Løsningene finnes lokalt!

Det er de som har skoene på som best vet hvor den trykker.

I tett samarbeid med de unge og de som finnes rundt dem, vil «Ung inkludering» gjennom en ny og positiv tilnærming finne ut hva som fungerer og hvor vi finner de gode løsningene.

Prosjektet Ung Inkludering i Kongsvingerregion ble etablert med bakgrunn i at en alt for stor del av unge mellom 18 og 35 år står utenfor arbeidsliv og skole.

 – Det var behov for å gjøre noe. Vi vet jo at det nærmest «florerer» av ungdomsprosjekter rundt omkring i landet. Tross nasjonale reformer og tiltak har resultatene så langt vært begrenset. Både kommunene og NAV gir uttrykk for at de ikke klarer å finne nye løsninger. Gjennom HiNN fikk vi kjennskap til en metodikk som er benyttet andre steder i verden, og som ser ut til å fungere bra. Denne metoden kalles «Positive deviance», PD, som oversettes til «positive avvik» på norsk. Det handler om å finne ut hva som gjør at enkelte ungdommer klarer seg mot alle odds, hva er det som gjør at de lykkes til tross for, sier prosjektleder Marianne Grøndahl Pedersen.

Prosjektet Ung Inkludering er et utviklings-, og innovasjonsprosjekt, og er et samarbeid mellom de seks kommunene i Kongsvinggerregionen, NAV, Statsforvalteren, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet, HiNN. Prosjektet varer til utgangen av 2023 med følgeforskning fra HiNN.

 

Dialog med ildsjeler og ressurspersoner

Det er de som jobber og bor i kommunen som kjenner til utfordringene og kan si noe om hva vi lykkes med. Prosjektet gjennomførte derfor sju digitale dialogmøter med rundt 120 ulike fagpersoner rundt om i kommunene i slutten av januar. Deltakerne kom fra frivilligheten, skole, barnehager, næringsliv, helsesykepleiere, SLT-koordinatorer, ansatte i kultur, NAV-veiledere, PPT, sykepleiere, FAU, psykologer i tillegg til andre viktige ressurspersoner for barn og unge. Mange er ildsjeler som vet mye om ungdom som ikke lykkes i skolegang og arbeidsliv med et brennende ønske om å finne gode løsninger for å få flere til å lykkes. – En av utfordringene som det pekes på er mangelen på en felles arena å jobbe sammen på for å ivareta de ungdommene som trenger det. Vi trenger samarbeid på tvers av enheter og kommuner, slik at vi kan spille hverandre gode, understreker Grøndahl Pedersen.

 

De unges stemme er viktig

Det er de unge selv som vet hvordan det er å være ung. Det er de som har erfaringene vi ønsker å lære av. Gjennom intervjuer, dialogmøter, workshops og tett samarbeid med de unge på de unges arenaer, skal deres erfaringer tillegges stor vekt i arbeidet.

 

Gode tilbakemeldinger

Prosjektlederen forteller at tilbakemeldingene etter de første møtene har vært svært positive. Det er mange som har et stort engasjement for ungdommen, og som ser at de har en viktig rolle i deres liv. Prosjektet vil følge opp dialogmøtene i januar med egne arbeidsmøter, workshops, i begynnelsen av april. – Vi arrangerer kommunevise og fysiske arbeidsmøter med ildsjeler og ulike fagpersoner. Så må vi sammen finne ut av hvordan vi – samlet sett- kan bidra til at flere unge lykkes som jo er målet med dette prosjektet, sier Grøndahl Pedersen.

 

Internasjonal metodikk

PD-tilnærmingen er så langt ikke mye brukt i Norge, men metoden er brukt i over 65 land til å løse et bredt spekter av sosiale og organisatoriske utfordringer. Utgangspunktet i PD er at det alltid eksisterer noen individer eller grupper som finner løsninger og som lykkes, til tross for lik tilgang til ressursene. Disse «noen» er de positive avvikene. Det vil si at man må lete etter, og ha fokus på, løsninger fremfor problemene, forklarer Grøndahl Pedersen.

For å lære mer om tilnærmingen PD kan du se denne videoen på 3 minutter: What is the Positive Deviance Approach?

