#treffes på Solør Mart’n 2. juli kl. 12-15

I forbindelse med årets Solør Mart’n vil et knippe Solørbedrifter og -kommuner stå på stand på Flisa Stormarked (gamle Spar-butikken). Vi inviterer utflyttere, innflyttere og andre som vil treffe spennende bedrifter med kompetansebehov. 

Møt opp mellom kl. 12 og 15 og ta en prat med de bedriftene og kommunene som stiller ut. Det skjer mye spennende i Kongsvingerregionen for tiden, og det kan være vel anvendt tid å ta en prat om hva som skjer i det lokale næringslivet nå og fremover.

Det blir innslag fra scenen fra Forestia kl. 12.30, 13.30 og 14.30 og Skaslien Gjestgiveri kl. 13.00 og 14.00 – VELKOMMEN INNOM!

 

Utstillende bedrifter og kommuner er:

A2media AS

Entrack AS

Flisa Camping

Forestia AS

Grensen Experience

Grue kommune

Klosser Innovasjon AS/Kongsvingerregionen

Klubben AS

Kompass Bygg AS

Skaslien Gjestgiveri AS

Solør Næringshage

Sparebank1 Østlandet

Våler kommune

Åsnes kommune

 

 

 

 

 

 

Innlandet trenger #innsikt

Sammen med det nye forskningssenteret CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft går Høgskolesenteret, 7sterke og Klosser sammen om å lage en ny kunnskapsarena for samfunns- og næringsutvikling i Kongsvingerregionen, med navn #innsikt.

Continue reading

Løsningene finnes lokalt!

Det er de som har skoene på som best vet hvor den trykker.

I tett samarbeid med de unge og de som finnes rundt dem, vil “Ung inkludering” gjennom en ny og positiv tilnærming finne ut hva som fungerer og hvor vi finner de gode løsningene.

Prosjektet Ung Inkludering i Kongsvingerregion ble etablert med bakgrunn i at en alt for stor del av unge mellom 18 og 35 år står utenfor arbeidsliv og skole.

 – Det var behov for å gjøre noe. Vi vet jo at det nærmest «florerer» av ungdomsprosjekter rundt omkring i landet. Tross nasjonale reformer og tiltak har resultatene så langt vært begrenset. Både kommunene og NAV gir uttrykk for at de ikke klarer å finne nye løsninger. Gjennom HiNN fikk vi kjennskap til en metodikk som er benyttet andre steder i verden, og som ser ut til å fungere bra. Denne metoden kalles «Positive deviance», PD, som oversettes til «positive avvik» på norsk. Det handler om å finne ut hva som gjør at enkelte ungdommer klarer seg mot alle odds, hva er det som gjør at de lykkes til tross for, sier prosjektleder Marianne Grøndahl Pedersen.

Prosjektet Ung Inkludering er et utviklings-, og innovasjonsprosjekt, og er et samarbeid mellom de seks kommunene i Kongsvinggerregionen, NAV, Statsforvalteren, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet, HiNN. Prosjektet varer til utgangen av 2023 med følgeforskning fra HiNN.

 

Dialog med ildsjeler og ressurspersoner

Det er de som jobber og bor i kommunen som kjenner til utfordringene og kan si noe om hva vi lykkes med. Prosjektet gjennomførte derfor sju digitale dialogmøter med rundt 120 ulike fagpersoner rundt om i kommunene i slutten av januar. Deltakerne kom fra frivilligheten, skole, barnehager, næringsliv, helsesykepleiere, SLT-koordinatorer, ansatte i kultur, NAV-veiledere, PPT, sykepleiere, FAU, psykologer i tillegg til andre viktige ressurspersoner for barn og unge. Mange er ildsjeler som vet mye om ungdom som ikke lykkes i skolegang og arbeidsliv med et brennende ønske om å finne gode løsninger for å få flere til å lykkes. – En av utfordringene som det pekes på er mangelen på en felles arena å jobbe sammen på for å ivareta de ungdommene som trenger det. Vi trenger samarbeid på tvers av enheter og kommuner, slik at vi kan spille hverandre gode, understreker Grøndahl Pedersen.

 

De unges stemme er viktig

Det er de unge selv som vet hvordan det er å være ung. Det er de som har erfaringene vi ønsker å lære av. Gjennom intervjuer, dialogmøter, workshops og tett samarbeid med de unge på de unges arenaer, skal deres erfaringer tillegges stor vekt i arbeidet.

