Kongsirk – interkommunalt ombruksmarked

Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor og et anerkjent og effektivt virkemiddel for å oppnå målene i blant annet Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Målet med sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorda på best mulig måte. Det innebærer at vi blant annet beholder råvarer og materialer i kretsløpet gjennom ombruk og resirkulering.

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet til “Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor”. Dette er en videre påbygging av prosjektet “Circle Scan Kongsvinger Region” som ble fullført i 2020. «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor» består av etablering av tre sirkulære pilotprosjekter i offentlig sektor. Kongsirk er ett av disse pilotprosjektene.

Kongsirk er et ambisiøst ombruksprosjekt for regionens kommuner og interkommunale selskaper. Det skal gjennom prosjektet etableres et interkommunalt ombruksmarked for å omsette møbler og annet inventar ved bruk av den digitale gjenbruksplattformen Loopfront. Kongsirk vil være Norges første interkommunale ombruksprosjekt for omsetting av møbler og inventar!

Prosjektet har som hovedmål;

«Å oppnå klimagevinster så vel som økonomiske besparelser gjennom bedre og lenger utnyttelse av møbler og annet inventar»

Prosjektet skal sikre en omlegging til ombruk fremfor kast av møbler og inventar, slik at avfallsmengden reduseres, møbler og inventar få lenger levetid, og etterspørselen dreies mot reparasjon fremfor nykjøp. På sikt vil dette føre til mange positive effekter for kommunene og de interkommunale selskapene i regionen, som blant annet reduksjoner i kommunenes avfallsmengder, redusert utslipp av CO2-ekvivalenter og økonomiske besparelser.

Prosjektet er nå i en oppstartsfase, og mer informasjon om prosjektet vil derfor komme fortløpende.

 

Leder for prosjektet er Hanne Lundberg Hogseth

E-post: hanne.hogseth@inn.no

Telefon: 480 45 796

Verktøykasse sirkulære anskaffelser

brukte møbler

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler til innovasjon fra statsforvalteren i Innlandet til “Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor”. Dette er en påbygging av “Circle Scan Kongsvinger Region” -prosjektet som ble fullført i november 2020. Prosjektet “Parallelle sirkulære anskaffelser i Kongsvingerregionen”, er ett av tre pilotprosjekter under denne paraplyen.

Det offentliges innkjøpsmakt er stor. Ved å vektlegge sirkulære kriterier i anbudsprosessen, kan kommunene i regionen fremprovosere økt etterspørsel etter varer og tjenester som oppfyller sirkulærøkonomiske prinsipper.

Prosjektet hadde opprinnelig som hovedmål;

« Å utvikle konkurransegrunnlag/kriteriesett for anskaffelser basert på sirkulære prinsipper» 

Etter å ha hatt to innledende møter med prosjektgruppa, har det blitt avdekket at den største utfordringen i dag for ett sirkulære innkjøp, er mangel kunnskap om hva som faktisk er sirkulært og ikke, samt hvordan kan dette måles og avgjøres. Derfor har prosjektgruppa justert målformuleringen blitt noe:

Det vil derfor være prosjektets mål å utvikle en «verktøykasse» for sirkulære innkjøp.

Denne verktøykassen skal/kan inneholde;

 • Generelt kriteriesett for sirkulærøkonomi – hvordan avgjøre om ett produkt/tjeneste er sirkulært
 • Hvor begynner med sirkulære innkjøp
 • Markedsføringsmateriell
  Hva er sirkulær økonomi
  Hva betyr det for kommunene å tenke sirkulært
  Hvorfor gjennomføre sirkulære innkjøp
  Hvordan passer dette inn med andre klima og miljøprosjekter i kommunen/regionen

Prosjektleder er Sofie Pindsle, Circular Norway
e-post: sp@circularnorway.no, tel: +47 92 06 78 57.

Prosjektleder Sofie Pindsle

Øvrige prosjektmedlemmer fra kommunene utnevnes snart:

Nord-Odal kommune: Paul Reidar Løsnes
Sør-Odal kommune:
Grue kommune:
Eidskog kommune:
Kongsvinger kommune:
Åsnes kommune:

Circle Scan Kongsvinger Region – først i Norge!

Norges første Circle Scan er nå fullført her i Kongsvingerregionen. I den siste workhopen ble det etablert handlingsplaner for fire sirkulære pilotprosjekter. Disse vil bidra til mindre CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse, nye sirkulære arbeidsplasser og offentlige besparelser.

Sammen med representanter fra offentlig sektor og næringsliv har Kongsvingerregionen gjennomført en Circle Scan (også kalt City Scan) for byggenæringen. 