Interessant å følges av forskning

– Å følges tett av forskningen er både interessant og nyttig. Vi får metodeveiledning, bistand til nettverksanalyser og ellers mange gode råd og tips som vi bruker aktivt i prosjektarbeidet, sier Grøndahl Pedersen. Samarbeidet med HiNN bidrar til at vi jobber mer kunnskapsbasert og vi har tilgang til forskere med ulik kompetanse som har jobbet med ulike faglige tilnærminger og metoder, så dette er utrolig spennende, avslutter Grøndahl Pedersen.

Veien videre

Mange har allerede meldt seg på til workshops i april, men vi har plass til flere.  Har du tanker og erfaringer om hva som fungerer godt i ditt arbeid, i ditt fagmiljø og på din arbeidsplass? Hva opplever du som utfordrende? Har du ideer om hva som kan gjøres bedre? Ønsker du mer samhandling innad i kommunen og i regionen? Har du en tro på at man sammen kan komme frem til bedre løsninger som på sikt hindrer ungt utenforskap? Har du et ønske om å gjøre en forskjell i dette arbeidet?  Da er dette et samarbeid du vil være en del av.

Les mer om prosjektet her.

Videreføring av omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen? Informasjonsmøte 20. sept 2021

Kongsvingerregionen har i flere år mottatt omstillingsmidler fra Innlandet (Hedmark) fylkeskommune. Dette er midler som har bidratt til bl.a å finansiere deler av Byregionprosjektet. Fra 2022 vil ikke lenger regionen få omstillingsmidler.

Det er nå gjort en arbeid og utarbeidet en sak om å videreføre omstillingsprogrammet med egen finansiering. I orienteringsmøte med formannskapene og næringsutvalgene/-komiteene i Kongsvingerregionen mandag 20. september, presenterte Rune Lund, kommunalsjef i Kongsvinger og Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon, Kongsvinger, hvordan dette kan gjøres videre.

Saken behandles i Kongsvingerregionen IPR 30. september, deretter i den enkelte kommune.

Møtet kan du se her.

 

Kongsirk – interkommunalt ombruksmarked

Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor og et anerkjent og effektivt virkemiddel for å oppnå målene i blant annet Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Målet med sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorda på best mulig måte. Det innebærer at vi blant annet beholder råvarer og materialer i kretsløpet gjennom ombruk og resirkulering.

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet til “Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor”. Dette er en videre påbygging av prosjektet “Circle Scan Kongsvinger Region” som ble fullført i 2020. «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor» består av etablering av tre sirkulære pilotprosjekter i offentlig sektor. Kongsirk er ett av disse pilotprosjektene.

Kongsirk er et ambisiøst ombruksprosjekt for regionens kommuner og interkommunale selskaper. Det skal gjennom prosjektet etableres et interkommunalt ombruksmarked for å omsette møbler og annet inventar ved bruk av den digitale gjenbruksplattformen Loopfront. Kongsirk vil være Norges første interkommunale ombruksprosjekt for omsetting av møbler og inventar!

Prosjektet har som hovedmål;

«Å oppnå klimagevinster så vel som økonomiske besparelser gjennom bedre og lenger utnyttelse av møbler og annet inventar»

Prosjektet skal sikre en omlegging til ombruk fremfor kast av møbler og inventar, slik at avfallsmengden reduseres, møbler og inventar få lenger levetid, og etterspørselen dreies mot reparasjon fremfor nykjøp. På sikt vil dette føre til mange positive effekter for kommunene og de interkommunale selskapene i regionen, som blant annet reduksjoner i kommunenes avfallsmengder, redusert utslipp av CO2-ekvivalenter og økonomiske besparelser.

Prosjektet er nå i en oppstartsfase, og mer informasjon om prosjektet vil derfor komme fortløpende.

 

Leder for prosjektet er Hanne Lundberg Hogseth

E-post: hanne.hogseth@inn.no

Telefon: 480 45 796

Oslo International Career Fair 28. september

Oslo International Career Fair arrangeres for første gang 28. september. Har din bedrift behov for å rekruttere kompetanse ?