 

Gode tilbakemeldinger

Prosjektlederen forteller at tilbakemeldingene etter de første møtene har vært svært positive. Det er mange som har et stort engasjement for ungdommen, og som ser at de har en viktig rolle i deres liv. Prosjektet vil følge opp dialogmøtene i januar med egne arbeidsmøter, workshops, i begynnelsen av april. – Vi arrangerer kommunevise og fysiske arbeidsmøter med ildsjeler og ulike fagpersoner. Så må vi sammen finne ut av hvordan vi – samlet sett- kan bidra til at flere unge lykkes som jo er målet med dette prosjektet, sier Grøndahl Pedersen.

 

Internasjonal metodikk

PD-tilnærmingen er så langt ikke mye brukt i Norge, men metoden er brukt i over 65 land til å løse et bredt spekter av sosiale og organisatoriske utfordringer. Utgangspunktet i PD er at det alltid eksisterer noen individer eller grupper som finner løsninger og som lykkes, til tross for lik tilgang til ressursene. Disse «noen» er de positive avvikene. Det vil si at man må lete etter, og ha fokus på, løsninger fremfor problemene, forklarer Grøndahl Pedersen.

For å lære mer om tilnærmingen PD kan du se denne videoen på 3 minutter: What is the Positive Deviance Approach?

Interessant å følges av forskning

– Å følges tett av forskningen er både interessant og nyttig. Vi får metodeveiledning, bistand til nettverksanalyser og ellers mange gode råd og tips som vi bruker aktivt i prosjektarbeidet, sier Grøndahl Pedersen. Samarbeidet med HiNN bidrar til at vi jobber mer kunnskapsbasert og vi har tilgang til forskere med ulik kompetanse som har jobbet med ulike faglige tilnærminger og metoder, så dette er utrolig spennende, avslutter Grøndahl Pedersen.

Veien videre

Mange har allerede meldt seg på til workshops i april, men vi har plass til flere.  Har du tanker og erfaringer om hva som fungerer godt i ditt arbeid, i ditt fagmiljø og på din arbeidsplass? Hva opplever du som utfordrende? Har du ideer om hva som kan gjøres bedre? Ønsker du mer samhandling innad i kommunen og i regionen? Har du en tro på at man sammen kan komme frem til bedre løsninger som på sikt hindrer ungt utenforskap? Har du et ønske om å gjøre en forskjell i dette arbeidet?  Da er dette et samarbeid du vil være en del av.

Les mer om prosjektet her.

Jubel for ny industrietablering!

First Seafood etablerer Norges mest moderne fiskefileterings-anlegg på SIVA i Kongsvinger. Med anlegget i Kongsvinger tar First Seafood hjem produksjon som i dag foregår i utlandet. Det betyr nye arbeidsplasser i Kongsvingerregionen og økte Norske eksportinntekter. Satsningen er derfor viktig både for nasjonen og Kongsvingerregionen.

– Anlegget i Kongsvinger vil ta imot laks som kommer på trailer fra Vestlandet og Nord-Norge. Lokasjonen i Kongsvinger er perfekt da den både ligger nære Gardermoen og nært markedet forøvrig forteller Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood.

Fisken som kommer fra kysten må være to til tre dager gammel før en kan fjerne bein fra fileten etter at den er slaktet. Det passer perfekt med den tiden det tar å transportere den til Østlandet forteller Sundnes.

Fabrikken som etableres i Kongsvinger vil i første omgang ha 35 arbeidsplasser, men Sundnes håper på at det vil kunne økes til ca 60 etter relativt kort tid.

– Teoretisk kapasitet i fabrikken er 60 tonn råstoff pr dag og det vil være vår målsetning på sikt. Dette tilsvarer en omsetning på nærmere 1 milliard.

Sundnes presiserer også at etablering av en filetfabrikk i nærheten av Oslo og Gardermoen vil være besparende på logistikk kostnader, og gi et lavere CO² avtrykk enn den produksjonen som gjøres i dag. I tillegg vil produksjonen i Kongsvinger gi økt holdbarhet for sluttkundene og derfor redusere svinn. Kongsvinger som lokasjon åpner i fremtiden opp for bruk av jernbane på logistikk.

Sundnes roser aktørene i Kongsvingerregionen for den bistanden og støtten de har fått i forbindelse med etableringsprosessen.

Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood

– Mottakelsen vi har fått i Kongsvinger har vært avgjørende for etableringen i Kongsvinger! Klosser Innovasjon har hjulpet oss med ulike avklaringer underveis og bidratt til å sørge for at prosessen har gått smidig. Jeg vil si at det å ha Klosser er svært viktig for Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune har hele veien vært imøtekommende, og vi føler oss varmt velkommen i regionen.