– Circle Scan er et verktøy for å løse framtiden utfordringer og nå bærekraftsmålene, sier prosjekteier Anne Huse fra regionsrådet.

Innlandet fylke har de en ny, ambisiøs strategi med fokus på bærekraft. Regionsrådet mener at Circle Scan har vært med til  å gi konkret innhold til deler av strategien. Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, støtter opp under budskapet fra Huse.

– Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte, og vi har en ambisiøs regional næringsstrategi med bærekraft som et viktig satsingsområde. Nå kan vi ta ledertrøyen innenfor sirkulærøkonomi, sier Hvithammer.

I sirkulærøkonomi er målet å gjenbruke eller ombruke alle råmaterialer slik at det ikke produseres avfall. Hvithammer understreker at de har gode råvarer i tømmeret i regionen, og har en byggebransje som er stor og ledende. Effekten av å bli mer sirkulær i denne sektoren er derfor høy.

 

Hør hvordan vi jobber med sirkulærøkonomi. Regionrådsleder Knut Hvithammer (ordfører Sør-Odal), Trond Sørensen (GIR), Anne Huse (regionrådet), Eva Snare (Nord-Odal kommune), Ole Gunnar Holen (Sør-Odal kommune), Jon Guttormsen (Topos arkitektur) og Sofie Pindsle (Circular Norway) forteller om metoden og et pågående sirkulært byggeprosjekt.

Samarbeidsprosess med mange interessenter

Prosjektet har vart et år og har involvert både politikere, offentlig administrasjon og aktører fra bygg- og anleggsnæringen i de seks kommunen i regionen.

– Vi er veldig fornøyde med prosessen i Circle Scan Kongsvinger. Samarbeidet har vært helt unikt, og vi er imponert over det lokale engasjementet som har ført til at flere piloter allerede er iverksatt, sier Jordi Pascal, prosjektleder Circle Economy.

Prosjektet har vært ledet av nederlandske Circle Economy i samarbeid med Circular Norway og har gått over fire faser der sentrale aktører fra lokalsamfunnet har deltatt. I fase en kartlegges regionens sosioøkonomiske forhold. Deretter utføres en materialstrømsanalyse, så utvikles strategier for økt sirkularitet. Til sist lages handlingsplaner for sirkulære piloter.

– Circle Economy har veldig gode verktøy for å engasjere og involvere folk. Det har også vært veldig godt å ha med seg Circular Norway som det norske bindeleddet for forankring i metodikken, forteller Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune og lokal prosjektleder.

Solid lokal innsats

Sofie Pindsle har vært Circular Norways prosjektressurs. Hun fremhver at de sirkulære pilotene i fase fire er viktige slik at dette ikke bare blir en skrivebordsøvelse.

– Handlingsplanene som er utviklet viser både samfunnsnyttige effekter, såvel som de økonomiske besparelsene som kommer av at man gjenbruker flere materialer, sier Pindsle som er svært fornøyd med den lokale innsatsen i Kongsvingerregionen.

Les mer om pilotene her

Daglig leder for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap, Trond Sørensen, bekrefter at prosjektet har medført økt sirkulær praksis.

– I prosjektet utfordrer vi avfallspyramiden. Avfallspyramiden begynner nederst med å legge ting på deponi. Og så er det energigjenvinning eller brenning av søppel, deretter er det materialgjenvinning, og øverst er det ikke å produsere avfall. Det er dit vi vil. Det krever en endring hos forbrukerne, og hos produsentene. I fremtiden skal vi ikke lage avfall, men ting som kan brukes om igjen. 

– Ved siden av å øke sirkulariteten så bidrar Circle Scan også til at Kongsvingerregionen leverer på seks ulike bærekraftsmål. Dette er noe kommunene også måles på, så Circle Scan er relevant også innenfor bærekraftsmålene, sier Pindsle.

 

Sirkulære forretningsmuligheter – vi er på jakt etter samarbeidspartnere!

Velkommen til workshop 3 i Circle Scan Kongsvinger Region- en heldigital workshop

Målet for denne samlingen er “business matchmaking” og strategiutvikling. Vi håper å finne samarbeidspartnere, definere rammer og omfang for 3-4 nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House.

Prosjektet O-House er ett resultat av Circle Scan Kongsvinger regionen, målet med prosjektet er å oppføre en prototype på en sirkulær ungdomsbolig der ambisjonen er å resirkulere mest mulig gammelt byggemateriale. Dette prosjektet har allerede mottatt støtte fra fylkeskommunen, og fra prototypen er det ett ønske om å bygge 60 slike boliger i alle 6 kommunene som deltar i prosjektet. Vi ønsker derfor å fokusere workshop rundt piloter for å løse utfordringer i O-House prosjektet. Dere kan lese mer om prosjektet her.