Her kan du :

 • Møte hundrevis av internasjonale og nasjonale kandidater
 • Få mulighet til å markedsføre selskapet som positiv til internasjonale søkere.
 • Være tilstede på Oslo Innovation Week med et arrangement
 • Bli med på en koordinert innsats for å tiltrekke flere internasjonale talenter til Osloregionen
 • Få mulighet til å delta til et «pre-fair»-webinar hvor du får tips til hvordan du kan gjennomføre arrangementet.

Invitasjonen kan du lese her.

Agenda Innlandet 2021

12. august blir Agenda Innlandet-konferansen 2021 – i hele fylket!

Sammen med Agenda Innlandet har vi gleden av å invitere til Agenda Innlandet-konferansen 2021.

Agenda Innlandet er den viktigste møteplassen for næringsliv, politikere og kunnskapsmiljøene i Innlandet. Den 12. august avholdes det lunsjmøter på åtte ulike steder i Innlandet, der det er felles digital konferanse og en regional panelsamtale om Innlandet.

På drøyt to timer tart vi pulsen på Innlandet. Du får høre om ambisjonene for Innlandet fra både Erna, Jonas og Trygve, rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik, KS Innlandet og representanter for noen av fremtidens næringer i Innlandet. Og vi engasjerer både panelet og møtedeltakerne til en felles, regional samtale om Innlandet, våre muligheter og løsninger på utfordringene.

Det blir arrangert lunsjmøter i Kongsvinger, Elverum, Hamar, Tynset, Gjøvik, Valdres, Lillehammer eller Otta. Du kan også følge konferansen digitalt sammen med noen av de regionale panelsamtalene. Alle møteplassene vil selvsagt følge reglene for smittevern og det er et begrenset antall plasser.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

Program lunsjmøte i Høgskolesenteret i Kongsvinger 12. august

Regionrådet for Kongsvingerregionen og 7sterke inviterer til Agenda Innlandets regionsamling i Kongsvingerregionen. Dette blir et lunsjmøte som tar for seg hvorfor store nasjonale og internasjonale bedrifter velger Kongsvingerregionen som utgangspunkt for sine bedrifter. Deltakere i panelsamtalen er Trond Hagerud (Mapei), Jan Hultman (Glamox) og Erland Løkken (Bergene Holm). Programvert er Lars Løfsgård.

Tid: 11:00-13:00
Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 1-2.

Se nettsiden til Agenda Innlandet for mer informasjon og påmelding. 

«Å samhandle i regionen er viktigere enn kommunegrenser»

Påstanden kommer fra en av 15 arbeidsgrupper i felles møte for kommunestyrene i Kongsvingerregionen 27. mai. Kommunestyrene i Kongsvingerregionen hadde felles møte 27. mai. Rundt 150 kommunestyremedlemmer deltok på digitalt møte. Møtet ble filmet, og hele møtet kan du se her.

 

Victor Norman, professor emeritus NHH, innledet med Demografiutvalgets rapport (NOU 205:15 – Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene)

Norman trakk blant annet fram:

Fraflytting fra distriktene har stoppet opp fordi det er så få unge igjen som kan flytte. Dette gjelde hele Norge, men med en forsterkning i Kongsvingerregionen.

Det er ikke nok unge igjen til at distriktene klarer å reprodusere seg selv.

Folketall i seg selv er ingen interessant størrelse. Målet må være gode samfunn, samfunn som det er godt å bo i og økonomisk bærekraftige; Demografisk bærekraft.

Virkeligheten i distriktskommunene er blitt en annen.

Bolyst – man må dyrke formatet man har. Vi kan ikke

Et særs spennende innlegg, hvor Norman også diskuterte synspunkter med deltakerne. Du kan se innlegget med påfølgende diskusjon her.

 

 

«Ung involvering» er et prosjekt, finansiert av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet og kommunene i Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune er eier av dette 3-årige prosjektet. Prosjektet har fokus på unge som står utenfor arbeidslivet.

Prosjektet er i startfasen, og ble presentert av Lars Andreas Uglem (rådmann Kongsvinger), Mai-Britt Aasen (leder NAV Kongsvinger) og Hilde Opberget (prosjektleder).