Det viktigste nå fremover blir å få rekruttert folk riktig kompetanse til fabrikken forteller Sundnes.

– Automatiseringen gjør at kravet til kompetanse er mye høyere enn tidligere. Vi trenger fagarbeidere og flinke folk i alle ledd. Vi er spesielt opptatt av å rekruttere unge med arbeidslyst. For ungdom som har evne og vilje til å jobbe og lære kan vi tilby en spennende karrierevei avslutter Sundnes.

Klosser som har jobbet med etableringen av First Seafood jubler for etableringen.

– Dette er en svært viktig etablering både for regionen og Norge. Når bearbeiding av Norsk laks tas hjem fra utlandet betyr det flere nye norske arbeidsplasser og økt nasjonal verdiskapning. Etableringen vil i tillegg gi store ringvirkninger lokalt! Klosser har i flere år, sammen med ulike aktører i regionen, jobbet intenst med å stimulere til etablering av nye i industribedrifter og det er fantastisk for Kongsvingerregionen når dette lykkes. Det er få steder på Østlandet hvor det skjer så mye spennende innen industriutvikling som i Kongsvingerregionen – både i den eksisterende industrien og gjennom nye industrietableringer. Det har vært en glede å jobbe med så gode industrigründere som First Seafood og Berggren sier Ola Boisen og Stian Gulli Hansen i Klosser.

Et kraftsenter for innovasjon

Pressemelding 27. januar 2022

Storsatsing på innovasjon i Kongsvinger

Sparebankstiftelsen Hedmark går sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen Eiendom
for å bygge Innlandet Science Park i Kongsvinger.

Sparebankstiftelsen Hedmark, Høgskolen Eiendom og Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) samler sine ressurser for å bygge Innlandet Science Park i Kongsvinger. Sammen skal de reise et bygg på rundt 5.000 kvadratmeter på høyskoleområdet hvor forskning og innovasjon skal bidra til utvikling av nye bedrifter, såvel som å utvikle etablerte virksomheter.

— Vi er nå i ferd med å realisere Innlandet Science Park med satsingen i Kongsvinger. Vi skal sammen utvikle en nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor utvalgte forsknings- og næringsområder. Kongsvinger ligger først i løypa etterfulgt av Hamar og etter hvert Elverum, sier Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

En Science Park er et “økosystem” hvor høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

Dobloug påpeker at konseptet er velutprøvd. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. I sum – og gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping.

Forskningsløft

Sparebankstiftelsen Hedmark har siden 2017 støttet Høgskolesatsingen i Kongsvinger med 34 millioner kroner. Leder for gaver og samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark, Kristin Vitsø Bjørnstad, er imponert over hva Kongsvinger-regionen har fått til de siste årene med Høgskolesenteret i spissen.

— Det har vært jobbet svært godt i miljøet rundt Høgskolesenteret og det er rett og slett imponerende arbeid bak satsingen på bærekraft og digitalisering hvor forskningssenteret er sikret solid finansiering fremover, sier Vitsø Bjørnstad.

Sparebankstiftelsen Hedmark planlegger også å kanalisere et titalls millioner kroner årlig, av sine utdannings- og forskningsmidler, til aktivitet som finner sted i Innlandet Science Park – for å forsterke satsingen. I Innlandet Science Park legges det opp til et samspill mellom Kongsvinger, Hamar og Elverum. 

— Det er lagt en solid grunnmur i Kongsvinger som er svært viktig for å realisere visjonen om Innlandet Science Park. Ved et nært samarbeid mellom forskningssentrene skal vår region løftes opp og kunne konkurrere med gode miljøer både nasjonalt og internasjonalt, sier Kristin Vitsø Bjørnstad.     

For å skape dette økosystemet legges det til rette for gode møteplasser og aktiviteter som gjør det mulig for mennesker å møtes og utvikle samarbeid og ideer.

Nybygget er planlagt å stå ferdig høsten 2023. 

Store ambisjoner

— Dette vil utvilsomt bidra til å løfte aktivitetsnivået rundt høgskolen. Vi er utrolig stolte og takknemlige over at Sparebankstiftelsen Hedmark ser potensialet og bidrar så tungt til satsingen i Kongsvinger. Dette bidrar til å videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby, noe som igjen vil løfte regionen og næringslivet til nye høyder, sier Vegard Herlyng, daglig leder i HIK.

Innovasjonsaktøren Klosser har allerede skrevet avtale med partene om å flytte inn i det nye bygget. Deres rolle blir viktig i arbeidet med å gjøre Innlandet Science Park til en ledene arena for innovasjon og entreprenørskap.