Vi ønsker at dagen skal være effektiv og lede til nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House. Vi vil derfor fokusere på strategien Økt bruk av sekundære materialer.

Når: 18.juni
Tid: 09.30 – 12.00
Sted: Lenke sendes til påmeldte
Påmelding: Arrangementet er over.

Agenda for dagen:
Kl 09:30-10:30 – Del 1 Introduksjon
– Gjennomgang funn fra fase 1 & 2
– Presentasjon av utvalgte strategier
– O-house. En sirkulær prototype – utgangspunkt for nye forretningsideer?
– O-house som katalysator for sirkulærøkonomi. Hvordan får vi skalert/realisert utbygging av 60 slike boliger?
– Q&A

Kl 10:50-12:00 Del 2 – Strategier og pilotprosjekter
– Presentasjon av diskusjon og utvikling av strategier
– Bestemme neste steg i utvikling av strategier

Hovedfokuset for workshopen vil være å jobbe med og utvikle strategier til potensielle pilotprosjekter, de utvalgte strategiene og potensielle retninger er “Økt bruk av sekundære materialer”.
Vi håper du har mulighet til å delta, du kan melde deg på arrangementet her. Da kan du også velge om du deltar i Kongsvinger eller via Teams.  Hvis du ikke er kjent med prosjektet eller ønsker å lære med kan lese mer på kongsvingerregionen.no.

Vennlig hilsen,
Sofie Pindsle, Circular Norway, +47 92 06 78 57
Jordi Pascual, Circle Economy,
Eva Snare, Næringsjef Nord Odal Kommune

Invitasjon til webinar om sirkulærøkonomi i byggenæringen

Circle Economy i samarbeid med Circular Norway inviterer til regionalt webinar om muligheter innen sirkulærkonomi 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.

Som du kanskje kjenner til, gjennomfører Kongsvingerregionen for tiden en studie av mulighetene for sirkulærøkonomi («Circle Scan Kongsvinger Region»). Målet med studien er å bidra til å utvikle en regional visjon for sirkulærøkonomi, fortrinnsvis innenfor byggenæringen siden denne næringen representerer en viktig del av verdiskapingen i regionen. Det er imidlertid ikke nok med en visjon, målet er også at flere av aktørene i næringen har lyst til å være delaktige i spennende, sirkulære pilotprosjekter.

Akkurat nå (i fase 3 av studien) jobber vi konkret med å omforme sirkulære strategier til konkrete pilotprosjekter. I den forbindelse ønsker vi å involvere flere representanter for aktørene i hele byggenæringens verdikjede.

Tror du at dette kan være interessant for deg og din bedrift, er du velkommen til å delta på et webinar om temaet (det blir slik pga usikkerheten rundt korona-situasjonen). Her vil Amsterdam-baserte Circle Economy presentere de viktigste funnene fra fase 1 og 2 av studien. Deretter ser vi nærmere på forskjellige strategier: 1) Økt bruk av sekundære materialer, 2) Korte ned verdikjeden og 3) Kapasitetsbygging og opplæring.

Vi trenger deg som bidragsyter for å:

 • Innhente ytterligere kunnskap om næringen.
 • Få hjelp til å konkretisere tiltak som har gjennomføringspotensial (regional tilpasning, gjennomførbarhet osv.)
 • Definer hva/hvem som er nødvendig for å implementere.
 • Involver deg/din virksomhet som en mulig aktør i fremtidige pilotprosjekter.

Vi har forståelse for den krevende situasjonen en del virksomheter er i om dagen, og vil derfor understreke at deltagelse ikke innebærer noen økonomiske forpliktelser. Du får derimot ideer til nye sirkulære forretningsmuligheter og bærekraftige konkurransfortrinn, samtidig som vi får verdifull bransjeinnsikt!

Vi håper du har mulighet til å delta, enten 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.
Påmelding her.

På vegne av prosjektgruppa,

Jordi Pascual, Circle Economy, Sofie Pindsle, Circular Norway, Eva Snare, Nord-Odal Kommune, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen og Knut Hvithammer, Regionrådet i Kongsvingerregionen

Les mer om fase 1 og 2

Referat fra fase 1 (Kartlegging av byggenæringen og kjennskap til sirkulærøkonomi) ligger her.