Presentasjon 27 mai felles kommunestyremøte Ung involvering

 

Møtedeltakerne ble delt inn i grupper for gruppearbeid relatert til dagens innledere. Det ble gjort mye godt arbeid i gruppene. Resultatet av dette arbeidet kan du lese her: Innspill fra grupperarbeid i felles møte kommunestyrene 27.05.21

Verktøykasse sirkulære anskaffelser

brukte møbler

Kongsvingerregionen (Nord-Odal kommune som vertskommune), har mottatt skjønnsmidler til innovasjon fra statsforvalteren i Innlandet til «Sirkulærøkonomi som grønn omstillingsmotor». Dette er en påbygging av «Circle Scan Kongsvinger Region» -prosjektet som ble fullført i november 2020. Prosjektet «Parallelle sirkulære anskaffelser i Kongsvingerregionen», er ett av tre pilotprosjekter under denne paraplyen.

Det offentliges innkjøpsmakt er stor. Ved å vektlegge sirkulære kriterier i anbudsprosessen, kan kommunene i regionen fremprovosere økt etterspørsel etter varer og tjenester som oppfyller sirkulærøkonomiske prinsipper.

Prosjektet hadde opprinnelig som hovedmål;

« Å utvikle konkurransegrunnlag/kriteriesett for anskaffelser basert på sirkulære prinsipper» 

Etter å ha hatt to innledende møter med prosjektgruppa, har det blitt avdekket at den største utfordringen i dag for ett sirkulære innkjøp, er mangel kunnskap om hva som faktisk er sirkulært og ikke, samt hvordan kan dette måles og avgjøres. Derfor har prosjektgruppa justert målformuleringen blitt noe:

Det vil derfor være prosjektets mål å utvikle en «verktøykasse» for sirkulære innkjøp.

Denne verktøykassen skal/kan inneholde;

 • Generelt kriteriesett for sirkulærøkonomi – hvordan avgjøre om ett produkt/tjeneste er sirkulært
 • Hvor begynner med sirkulære innkjøp
 • Markedsføringsmateriell
  Hva er sirkulær økonomi
  Hva betyr det for kommunene å tenke sirkulært
  Hvorfor gjennomføre sirkulære innkjøp
  Hvordan passer dette inn med andre klima og miljøprosjekter i kommunen/regionen

Prosjektleder er Sofie Pindsle, Circular Norway
e-post: sp@circularnorway.no, tel: +47 92 06 78 57.

Prosjektleder Sofie Pindsle

Øvrige prosjektmedlemmer fra kommunene utnevnes snart:

Nord-Odal kommune: Paul Reidar Løsnes
Sør-Odal kommune:
Grue kommune:
Eidskog kommune:
Kongsvinger kommune:
Åsnes kommune:

Circle Scan Kongsvinger Region – først i Norge!

Norges første Circle Scan er nå fullført her i Kongsvingerregionen. I den siste workhopen ble det etablert handlingsplaner for fire sirkulære pilotprosjekter. Disse vil bidra til mindre CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse, nye sirkulære arbeidsplasser og offentlige besparelser.

Sammen med representanter fra offentlig sektor og næringsliv har Kongsvingerregionen gjennomført en Circle Scan (også kalt City Scan) for byggenæringen. 

– Circle Scan er et verktøy for å løse framtiden utfordringer og nå bærekraftsmålene, sier prosjekteier Anne Huse fra regionsrådet.

Innlandet fylke har de en ny, ambisiøs strategi med fokus på bærekraft. Regionsrådet mener at Circle Scan har vært med til  å gi konkret innhold til deler av strategien. Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, støtter opp under budskapet fra Huse.

– Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte, og vi har en ambisiøs regional næringsstrategi med bærekraft som et viktig satsingsområde. Nå kan vi ta ledertrøyen innenfor sirkulærøkonomi, sier Hvithammer.

I sirkulærøkonomi er målet å gjenbruke eller ombruke alle råmaterialer slik at det ikke produseres avfall. Hvithammer understreker at de har gode råvarer i tømmeret i regionen, og har en byggebransje som er stor og ledende. Effekten av å bli mer sirkulær i denne sektoren er derfor høy.

 

Hør hvordan vi jobber med sirkulærøkonomi. Regionrådsleder Knut Hvithammer (ordfører Sør-Odal), Trond Sørensen (GIR), Anne Huse (regionrådet), Eva Snare (Nord-Odal kommune), Ole Gunnar Holen (Sør-Odal kommune), Jon Guttormsen (Topos arkitektur) og Sofie Pindsle (Circular Norway) forteller om metoden og et pågående sirkulært byggeprosjekt.