 

— For Klosser er det viktig med en samlokalisering sammen med høgskolen og det nye forskningssenteret. Vi ønsker med dette å enda sterkere kunne være et bindeledd mellom næringslivet og fremtidens kompetanse, sier Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon Kongsvinger.

Gillund forteller at regionen er godt i gang med å bygge et nasjonalt ledene økosystem i Kongsvinger innen bærekraft og digitalisering, med forskning, utdanning, innovasjonsselskap og mer.

— Dette er en veldig viktig satsning for regionen. Gode lokaler og fasiliteter for innovasjon og deling av kunnskap er svært viktig for næringslivet og vil bidra til økt verdiskapning, legger Gillund til.

Herlyng og Gillund gleder seg over at Science Park i Kongsvinger også vil inkludere Telenors avdeling med 100 ansatte.

— For bedrifter vil samlokalisering i Innlandet Science Park kunne gi mange positive effekter. For eksempel samarbeid om rekruttering, felles arrangementer og aktiviteter knyttet til studietilbudene i eksempelvis digital ledelse, forretningsutvikling og bærekraftsøkonomi, sier Herlyng.

Det legges også til rette for ytterligere utvidelser for etablering av kunnskapsbasert virksomhet i fremtidige byggetrinn.

Samling om offentlige anskaffelser i Kongsvingerregionen

Næringsforum for Kongsvingerregionen ved kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Nord-Odal, Eidskog og Nord-Odal inviterer til møteplass om offentlige anskaffelser.

17 mars, kl. 12:30 – 16:10

Ved å sette innkjøp på agenda ønsker vi å løfte lokalt næringsliv ved å stimulere til at flere motiveres til å levere til det offentlige og gi innsikt i hva som kreves for å lykkes.
Arrangementet er gratis.

Meld deg på allerede idag!

Påmelding

Fornavn
Field is required!
Field is required!
Etternavn
Field is required!
Field is required!
Bedrift
Field is required!
Field is required!
E-post
Field is required!
Field is required!
Telefon
Field is required!
Field is required!
Evt. matallergier ?
Field is required!
Field is required!
Ved å fylle ut dette skjema aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til kongsvingerregionen.no sin personvernpolicy. Les mer om vår personvernerklæringMålgruppe

Leverandører som ønsker å delta(r) i offentlige anbudskonkurranser og bli mer konkurransedyktige

Program

12.30-13.00 : Registrering og lunsj

13.00 – 13.05 :  Velkommen v/ regionrådsleder for Kongsvingerregionen

13.05 – 13.25 :  Hvordan komme i gang? Hvordan skjer anbudsprosessene i det offentlige? Informasjon og verktøy v/ Terje Øverby innkjøpssjef, Regionalt innkjøp Kongsvingerregionen (RIIK)

13.25 – 13. 50 :  Hvordan lage tilbud? v/ Øystein Sætrang, innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune

13.50 – 14.00 :  Presentasjon av fiktivt konkurransegrunnlag, v/Øystein Sætrang innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune

14.00 – 14.50 :  Gruppeoppgave. Gruppene utformer forslag til tilbud

14.50-15.00 :  Pause

15.00 – 15.10 :  Erfaringer med å lage tilbud og ha det offentlige som kunde v/ Per-Otto Sletten, Flisa Trykkeri og Erik Heggelund, Klubben AS

15.10 – 16.00 :  Evaluering av tilbud Spørsmål og diskusjon. v/ Øystein Sætrang, innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune og Terje Øverby innkjøpssjef, Regionalt innkjøp Kongsvingerregionen (RIIK)

16.00 – 16.10 :  Oppsummering og avslutning

Ta kontakt for mer info: Ann-Kristin Torgersen Aamodt, tlf. 990 36 495,
e-post: ann.kristin@klosser.no

Logo-Liggende-Farger
6kommuner
Innlandet-fylkeskommune

Videreføring av omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen? Informasjonsmøte 20. sept 2021

Kongsvingerregionen har i flere år mottatt omstillingsmidler fra Innlandet (Hedmark) fylkeskommune. Dette er midler som har bidratt til bl.a å finansiere deler av Byregionprosjektet. Fra 2022 vil ikke lenger regionen få omstillingsmidler.

Det er nå gjort en arbeid og utarbeidet en sak om å videreføre omstillingsprogrammet med egen finansiering. I orienteringsmøte med formannskapene og næringsutvalgene/-komiteene i Kongsvingerregionen mandag 20. september, presenterte Rune Lund, kommunalsjef i Kongsvinger og Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon, Kongsvinger, hvordan dette kan gjøres videre.