I fase 2 har Circular Norway sammen med Circle Economy har brukt mye tid på å samle inn data fra Eurostat, SSB og industriorganisasjoner som underlag for en materialstrømsanalyse av byggenæringen (basert på 2018-tall). Materialstrømsanalysen er også en mulighetskartlegging. Visuelt presenteres metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Parallelt har vi også samlet inn data for å få en oversikt over bygningsmassen i regionen. Basert på disse datasettene har vi identifisert syv sirkulære strategier. Vi har prioritert tre av dem. Innenfor hver strategi er det potensial for å utvikle sirkulære pilotprosjekter. Les mer om fase 2 her.

Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Innlandet, og sammenfaller med Innlandets satsing på bioøkonomi (og herunder sirkulærøkonomi).

Workshop 2, Circle Scan. Materialstrømsanalyse og sirkulære muligheter

Onsdag 4. mars skulle vi endelig få se resultatene av fase 2 av Circle Scan-prosjektet. Basert på tilbakemeldinger underveis, har konsulentene fra Circle Economy lagt mye tid i å samle data fra blant annet Eurostat, SSB og egne databaser. Vi var flere som var spente på å se materialflytsanalysen i form av sk. Sankey diagram.

Et prosjekt med mange interessenter

Fasislitator for workshopen var som sist, Jordi Pascual. Han hadde med seg Noah Baars og Sofie Pindsle fra Circular Norway. Det var ellers spesielt hyggelig å ha med ordførerne Lise Selnes og Knut Hvithammer. Politisk engasjement er veldig viktig for å forvandle resultatene av analysen til politiske verktøy – rett og slett gjøre sirkulær økonomi til en viktig grønn transformasjonsmotor i regionen vår.

Vi var også denne gang også heldig å ha eksterne gjester; Kia Klavenes fra Pure (som nå er en del av KPMG) og Marianne Haugland fra KS Bedrift er viktig for inspirasjon og kunnskapsdeling, og kan dele erfaringer videre i egne organisasjoner og kretser. Ellers var vi samlet fra administrasjonen i seks kommuner, GIR (renovasjon), Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet, samt Topos Arkitektur fra prototype-prosjektet.

Ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes med assistent.

 

Marianne Haugland, KS Bedrift, Kia Klavenes, Pure, Alexander Christiansen, Circular Norway, Jon Guttormsen, Topos Arkitektur.

 

Lars Helge Aasvestad, Kongsvinger kommune, Lars Gillund Klosser Innovasjon, Steinar Grønnerud, Eidskog kommune.

 

Materialflytsanalyse – private boliger genererer mest avfall og utslipp

En stor del av arbeidet siden forrige workshop hadde gått med til å samle data og visualisere materialeflyt. Tallene er basert på grunndata fra regionale selskap, offentlig litteratur og studier, nasjonal statistikk (SSB) og EXIObase (Circle Economys egen database) og Eurostats registrerer klassifisert etter NACE-sektorer (bransje-).

Materialene er delt inn i følgende kategorier:

 • Biomasse: Inkluderer forskjellige tresorter brukt i form av konstruksjon som tømmer, trelast osv.
 • Mineraler og kjemikalier: Inkluderer faste materialer som er til stede i naturen, som leire, sand, stein, aggregat, kalkstein, granulat etc. brukt til bygningskonstruksjon.
 • Metall: Inkluderer rå- og bearbeidede metaller og produkter av jern og stål brukt i bygging av bygninger i regionen.
 • Vann: Inkluderer mengde konsumert i et gitt år for de forskjellige byggefaser (konstruksjon, bruk, nedriving).
 • Energi: Inkluderer energi i forskjellige former, fra drivstoff til varmeenergi og strøm. Utslippsstrømmene inkluderer klimagassutslipp, hvorav majoriteten består av CO2.

Materialstrømmene er igjen  fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Tallmaterialet er basert på tall fra 2018 som var et rolig år i bygg- også anleggsbransjen i regionen, med 128 bygg.

Boliger til private utgjør mest i form av avfall og utslipp.

Figur 1, Materialflyt i ulike typer byggesegmenter.

Tydelig endring i bygningsmasse i et 100-års perspektiv

Videre ble er det gjort en analyse av fordeling og konsentrasjon av ulike typer bygningsmasse etter typologien i våre boliger og formålsbygg. Dette ble satt sammen med  befolkningsframskriving og behov for nye boliger de kommende årene.

Det er helt klart både utfordring og muligheter knyttet til sammensetningen. Circle Economy påpekte blant annet at mineraler fra 50-tallet og fremover, er vanskelig å gjenbruke/resirkulere.

Figur 2, Typologi i bygningsmasse fordelt på år.

 

For å se på mulighetsbildet, ble vi presentert ulike framskrivnings-scenarier, og ulike rivingssecanrier. Basert på bygningens typologi vil det potensielt være tilgang på ulike typer frigjort sekundært materiale.

En utfordring, men også en mulighet, er å matche tilgang på sekundære råvarer med behovet for materialer til nye bygg.

Figur 3, Frigjort, sekundært  materiale i bygninger fra 1920-1960 basert på behov i perioden 2020 -2040

 

7 mulige strategiske retninger identifisert

Etter lunsj jobbet vi videre med strategiske retninger. Circle Economy hadde identifisert syv ulike strategiske valg, som vi skulle prioriteter ned til tre konkrete strategier. Selv om dette var en vanskelig prosess, tror vi at vi har konkludert. Prosjekt kommer tilbake med konkrete anbefalinger.

Prioritering avregionale. sikrulære strategier. Sofie Pindsle, CN og Noah Baars, CE.

 

Nå må næringslivet med

I fase 3 og 4 er det lagt opp til tett dialog med aktørene i byggenæringen i regionen.

Vi kommer tilbake med detaljert om hvordan vi tenker oss at dette skal foregå, og allerede 17. mars i møtet i Bærekraftsnettverket på Maarud, blir det mulighet til å høre litt nærmere om hvordan næringsaktørene kan involveres i prosjektet.

Sirkulær boligprototype underveis

Som noen kjenner til, er Regionrådet i Kongsvingerregionen i gang med å bygge en prototype på en sirkulær bolig, målrettet ungdom.

Byggeprosjektet er et samarbeid med Skarnes Videregående, bygg- og anleggssteknikk, Topos Arkitektur og GIR (vårt interkommunale avfallsselskap). En forutsetning for bygningen er at minst 50% av alle byggematerialer er basert på gjenbrukte eller resirkulerte materialer.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å bidra til å realiser prototypen, eller ønsker å høre mer om hvordan næringslivet kan koble seg på videre arbeid i Circle Scan – Kongsvinger Region.

Kontakt: Eva Snare, eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. 904 00 643.

Gjenbrukstre som hyllevare, smarte betongelementer og verdifulle «donorbygg»

Regionrådets studietur i Danmark 27. januar ga inspirasjon til mange nye, bærekraftige løsninger for byggenæringen.

I forbindelse med prosjektet «Sirkulær boligprototype – leie til eie», inviterte regionrådet på studietur til København. Prosjektet, der alle 6 kommunene i regionen og Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap er partnere, delfinansies av Innlandet fylkeskommune. Studieturen inngår i prosjektplanen.

Med på tur var Knut Hvithammer (Ordfører, Sør-Odal. Regionrådsleder), Ragnhild Haagenrud Moen (Varaordfører, Nord-Odal), Anne Huse (Administrativ leder, Regionrådet i Kongsvingerregionen), Trond Sørensen (Daglig leder, Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap), Sofie Pindsle (Prosjektleder, Circular Norway), Jon Guttormsen (Daglig leder, Topos Arkitektur og design) og Eva Snare (Næringssjef, Nord-Odal kommune).

Det var lagt opp til et intensivt program med 3 forskjellige besøk i hovedstadsregionen.

Vinner av Circular Construction Challenge 2019

Dagen startet med besøk hos Stark Group på Frederiksberg der vi fikk en introduksjon til GENTRÆ. GENTRÆ vant Circular Construction Challenge 2019.

GENTRÆ er merkenavn for et sirkulært og bæredyktig alternativ til å bruke nytt trevirke på anleggsplassen. GENTRÆ kan bestilles via en app, eller hos den lokale Stark-forhandler, side om side med jomfruelig tre. I første omgang er gjenbrukstreet basert på tre fra anleggsstillas.

Prosjektet er et partnerskap mellom byggevarehuset Stark, rådgivningsselskapet Golder og avfallsselskapet Solum. Maria Ekblad fra Golder kunne fortelle at man er i ferd med å slutte å bruke begrepet avfall. I stedet snakker man om ressurser, noe som også er reflektert i Morten Strandlods tittel hos Solum; hans tittel er Resource manager og ikke leder i et avfallsselskap.

Produktet og tjenesten er utviklet i  tett samarbeid med byggenæringen og det er næringen selv om har konkludert med at GENTRÆ er en konkret og enkel måte å resirkulere noe som ellers ville gått til forbrenning (downcycle), forklarte Louise Askær-Hune som er Sustainability manager hos Stark Group.

Morten Strandlod fra Solum forteller om prosessen rundt GENTRÆ.

Sirkulærøkonomi som omstillingsvirkemiddel

Turen gikk videre til Hillerød (ca 35 km utenfor sentrum), og hovedkontoret til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er en av 5 regioner i Danmark (Erstatter 15 amt etter reform i 2007). Her skulle vil lære mer om hvordan det offentlige jobber med sirkulærøkonomi. I motsetning til i Norge har man i Danmark en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi som er førende for hvordan man jobber med grønn omstilling og utvikling også på regionsnivå.

Ditte Vesterager Christensen som jobber med regional utvikling fortalte om prosjektet Partnerskab for Cirkulære kommuner hvor man tester kommunenes rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi gjennom fem pilotprosjekter. Med i prosjektet er to avfallsselskap, 6 kommuner et sykehus.

Videre fortalte Pernille Kern Kernel om hvordan Affald og Ressourcer på Tværs skal hjelpe avfallssektorens aktører til å jobb sammen om å skape et marked for gjenbruk av råvarer.

Det tredje prosjektet, Cityloops har som formål å utvikle og demonstrere redskaper, beslutningsverktøy og prosesser som støtter omstilling til sirkulær økonomi innenfor organisk avfall, byggematerialer og jord. Partnere er Høje Tostrup, Roskilde, Sevilla, Porto, Bodø, Mikkeli og Apeldoorn.

Region Hovedstadens investeringer i sirkulære prosjekter er en del av deres Growth and Development Strategy.

Lett å la seg inspirere av Region Hovedstaden, det gjaldt også bevertning. Fra venstre: Ragnhild Haagenrud Moen, Trond Sørensen, Anne Huse, Sofie Pindsle, Knut Hvithammer og Pernille Kern Kernel.

Circle house demonstrator – 90% resirkulerbar bolig

Fra Hillerød gikk veien til Valby og Circle House Demonstrator. Alexander G. Kongshaug, arkitekt hos GXN Innovation startet omvisningen ute, hvor vi fikk se eksempler på ulike typer bekledning – fra gjenvunnet sjampoemaballasje til skinnebaserte keramikkfliser. Selve fundamentet i det 40 m2 store huset er av betongelementer, men disse er selvfølgelig demonterbare (skrunøkkel) og utstyrt med et eget materiale-pass (RFID-Chip).

På visning med Alexander Kongshaug fra GXN Innovation.

Innendørs var det utstyrt med en rekke spennende materialevalg, inkludert mange ulike kreative eksempler på gjenvunnet isolasjonsmateriale.

Alexander kunne fortelle at det er planlagt å bygge 60 kommunale boliger etter dette prinsippet i en byel i Århus.

Sirkulært design som prinsipp

Etterpå reiste vi til 3XNs (3 ganger Nilsen) arkitektkontor eller ”tegnestue” på dansk. Her fikk vi se eksempler på bygninger som bygges med sirkulær design som prinsipp. Vi fikk også lære om som hvordan GXN Innonvation, som er deres FoU avdeling, jobber med å utvikle nye byggematerialer basert på gjenbruk.

Eksempel “Circular, behaviour and digital design”. Quay Qarter Tower, Sydney. Ilustrasjon 3XN.

Selv om vi i vår region nettopp har oppført et par flotte skoler i massivtre, var det utroligpennende å se hvordan man i Sydney planlegger å bruke 2/3 av en gammel skyskraper (Golder bruker begrepet donorbygg) til å bygge et nytt høyhus det nye Quay Qarter Tower.  Kikk gjerne på noen av 3XNs prosjekter på hjemmesiden.

Kasper Guldager Jensen, Aleksander Guldager Kongshaug, Oanh Nguyen Henriksen og Eva Snare.

3XN har for øvrig satt spor i Norge, de har blant annet tegnet «Plassen» som er Moldes kulturhus og står bak ideen til Bergen Byarena (Nygårdstangen Utvikling).

Vi gleder oss nå til å gå i gang med vår egen prototype. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ideer eller lyst til å bidra. (Mail: eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. +47 90400643)

Workshop 1 i Circle Scan – kartlegging av byggenæringen i regionen

Vår første workshop i “Circle Scan Kongsvinger Region” gikk av stablen 15. oktober. Fasilitatorer var Circle Economy fra Nederland sammen med Circular Norway.

De som var med på  fase 1-workshoppen, representerte kommunene (næring, teknisk sjefer og innkjøp, KS bedrift) fylkeskommunen/regionråd, akademia/kunnskapsnæring (SINTEF, SSB, Høgskolen innlandet, Klosser Innovasjon) og lokale tjenesteleverandører og bedrifter (GIR, 7Sterke).

Workshopen ble innledet av Eva Snare, initiativtakeren til dette prosjektet. Eva er næringssjef i Nord-Odal kommune. Det var etter deltakelse på Circular Economy Hotspot Glasgow i november 2018 at hun forsto hvor stor interesse en region kan ha av å gjennomføre et prosjekt etter Circular Scan-metoden.