Samarbeidsprosess med mange interessenter

Prosjektet har vart et år og har involvert både politikere, offentlig administrasjon og aktører fra bygg- og anleggsnæringen i de seks kommunen i regionen.

– Vi er veldig fornøyde med prosessen i Circle Scan Kongsvinger. Samarbeidet har vært helt unikt, og vi er imponert over det lokale engasjementet som har ført til at flere piloter allerede er iverksatt, sier Jordi Pascal, prosjektleder Circle Economy.

Prosjektet har vært ledet av nederlandske Circle Economy i samarbeid med Circular Norway og har gått over fire faser der sentrale aktører fra lokalsamfunnet har deltatt. I fase en kartlegges regionens sosioøkonomiske forhold. Deretter utføres en materialstrømsanalyse, så utvikles strategier for økt sirkularitet. Til sist lages handlingsplaner for sirkulære piloter.

– Circle Economy har veldig gode verktøy for å engasjere og involvere folk. Det har også vært veldig godt å ha med seg Circular Norway som det norske bindeleddet for forankring i metodikken, forteller Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune og lokal prosjektleder.

Solid lokal innsats

Sofie Pindsle har vært Circular Norways prosjektressurs. Hun fremhver at de sirkulære pilotene i fase fire er viktige slik at dette ikke bare blir en skrivebordsøvelse.

– Handlingsplanene som er utviklet viser både samfunnsnyttige effekter, såvel som de økonomiske besparelsene som kommer av at man gjenbruker flere materialer, sier Pindsle som er svært fornøyd med den lokale innsatsen i Kongsvingerregionen.

Les mer om pilotene her

Daglig leder for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap, Trond Sørensen, bekrefter at prosjektet har medført økt sirkulær praksis.

– I prosjektet utfordrer vi avfallspyramiden. Avfallspyramiden begynner nederst med å legge ting på deponi. Og så er det energigjenvinning eller brenning av søppel, deretter er det materialgjenvinning, og øverst er det ikke å produsere avfall. Det er dit vi vil. Det krever en endring hos forbrukerne, og hos produsentene. I fremtiden skal vi ikke lage avfall, men ting som kan brukes om igjen. 

– Ved siden av å øke sirkulariteten så bidrar Circle Scan også til at Kongsvingerregionen leverer på seks ulike bærekraftsmål. Dette er noe kommunene også måles på, så Circle Scan er relevant også innenfor bærekraftsmålene, sier Pindsle.

 

Sirkulære forretningsmuligheter – vi er på jakt etter samarbeidspartnere!

Velkommen til workshop 3 i Circle Scan Kongsvinger Region- en heldigital workshop

Målet for denne samlingen er “business matchmaking” og strategiutvikling. Vi håper å finne samarbeidspartnere, definere rammer og omfang for 3-4 nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House.

Prosjektet O-House er ett resultat av Circle Scan Kongsvinger regionen, målet med prosjektet er å oppføre en prototype på en sirkulær ungdomsbolig der ambisjonen er å resirkulere mest mulig gammelt byggemateriale. Dette prosjektet har allerede mottatt støtte fra fylkeskommunen, og fra prototypen er det ett ønske om å bygge 60 slike boliger i alle 6 kommunene som deltar i prosjektet. Vi ønsker derfor å fokusere workshop rundt piloter for å løse utfordringer i O-House prosjektet. Dere kan lese mer om prosjektet her.

Vi ønsker at dagen skal være effektiv og lede til nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House. Vi vil derfor fokusere på strategien Økt bruk av sekundære materialer.

Når: 18.juni
Tid: 09.30 – 12.00
Sted: Lenke sendes til påmeldte
Påmelding: Arrangementet er over.

Agenda for dagen:
Kl 09:30-10:30 – Del 1 Introduksjon
– Gjennomgang funn fra fase 1 & 2
– Presentasjon av utvalgte strategier
– O-house. En sirkulær prototype – utgangspunkt for nye forretningsideer?
– O-house som katalysator for sirkulærøkonomi. Hvordan får vi skalert/realisert utbygging av 60 slike boliger?
– Q&A

Kl 10:50-12:00 Del 2 – Strategier og pilotprosjekter
– Presentasjon av diskusjon og utvikling av strategier
– Bestemme neste steg i utvikling av strategier

Hovedfokuset for workshopen vil være å jobbe med og utvikle strategier til potensielle pilotprosjekter, de utvalgte strategiene og potensielle retninger er “Økt bruk av sekundære materialer”.
Vi håper du har mulighet til å delta, du kan melde deg på arrangementet her. Da kan du også velge om du deltar i Kongsvinger eller via Teams.  Hvis du ikke er kjent med prosjektet eller ønsker å lære med kan lese mer på kongsvingerregionen.no.

Vennlig hilsen,
Sofie Pindsle, Circular Norway, +47 92 06 78 57
Jordi Pascual, Circle Economy,
Eva Snare, Næringsjef Nord Odal Kommune

Invitasjon til webinar om sirkulærøkonomi i byggenæringen

Circle Economy i samarbeid med Circular Norway inviterer til regionalt webinar om muligheter innen sirkulærkonomi 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.

Som du kanskje kjenner til, gjennomfører Kongsvingerregionen for tiden en studie av mulighetene for sirkulærøkonomi («Circle Scan Kongsvinger Region»). Målet med studien er å bidra til å utvikle en regional visjon for sirkulærøkonomi, fortrinnsvis innenfor byggenæringen siden denne næringen representerer en viktig del av verdiskapingen i regionen. Det er imidlertid ikke nok med en visjon, målet er også at flere av aktørene i næringen har lyst til å være delaktige i spennende, sirkulære pilotprosjekter.

Akkurat nå (i fase 3 av studien) jobber vi konkret med å omforme sirkulære strategier til konkrete pilotprosjekter. I den forbindelse ønsker vi å involvere flere representanter for aktørene i hele byggenæringens verdikjede.

Tror du at dette kan være interessant for deg og din bedrift, er du velkommen til å delta på et webinar om temaet (det blir slik pga usikkerheten rundt korona-situasjonen). Her vil Amsterdam-baserte Circle Economy presentere de viktigste funnene fra fase 1 og 2 av studien. Deretter ser vi nærmere på forskjellige strategier: 1) Økt bruk av sekundære materialer, 2) Korte ned verdikjeden og 3) Kapasitetsbygging og opplæring.

Vi trenger deg som bidragsyter for å:

 • Innhente ytterligere kunnskap om næringen.
 • Få hjelp til å konkretisere tiltak som har gjennomføringspotensial (regional tilpasning, gjennomførbarhet osv.)
 • Definer hva/hvem som er nødvendig for å implementere.
 • Involver deg/din virksomhet som en mulig aktør i fremtidige pilotprosjekter.

Vi har forståelse for den krevende situasjonen en del virksomheter er i om dagen, og vil derfor understreke at deltagelse ikke innebærer noen økonomiske forpliktelser. Du får derimot ideer til nye sirkulære forretningsmuligheter og bærekraftige konkurransfortrinn, samtidig som vi får verdifull bransjeinnsikt!

Vi håper du har mulighet til å delta, enten 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.
Påmelding her.

På vegne av prosjektgruppa,

Jordi Pascual, Circle Economy, Sofie Pindsle, Circular Norway, Eva Snare, Nord-Odal Kommune, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen og Knut Hvithammer, Regionrådet i Kongsvingerregionen

Les mer om fase 1 og 2

Referat fra fase 1 (Kartlegging av byggenæringen og kjennskap til sirkulærøkonomi) ligger her.

I fase 2 har Circular Norway sammen med Circle Economy har brukt mye tid på å samle inn data fra Eurostat, SSB og industriorganisasjoner som underlag for en materialstrømsanalyse av byggenæringen (basert på 2018-tall). Materialstrømsanalysen er også en mulighetskartlegging. Visuelt presenteres metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Parallelt har vi også samlet inn data for å få en oversikt over bygningsmassen i regionen. Basert på disse datasettene har vi identifisert syv sirkulære strategier. Vi har prioritert tre av dem. Innenfor hver strategi er det potensial for å utvikle sirkulære pilotprosjekter. Les mer om fase 2 her.

Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Innlandet, og sammenfaller med Innlandets satsing på bioøkonomi (og herunder sirkulærøkonomi).