Saken behandles i Kongsvingerregionen IPR 30. september, deretter i den enkelte kommune.

Møtet kan du se her.

 

Kongsirk – interkommunalt ombruksmarked

Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor og et anerkjent og effektivt virkemiddel for å oppnå målene i blant annet Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Målet med sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorda på best mulig måte. Det innebærer at vi blant annet beholder råvarer og materialer i kretsløpet gjennom ombruk og resirkulering.

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet til “Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor”. Dette er en videre påbygging av prosjektet “Circle Scan Kongsvinger Region” som ble fullført i 2020. «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor» består av etablering av tre sirkulære pilotprosjekter i offentlig sektor. Kongsirk er ett av disse pilotprosjektene.

Kongsirk er et ambisiøst ombruksprosjekt for regionens kommuner og interkommunale selskaper. Det skal gjennom prosjektet etableres et interkommunalt ombruksmarked for å omsette møbler og annet inventar ved bruk av den digitale gjenbruksplattformen Loopfront. Kongsirk vil være Norges første interkommunale ombruksprosjekt for omsetting av møbler og inventar!

Prosjektet har som hovedmål;

«Å oppnå klimagevinster så vel som økonomiske besparelser gjennom bedre og lenger utnyttelse av møbler og annet inventar»

Prosjektet skal sikre en omlegging til ombruk fremfor kast av møbler og inventar, slik at avfallsmengden reduseres, møbler og inventar få lenger levetid, og etterspørselen dreies mot reparasjon fremfor nykjøp. På sikt vil dette føre til mange positive effekter for kommunene og de interkommunale selskapene i regionen, som blant annet reduksjoner i kommunenes avfallsmengder, redusert utslipp av CO2-ekvivalenter og økonomiske besparelser.

Prosjektet er nå i en oppstartsfase, og mer informasjon om prosjektet vil derfor komme fortløpende.

 

Leder for prosjektet er Hanne Lundberg Hogseth

E-post: hanne.hogseth@inn.no

Telefon: 480 45 796

Oslo International Career Fair 28. september

Oslo International Career Fair arrangeres for første gang 28. september. Har din bedrift behov for å rekruttere kompetanse ?

Her kan du :

  • Møte hundrevis av internasjonale og nasjonale kandidater
  • Få mulighet til å markedsføre selskapet som positiv til internasjonale søkere.
  • Være tilstede på Oslo Innovation Week med et arrangement
  • Bli med på en koordinert innsats for å tiltrekke flere internasjonale talenter til Osloregionen
  • Få mulighet til å delta til et “pre-fair”-webinar hvor du får tips til hvordan du kan gjennomføre arrangementet.

Invitasjonen kan du lese her.

Agenda Innlandet 2021

12. august blir Agenda Innlandet-konferansen 2021 – i hele fylket!

Sammen med Agenda Innlandet har vi gleden av å invitere til Agenda Innlandet-konferansen 2021.

Agenda Innlandet er den viktigste møteplassen for næringsliv, politikere og kunnskapsmiljøene i Innlandet. Den 12. august avholdes det lunsjmøter på åtte ulike steder i Innlandet, der det er felles digital konferanse og en regional panelsamtale om Innlandet.

På drøyt to timer tart vi pulsen på Innlandet. Du får høre om ambisjonene for Innlandet fra både Erna, Jonas og Trygve, rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik, KS Innlandet og representanter for noen av fremtidens næringer i Innlandet. Og vi engasjerer både panelet og møtedeltakerne til en felles, regional samtale om Innlandet, våre muligheter og løsninger på utfordringene.

Det blir arrangert lunsjmøter i Kongsvinger, Elverum, Hamar, Tynset, Gjøvik, Valdres, Lillehammer eller Otta. Du kan også følge konferansen digitalt sammen med noen av de regionale panelsamtalene. Alle møteplassene vil selvsagt følge reglene for smittevern og det er et begrenset antall plasser.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

Program lunsjmøte i Høgskolesenteret i Kongsvinger 12. august

Regionrådet for Kongsvingerregionen og 7sterke inviterer til Agenda Innlandets regionsamling i Kongsvingerregionen. Dette blir et lunsjmøte som tar for seg hvorfor store nasjonale og internasjonale bedrifter velger Kongsvingerregionen som utgangspunkt for sine bedrifter. Deltakere i panelsamtalen er Trond Hagerud (Mapei), Jan Hultman (Glamox) og Erland Løkken (Bergene Holm). Programvert er Lars Løfsgård.

Tid: 11:00-13:00
Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 1-2.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding.