ved Velta i Åsnes. Det var en 52-tagger med en slaktervekt på 782 kilo. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip.

Spørsmål 21: 
Rundkjøringa i Rv2 på Flisa dekorert med kaffekopper. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 22: 
Flisa har «verdens» største tannstikke. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Spørsmål 23: 
Holtbergmasta i Kongsvinger er et populært turmål for mange. Masta er 250 meter høy. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Rett svar er 163 meter høy.

Svar: Fakta

Spørsmål 24: 
Industriklyngen 7sterke henviser til de 7 bedriftene som startet foreningen. Fleip eller fakta?

Svar: Fleip. Industriklyngen 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Kongsvingerregionen.

Spørsmål 25: 
Det er mulig å padle sammenhengende fra Svullrya på Finnskogen til Stockholm og Göteborg. Fleip eller fakta?

Svar: Fakta

Sommerkviss: Fleip eller fakta?

 

Test din lokalkunnskap i vår sommerkonkurranse på Facebook og Instagram. Lørdag 4. juli, slippes første kvisspost. Delta og få med deg venner og kjente! Svarer du fleip eller fakta?

Delta og bli med i trekningen av tre flotte premier fra Magnor Glassverk:

1. premie: 4 stk Happy Champagneglass i de glade fargene rosa, blå, gull og grønn. Veil. pris kr 1.308,-
2. premie: Tokyo TBH stormlykt/vase 165 cm. Veil. pris kr 460,-
3. premie: Tokyo TBH stormlykt/Vase 105mm. Veil. pris kr 409,-

Svarer du på flere poster er sjansene større for å vinne.

Konkurransen vises på Kongsvingerregionens Instagram– og Facebook-side fra lørdag 4. juli til torsdag 20. august 2020.
Vi annonserer tre heldige vinnere fredag 21. august 2020 i våre SoMe-kanaler. Vinnerne kontaktes via messenger.

#norgesgrønnehjerte #sommerkviss #rettihjertet