Siden da har Fylkesmannen i Hedmark støttet prosjektet med 1 mill. Fase 1  startet for fullt juni 2019, og hele prosjektet vil vare i ca. 12 måneder. Hovedfokus er lagt på verdikjeden for byggenæringen.

Fra lineær til sirkulær

Ilektra Kouloumpi fra Circle Economy startet med å forklare litt om hva sirkulærøkonomi er. Det kan enkelt forklares som en omstillingsmotor for bærekraftig forbruk og produksjon. I dag lever vi stort sett i en lineær verden der varer blir til avfall. I sirkulærøkonomien ønsker vi å forlenge ressurser levetid og bevare dem i kretsløp så lenge som mulig. Resirkulering klarer ikke bidra til denne endringen alene.

Byggenæringen omfatter mange sektorer

I Kongsvingerregionen har sysselsetting og verdiskapningen innen byggenæringen stor betydning ifølge Jordi Pascual fra Circle Economy. Hvis man ser på hele verdikjeden omfatter den flere sektorer – skogbruk og masseutvinning, foredling og produksjon, eiendomsinvestorer, entreprenører, transport og logistikk, energi, vann og avfallshåndtering.

Totalt har vi funnet ca. 200 aktører med flere enn 3 ansatte i 16 relevante sektorer/bransjer. Verdikjeden har stor innflytelse på den totale ressursbruken i regionen.

Akkumulert sysselsetting, verdiskaping og utslipp i sektorene. Kilde: Eurostat, SSB

Jordi Pascual fra Circle Economy forklarer grafene.

Målet for første fase av prosjektet har vært å få oversikt over aktører, initiativer, utfordringer, politiske mål, strategier og retningslinjer i verdikjeden. Vi har sendt ut spørreundersøkelser og foretatt dybdeintervjuer med de viktigste aktørene.

Det viser seg at de fleste vet hva sirkulærøkonomi er, men mangler det i sin strategi og forretningsplan.

Aktører i verdikjeden i Kongsvingerregionen.

Initiativ kategorisert etter 7 prinsipper

Julia Koch, Circle Economy.

Circle Economy benytter 7 nøkkelprinsipper for å forklare sirkulærøkonomi, og ut ifra dette har de kategorisert de sirkulære initiativene som pågår i regionen. Med utgangspunkt i disse prinsippene kunne Julia Koch, Circle Economy, konkludere med at næringslivet i regionen bruker mange fornybare ressurser, men at det er lite fokus på teknologi.

Etter diskusjon rundt bordene med utgangspunkt i grafiske illustrasjoner over verdikjeden, aktører og initiativ,  kom flere nye sirkulære potensielle initiativ frem.

Eksempler er: opprette nettverk for bedre samarbeid, fokus på kommunale/regionale/fylkeskommunale innkjøp, markedsplass for sirkulære materialer/ressurser, inkludere mer sirkulærøkonomi i utdanning og bedre prising av gjenbrukte materialer.

Flere av disse initiativene svarer på utfordringene som ble fremhevet av deltakere i undersøkelsen.

Gruppearbeid: Jury Jarkov, RIIG, Sofie Pindsle, Cirular NOrway, Ronny Olsson, Klosser Innovasjon, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen, Steinar Grønnerud, Eidskog kommune.

Neste fase av prosjektet starter nå

Fremover vil fokuset ligge på analyse av materialstrømmer. Vi ønsker å få en oversikt over materialstrømmene (inn og ut) i verdikjeden, for å kunne se hva det er mye av, og hva som har potensial til å bli brukt andre steder i verdikjeden. Hvis du ønsker å bidra med kunnskap eller data til dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av oss. Vi vil gjerne også ha tips om andre som kan bidra til datagrunnlag, f.eks. bransjeforeninger, myndigheter og forskermiljø. Workshop 2 blir i februar 2020.

Sofie Pindsle
Prosjektleder i Circular Norway,
Tlf; 92067857
Epost; sp@circularnorway.no

Eva Snare,
Næringssjef i Nord-Odal Kommune,
Tlf; 40646650
Epost; Eva.Snare@nord-odal.kommune.no

Circle Scan – Kongsvinger Region

 

Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som mennesker i Norge måtte vi hatt 3,6 jordkloder for å holde tritt. Nå skal Kongsvingerregionen som første region i Norden kartlegge ressursforbruk, avfall og restråstoff fra næringsliv og offentlig sektor.

– Målet er å finne ut hvordan regionen kan forbruke mindre ressurser og samtidig utnytte restråstoff til nye produkter med høy verdi forteller Eva Snare som er næringssjef i Nord-Odal kommune.

Stortinget har vedtatt at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi. Dette betyr at vi alle må gjenbruke ting, heller enn å kaste dem. I tillegg er målet er at avfall kan bli til nye verdifulle produkter.

– Kongsvingerregionen ønsker å ta en posisjon som Norges grønne hjerte. Vi har flere bedrifter som er gode på bærekraft og grønne naturressurser. Skal vi leve opp til navnet Norges grønne hjerte må vi imidlertid ta ytterligere grep forteller initiativtaker til kartleggingen sier Eva Snare. – Målet er at kartleggingen, som kalles en «Circle Scan», skal gi oss innsikt som skaper nye muligheter for regionen fortsetter hun.

Næringslivet i føringen
Flere bedrifter har lavt klimaavtrykk og de fleste ønsker å bli enda bedre. Både ØM Fjeld, Maarud og Sparebanken Østlandet har nå ansatt ressurspersoner som blant annet skal jobbe med bærekraft.

– Bærekraft eller grønn økonomi handler om å redusere den negative påvirkningen på naturen, samtidig som bedriftene skal ha et fokus på økt verdiskapning. Når vi bringer inn begrepet sirkulærøkonomi blir det på mange vis en metodikk for å oppnå nye gevinster gjennom lavere forbruk og utnyttelse av restråstoff til nye verdifulle produkter. Kongsvingerregionen skal ta ledertrøya i den sirkulære økonomien forteller Erik Platek, styreleder i 7sterke.

Mange gode eksempler
Flere av bedriftene i Kongsvingeregionen har allerede tatt tak og har sirkulærøkonomi som en del av sine forretningsmodeller. For eksempel så jobber Mapei med å se på nye utnyttelsesmuligheter og forretningskonsepter for utarmert betong. Solør bioenergi utvinner varme fra utrangert impregnert tre. SCHÜTZ samler inn plast og lager nye produkter. I fjor laget bedriften over 300 000 palledeler av resirkulert plast. Conmodo på Skarnes og Infocare på Kongsvinger er begge av Skandinavias ledende reparasjonstjenesteleverandører.

Bærekraft og sirkulærøkonomi satt i system
– 7sterkes erfaring er at vi sammen klarer å ta større løft enn når vi jobber hver for oss. Derfor har vi tatt initiativ til et 4. nettverk i 7sterke sammen med kommunene og Klosser Innovasjon forteller Platek.

Det fjerde nettverket har fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi og skal bidra til kompetansedeling mellom bedriftene i industriklyngen og mellom næringslivet og kommunene. I tillegg er ambisjonen over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.

– Gjennom å involvere kommunene, SSB og FoU-aktørene i regionen får vi et unikt samarbeid. Kartleggingen som nå er igangsatt et eksempel på det fruktbare samarbeidet. Nettverket vil bidra til at vi kan lære på tvers av bransjer, bedrifter og på tvers offentlig og privat sektor sier Platek.

– Lykkes vi sammen vil vi både bidra til å redusere vårt globale klimaavtrykket og samtidig som vi øker verdiskapningen i industrien i regionen. Dette er bærekraft i praksis avslutter Erik Platek.

Hva er sirkulærøkonomi?
Sirkulærøkonomi handler om at ressurser som for eksempel metaller, biomasse og mineraler forblir i kretsløpet lengst mulig. Dette kan oppnås gjennom å optimalisereråvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. I tillegg handler sirkulærøkonomi også om at produkter og materialer gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål. Gjennom sirkulærøkonomi sees avfall som en ressurs og produkter designes slik at materialene kan lettere kan repareres eller gjenvinnes.

Hva er bærekraft?
Bærekraftig utvikling defineres som utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling skal ivareta tre perspektiver, nemlig miljø, det sosiale og økonomisk perspektiv. Det vil si at en bedrift ikke kan være bærekraftig uten å hensynta alle tre perspektivene. Sagt på en annen måte; næringslivet må både tjene penger og ivareta sosiale forhold og jobbe for å berge miljøet for å kunne kalle seg bærekraftig.

Hva er Circle Scan?
Circle Scan handler om å analysere hva slags ressurser og råstoff som forbrukes av næringsliv og offentlig sektor og hvilke restråstoff og avfall som blir igjen etter forbruket. Kongsvingerregionen er nå landets første region som skal gjennomføre en total kartlegging av ressursstrømmene i næringslivet og offentlig sektor. Initiativet er et samarbeid mellom kommunene i Kongsvingerregionen, 7sterke, SSB, Klosser Innovasjon, GIR, Høgskolsesenteret Kongsvinger og Circular Norway, finansiert av Fylkesmannen i Innlandet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]