Skip to content

Skaper skogens nye næringer

Sagbruk er blitt som magneter for trebaserte næringer. Eidskog Stangeskovene tror at knoppskyting gjennom bedrifter er veien å gå i framtida.

Bedrift: Eidskog Stangeskovene

– Alt som kan bli gjort av olje, kan bli gjort av tre. Faren er at Kongsvingerregionen kun blir en råstoffleverandør, fordi vi mangler kompetanse eller teknologi til en eller annen form for foredling. Tømmer, flis og trelast lever alle sine egne liv i ulike markeder, men alle disse produktene kan skape et variert nettverk som kan utvikle noe nytt, sier Per Morten Wangen, daglig leder i Eidskog Stangeskovene (ESAS).

Med det mener han at man bør være kreative med utgangspunkt i bedrifter som utnytter skogen, som sagbruk, og benytte produktene fra eksisterende virksomheter til å skape nye næringer. Samarbeid, allianser, nettverksbygging og utnyttelse av fortrinnene er de viktigste stikkordene for Wangen når man snakker om å etablere nye arbeidsplasser med bakgrunn i de allerede etablerte.

– Jeg tror på knoppskyting gjennom eksisterende bedrifter. Tradisjonelle rekrutteringer av industribedrifter bør skje på denne måten. Man må lete etter mulige samarbeidsaktører og gjerne utvikle konsepter. Står vi sammen om denne kursen, vil vi oppdage at flere bedrifter vil etablere seg her med lavere risiko – selv om en slik retning forplikter aktørene til å følge opp ordene, sier Wangen, og understreker at det er helt nødvendig at bedrifter, kommuner og næringsaktører trekker sammen.

ESAS-sjefen vet hva han snakker om. På nabotomten til sagbruket på Skotterud i Eidskog kommune har det vært flere interessenter grunnet beliggenheten inntil treforedlingsanlegget. Wangen håper på nye næringer også her om ikke altfor lenge.

Knoppskyting gjennom bedrifter er veien å gå

Kjersti Wangen, som leder arbeidet med innflyttende næringsliv i Klosser Innovasjon, er helt enig med Per Morten Wangen i at knoppskyting gjennom bedrifter er veien å gå.

– Vi ser det spesielt i forhold til alle de casene vi jobber med innenfor treindustri. Sagbrukene har en råvare i form av flis eller plank som flere av bedriftene ønsker å utnytte til videreforedling, sier Kjersti Wangen, og legger til:

– Muligheten til effektiv logistikk gjør at vi blir en attraktiv region. I tillegg opplever vi at kompetansen regionen sitter på innenfor tre og treforedling gjør oss relevante og interessante. Bare det siste året har det kommer fem henvendelser innen trebasert industri som vi arbeider med.

Her finnes attraktive arbeidsplasser

Rekruttering av arbeidskraft og kompetanse de neste 5-10 årene er en annen viktig fellesdugnad for regionen, som Per Morten Wangen har klare synspunkter rundt.

– Vi ligger midt i smørøyet for treutnyttelse, med naturgitte forutsetninger for å gjøre det godt. Rekrutteringen av nye næringer er likevel avhengig av påfyll av nye ideer. Vi trenger nye hoder inn som stiller spørsmål som «hvorfor gjør vi det sånn?». Det er for lett å akseptere vedtatte sannheter, og da kommer vi ikke videre. Framtiden handler om smarte løsninger og nye ideer, sier Wangen engasjert, og dreier samtalen inn på kompetanserekruttering.

– Det finnes mange attraktive arbeidsplasser i Kongsvingerregionen, men vi sliter med å rekruttere kompetansen som trengs framover. Vi motiverer våre ansatte til etterutdannelse, men ser at det er vanskelig å få nok yrkesfagstudenter og arbeidskraft til for eksempel tradisjonell automasjon. Her har også rådgiverne i skolen en viktig rolle, og bedriftene i regionen må bli flinkere til å passe på at rådgiverne har den nødvendige informasjonen om mulighetene som finnes i vår region, forklarer daglig leder.

Påvirkes av internasjonalisering

Eidskog Stangeskovene har i dag i underkant av 50 ansatte, har knapt lån, og har investert mange titalls millioner i blant annet automatisert produksjon og porteføljeøkning. Med spisset kompetanse på produksjon og logistikk, og innføringen av teknologi, har bemanningen gått noe ned i takt med økt omsetning. En av årsakene til det er ifølge Per Morten Wangen økt internasjonal konkurranse.

– Klima og rammebetingelser slår oss rett i trynet som en hjørnesteinsbedrift i Kongsvingerregionen. Brexit, handelskrig og valuta. Skogindustrien påvirkes sterkt av valuta og rentenivåer på samme måte som i andre bransjer. Stordrift, penger og konkurransesituasjonen utfordrer oss, men jeg tror også at internasjonaliseringen kan være bra for oss. Spesielt når skogindustriens verdikjede er en del av løsningen for et bedre miljø og klima på tvers av landegrensene.

– Vår produksjon er effektivisert og automatisert betydelig de siste årene, og dette har utfordret våre ansatte som har fått en annen hverdag. Som et eksempel har vi i dag support og muligheter for driftsovervåking fra maskinleverandører i andre land, og dette må samhandles med vår gode erfaring og kompetanse hos våre ansatte. I dagens marked ser vi at vår måte å drive sagbruk på er bærekraftig, og det gjør at vi er nøkternt optimistiske med tanke på framtiden, forklarer Per Morten Wangen, og er tydelig på at bærekraft er mer enn bare et viktig ord for ESAS.

For Eidskog Stangeskovene betyr bærekraft i hverdagen minst mulig ressursbruk, kjøre tømmeret kortest mulig, og utnytte det fornybare råstoffet best mulig i produksjonen.

– I tillegg reduserer økt bruk av tre CO2-utslippene til atmosfæren, som er et viktig miljøperspektiv å ta med seg inn i debatten som pågår i dag, sier Wangen.

Lettere å skape noe her

Essensen i det ESAS-leder prøver å få fram er at vi trenger flere arbeidsplasser i Kongsvingerregionen, og at utfordringene vi står overfor også kan være vår styrke. Sammen og ved å spille på hverandres styrker blir man sterkere, og at å skape ringvirkninger basert på eksisterende virksomheter er veien å gå inn i framtiden.

– Det er viktig at regionen definerer et sterkt felles fokus for utvikling. Skal Kongsvinger ha ledertrøya og utvikle seg som et naturlig nav i regionen, må de tørre å ta i bruk de andre kommunene rundt seg og gjøre de gode. Dette er en forutsetning for å sikre en god og rasjonell næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.

– Vi bør også dyrke mer det faktum at samhandling gjør det lettere å påvirke og skape noe her enn på større steder. Det stemmer virkelig, og gjelder også i næringslivet, sier Wangen.

ESAS-sjefen mener dette også kan gi positive effekter innenfor innbyggerrekruttering, og tror sterkt på at en pendler alltid bor på feil sted over tid:

– Til slutt trumfer de negative trekkene ved å pendle ut, og da må vi gripe fatt i vedkommende før det er for sent.